SÚHRN

Autor zhrnul najnovšie informácie z literatúry o prístupoch k liečbe predsieňovej fibrilácie. Všíma si jednak klinické aspekty tejto dysrytmie (tromboembolické riziko s anti trombotickou liečbou, stratégiu liečebného prístupu k úprave rytmu alebo k upokojeniu komorovej frekvencie) a jednak možnosti zlepšenia morbidity a mortality pacientov v prípade liečby dronedarónom (nové antidysrytmikum, odvodené od amiodarónu, s lepším bezpečnostným profilom a so sľubnými klinickými výsledkami v štúdiách).

Kľúčové slová: predsieňová fibrilácia - tromboembolické riziko - antitrombotická liečba - antidysrytmická liečba - dronedarón.

ABSTRACT

The author summarizes the newest information from literature about the treatment of atrial fibrillation. There are two aspects here, a clinical one (thromboembolic risk and its antithrombo tic treatment, antiarrhythmic treatment strategy with rhythm and rate controls) and an aspect concerning influence of morbidity and mortality with dronedarone treatment (a new antiarrhythmic, "a daughter" of amiodarone, with better safety profile and also with an impressive clinical benefit in some new studies).

Key words: atrial fibrillation - thromboembolic risk - antithrombotic treatment - antiarrhythmic treatment - dronedarone.

Atrial fibrillation- what is new?

Ján MURÍN

 


Scopus

Časopis Lekársky obzor je indexovaný v databáze SCOPUS

Metodické listy racionálnej farmakoterapie

Partneri