SÚHRN

Úvod: Starostlivosť o ľudí s chronickými chorobami, nespôsobilosťou a o starých je bezodkladnou výzvou na celom svete. Existujúce systémy starostlivosti sa zvyčajne spoliehajú na neplatených členov rodiny. Tieto systémy sa zdajú byť nedostatočné oproti rastúcim požiadavkám. Slovensko, podobne ako iné transformujúce sa krajiny Európy, stojí v novom tisícročí pred závažnými problémami zdravotnej a sociálnej starostlivosti.

Cieľ: Cieľom analýzy bol prieskum o štruktúre poskytovaných služieb vo vybraných zdravotníckych zariadeniach na Slovensku.

Materiál a metodika: Do prieskumu o štruktúre poskytovaných služieb sme zahrnuli zdravotnícke zariadenia (ZZ) poskytujúce služby cieľovým skupinám: starším ľuiom v dôchodkovom veku, zdravotne postihnutým a chronicky chorým občanom v ekonomicky aktívnom veku. Na zber údajov o zariadeniach sa použila dotazníková forma. Dotazníky boli rozposlané manažmentu vybraných zariadení listovou formou. Zdravotníckych zariadení bolo 119.

Výsledky: Veková štruktúra pacientov bola najväčšia u 76- až 85- ročných (41 %), dažka hospitalizácie do 3 týždňov bola u 73 % pacientov. U zamestnancov najčastejšie vykonávaná činnosť v ZZ bola zdravotno-ošetrovateľská starostlivosť (72 %). V 31 % ZZ je čakacia doba 1 týždeň. Dažka pobytu pacienta v ZZ ovplyvňuje v 63 % kombinácia zdravotných a sociálnych dôvodov. Pre diagnostickú skladbu pacientov je najčastejšia ischemická choroba srdca, infarkt myokardu, artériová hypertenzia (37 %), náhla cievna mozgová príhoda (25 %), pohybové choroby (25 %) a demencia (22 %). Najčastejším dôvodom pobytu pacienta v ZZ je zdravotný stav, pre ktorý nie je schopný sa o seba postarať (98 %).

Záver: Zdravotníctvo a sociálna oblasť sú často veľmi blízko a stretávajú sa pri lôžku pacienta. Starý a dlhodobo chorý pacient nie je len zdravotne, ale aj sociálne odkázaný na pomoc spoločnosti. Na Slovensku dodnes chýba jasná stratégia riešenia týchto prípadov. Malo by sa presadzovať vytvorenie moderného zákona o dlhodobej starostlivosti a presadzovať zmiešané financovanie z príslušných zdrojov verejného zdravotného poistenia a sociálnych fondov. V tejto oblasti treba zabezpečiť väčšiu transparentnosť toku finanč ných prostriedkov a vyjasniť vzťahy medzi skupinami poskytovateľov.

Kľúčové slová: chronicky chorý pacient - dlhodobá starostlivosť - sociálna starostlivosť - zdravotná starostlivosť - starší ľudia.

SUMMARY

Introduction: Long-term care for people with chronic

illnesses and disabilities present an urgent challenge around the world. Existing systems of care, which typically rely on unpaid family members, are not by themselves enough to meet growing demands. Aim of this analysis includes survey on the structure of services provided in selected health care facilities.

Material and method: The survey on structure of provided services includes social and health facilities providing services to the target groups involved in this analysis: Elderly people in retirement age; Disabled and chronically ill citizens in working age. For data collection from health and social facilities we use questionnaire method. The data were obtained from the managements of these facilities. Health care facilities were 119.

Results: In health facilities, the age structure of clients was highest in 76-85 years (41%), the length of stay of a patient in a healthcare facility was at 73% patients up to 3 weeks. The most frequent performed activities at employers were health-nursing care (72%). For 31% health facilities is waiting time 1 week. The length of stay of patient in healthcare facility is impacted in 63% combination of health and social problems. For diagnosis structure of patients are the most frequently ischemic heart disease, heart attack, arterial hypertension (37%), sudden cerebrovascular accident (25%), locomotive disease (25%) and dementia (22%). The most often reasons for stay in healthcare facility is state of health (98%).

Conclusions: Long-term care is closely interlinked with other programmes and systems, which can reduce the need for long-term care or which complement it. Initially, long-term care policies were formulated as a response to ageing of the population, which brought about growing needs of elderly people for social care and health care.

Key words: chronically ill patient, long term care, social care, health care, older people

The analyze of the long term care in selected Slovak health care facilities

Mário LEŽOVIČ

 


Scopus

Časopis Lekársky obzor je indexovaný v databáze SCOPUS

Metodické listy racionálnej farmakoterapie

Partneri