SÚHRN

Týmus je primárnym lymfatickým orgánom s dôležitou endokrinnou funkciou. Strómu kôry aj drene týmusu tvorí sieť retikuloepitelových buniek. Tie sú morfologicky aj fenotypovo rôznorodé. Časť retikuloepitelových buniek kôry obkolesuje vývíjajúce sa tymocyty a izoluje ich od okolia. Lymfocytovo-retikuloepitelový komplex ilustruje blízky vzťah medzi epitelovým mikroprostredím týmusu a vyvíjajúcimi sa lymfocytmi. Podľa neho retikuloepitelové bunky dostali anglické pomenovanie "nurse cells" ("bunky pestúnky"). Dozrievanie tymocytov v týmuse súvisí s komplikovanou intracelulárnou prestavbou genetického materiálu a s tvorbou medzibunkových interakcií počas ich selekcie sprevádzanej proliferovaním, prežívaním aj smrťou všetkých zúčastnených buniek. V našej práci poskytujeme prehľad funkčnej

morfológie buniek, ktoré tvoria kôru aj dreň týmusu, osobitne o štruktúre a funkcii najcharakteristickejších útvarov drene týmusu - Hassallových teliesok. Hassallove telieska sú

unikátne, antigénovo odlišné, funkčne aktívne mnoho -

bunkové komponenty bunkového mikroprostredia drene týmusu. Podieľajú sa na fyziologických úlohách prenatálneho aj postnatálneho týmusu. Poukazujeme na ich morfologickú aj imunohistochemickú rôznorodosť. Opisujeme tiež morfologické zmeny týmusu počas gravidity.

Kľúčové slová: týmus - kôra a dreň - bunky "pestúnky" - Hassallove telieska - svetelná mikroskopia - histochémia - imunohistochémia.

SUMMARY

The thymus is the central organ of the immune system with an important endocrine function. Thymic cortex and medulla consist of an epithelial network where epithelial cells demonstrate different morphological characteristics and also function. The developmental thymocytes are bound by a specific type of epithelial cells and thus are separated from the vicinity. The lymphocyte-epithelial complex indicates an association between the epithelial microenvironment of the thymus and developmental lymphocytes. According to this fact the term "thymic nurse cells" was given to epithelial cells. Maturation of thymocytes within the thymus is realized together with a complicated intracellular reconstruction of genetic material and also with development of intercellular interactions during selection, together with proliferation, survival and also death of all involved cells. This study deals with a survey of functional morphology of cells concerning both cortical and medullary regions of the thymus. The study is especially focused on the structure and function of the main characteristic structures of the thymic medulla, the Hassall´s corpuscles. The Hassall´s corpuscles are unique, antigenically distinct, functionally active multicellular components of the cellular microenvironment of the thymic medulla and participate in the physiological activities of the prenatal and adult thymus. Our microphotographs indicate the morphological and also immunohistochemical heterogeneity of the Hassall´s corpuscles. This study also summarizes the knowledge concerning morphological changes of the thymus during pregnancy.

Key words: thymus - thymic cortex and medulla - nurse cells - Hassall´s corpuscles - light microscopy - imunohistochemistry.

Functional morphology of the thymus microenvironment focused on Hassall´s corpuscles

Renáta MIKUŠOVÁ, Ivan VARGA, Štefan POLÁK