SÚHRN

Východisko: Artériová hypertenzia patrí k chronickým neinfekčným chorobám, ktoré zásadne ovplyvňujú zdravie populácie. Cieľom práce je zhodnotiť dostupné epi de miologické údaje o výskyte artériovej hypertenzie a rizikových faktorov v okrese Trebišov a zistiť, aká je úroveň liečby artériovej hypertenzie v porovnaní s odporúčaniami a sve tovými trendmi.

Metodika: Na analýzu sa použili štatistické údaje. Epidemiologické údaje o výskyte rizikových faktorov v okrese Trebišov boli použité z dát programu CINDI. Nákladová zložka sa hodnotila z údajov Všeobecnej zdravotnej poisťovne v okrese Trebišov a v rámci Slovenskej republiky.

Výsledky: Najvýznamnejšími rizikovými faktormi u mužov vo veku 15 - 64 rokov bolo fajčenie (37 %), artériová hypertenzia (26,1 %) a hypercholesterolémia (10,5 %). V súbore žien boli najvýznamnejšími rizikovými faktormi vo veku 15 - 64 rokov obezita (25,9 %), fajčenie (15 %), artériová hypertenzia (14,2 %) a hypercholesterolémia (11,1 %). V r. 2007 predstavovali celkové náklady na liečbu hypertenzných cho rôb v rámci špecializovanej ambulantnej starostlivosti v okrese Trebišov sumu 6 233 033 Sk (3,73 % v rámci SR), náklady na spoločné vyšetrovacie a liečebné zložky 1 910 399 Sk (1,38 % v rámci SR), na ústavnú zdravotnú starostlivosť 4 819 340 Sk (2,42 % v rámci SR), náklady na lieky 60 112 873 Sk (2,31 % v rámci SR). V r. 2007 bola v okrese Trebišov najčastejšie predpisovanou skupinou antihypertenzív skupina inhibítorov enzýmu konvertujúceho angiotenzín - preskripcia ACEI tvo rila 26,8 % celej preskripcie antihypertenzív. Nasledovala skupina blokátorov kalciových kanálikov (19,2 %) a beta blokátorov (16,9% podiel).

Záver: Populácia okresu Trebišov patrí k vysokorizikovým častiam populácie Slovenskej republiky s vysokou prevalen ciou rizikových faktorov a s veľkým podielom vysoko riziko vých osôb, ktoré spotrebovávajú významnú časť nákladov na zdravotnú starostlivosť v Slovenskej republike. Na základe predložených analýz je možné upravovať efektívnosť sekundárne preventívnych opatrení.

Kľúčové slová: artériová hypertenzia - náklady na zdravotnú starostlivosť - epidemiológia.

SUMMARY

Background: Arterial hypertension is chronic non-infectious disease, which principally affect the health of the population. The aim is to evaluate the available epidemiological data on the incidence of arterial hypertension and risk factors in the district Trebišov and determine the treatment level of hypertension in comparison with the recommendations and global trends.

Methods: Were used for the analysis available statistical data. Epidemiological data on the prevalence of risk factors in the district Trebišov were used from the CINDI program. Cost components were assessed on data from the General Health Insurance Company in the district Trebišov and the Slovak Republic.

Results: The most important risk factors in a male aged

15 - 64 years were smoking (37%), arterial hypertension (26.1%) and hypercholesterolaemia (10.5%). The most important risk factors in women in age from 15 to 64 years were obesity (25.9 %), smoking (15%), arterial hypertension (14.2%) and hypercholesterolaemia (11.1%). In 2007, the total cost for the treatment of hypertensive disease in a specialist outpatient care in the district Trebišov formed amount of 6 233 033 SKK (3.73% in Slovakia), the joint investigation and treatment components formed amount 1 910 399 SKK (1.38% in Slovakia), residential care formed amount 4 819 340 SKK (2.42% in the Slovak Republic) the cost of medicines were

60 112 873 SKK (2.31% in Slovakia). The most frequently prescribed group of antihypertensive drugs was the group

of angiotensin converting enzyme inhibitors (26.8%), in the district Trebišov in 2007, which was followed by

calcium channel blockers (19.2%) and beta blockers

(16.9% share).

Conclusion: Population of Trebišov district belongs to high-risk populations of Slovak Republic, with a high prevalence of risk factors and a high proportion of high-risk persons, who consume a significant portion of healthcare costs in the Slovak Republic. On the basis of the analysis can be adjusted the effectiveness of secondary preventive interventions.

Key words: arterial hypertension - cost of health care - epidemiology.

Epidemiologic, therapeutic and economic aspects of the arterial hypertension in district Trebišov

Vladimír DVOROVÝ, Štefan HRUŠOVSKÝ, Anna EGNEROVÁ

 


Scopus

Časopis Lekársky obzor je indexovaný v databáze SCOPUS

Metodické listy racionálnej farmakoterapie

Partneri