SÚHRN

Príspevok analyzuje verejné finančné výdavky na opatrenia v oblasti kontroly tabaku a alkoholu a porovnáva ich s výdavkami na opatrenia v oblasti kontroly nelegálnych drog. Práca identifikuje sociálne a ekonomické straty v dôsledku stratených rokov života, výdavkov na liečbu a sociálnu starostlivosť v dôsledku užívania tabaku a alkoholu. Navrhuje opatrenia s cieľom alokácie finančných zdrojov zo spotrebnej dane z tabaku a alkoholu na plnenie úloh obsiahnutých v národných programoch. Príspevok predstavuje aj eko nomické dopady fajčenia na Európsku úniu a najdôležitejšie indikátory, kde sa straty v dôsledku fajčenia a konzumácie alkoholu prejavujú.

Kľúčové slová: drogy - alkohol - tabak - finančné straty.

SUMMARY

An article analyzes public expenditures for measures in the sphere of alcohol and tobacco control and compares them with the expenditures for measures in the sphere of illegal drugs control. It identifies social and economic losses as a consequence of lost years of life, expenditures for treatment and social care as a result of tobacco and alcohol consumption. An article proposes measures with the aim of allocating financial resources from tobacco and alcohol consumption tax for the fulfilling of tasks of national programs. It also presents economic impacts of smoking on the European Union and the most important indicators where the losses as a consequence of smoking and alcohol consumption are becoming evident.

Key words: drugs, alcohol, tobacco, financial losses.

Alcohol and tobacco control economics in relation to drug control

Róbert OCHABA, Ivan BIELIK

 


Scopus

Časopis Lekársky obzor je indexovaný v databáze SCOPUS

Metodické listy racionálnej farmakoterapie

Partneri