Lekársky obzorPôvodná práca
Zoltán CIBULA, Libor NEČAS, Peter ŠIMKO, Mária SEMÁNEKOVÁ, Milan KOKAVEC, Michal JAVORKA: Vplyv rizikových faktorov na prerast femuru a tíbie po zlomeninách stehnovej kosti v detskom veku a hodnotenie remodelačného potenciálu stehnovej kosti pomocou vyšetrenia MRI        
Jozef BABEĽA, Vladimír BALÁŽ: Roboticky asistovaná resekcia obličky pre tumor        
Miroslava PODOLINSKÁ, Eva HORVÁTHOVÁ, Soňa WIMMEROVÁ, Zora GEROVÁ: Pozitívna rodinná anamnéza zvýšeného tlaku krvi ako rizikového faktora artériovej prehypertenzie a hypertenzie u študentov stredných škôl v projekte Rešpekt pre zdravie        
Zuzana SERESOVÁ, Eliška LACKOVÁ, Igor RUSŇÁK: Predčasný pôrod ako následok nespolupráce pacientky

 


Prehľad
Ján CHANDOGA, Robert PETROVIČ, Darina ĎUROVČÍKOVÁ, Daniel BÖHMER: Epigenetické mechanizmy regulácie génovej expresie – časť 2. Regulácie sprostredkované modifikáciami dna a nekódujúcimi RNA


Kazuistika
Patrik KOUDELKA, Stanislav DOLÁK, Jozef BELÁČEK: Raritná príčina jednostranného edému dolnej končatiny


Miniatlas
Zoltán CIBULA, Libor NEČAS, Peter ŠIMKO, Mária SEMÁNEKOVÁ, Milan KOKAVEC, Maroš HRUBINA: Zlomeniny stehnových kostí u detíContent 3/2016


Original article

Zoltán CIBULA, Libor NEČAS, Peter ŠIMKO, Mária SEMÁNEKOVÁ, Milan KOKAVEC, Michal JAVORKA: The impact of the risk factors on femoral and tibial overgrowth after femoral shaft fractures in children age and evaluation of the remodeling potential of the femur using MRI        
Jozef BABEĽA, Vladimír BALÁŽ: Robotic partial nephrectomy for renal tumours        
Miroslava PODOLINSKÁ, Eva HORVÁTHOVÁ, Soňa WIMMEROVÁ, Zora GEROVÁ: Positive family history of elevated blood pressure as a risk factor of prehypertension and arterial hypertension in high school students within the project Respect for Health         
Zuzana SERESOVÁ, Eliška LACKOVÁ, Igor RUSŇÁK: Preterm birth as a result of the patient´s noncompliance


Overview
Ján CHANDOGA, Robert PETROVIČ, Darina ĎUROVČÍKOVÁ, Daniel BÖHMER: Epigenetic mechanisms of regulation in the gene expression – part 2. Regulations mediated by DNA modifications and non-coding RNAs


Case report
Patrik KOUDELKA, Stanislav DOLÁK, Jozef BELÁČEK: A rare cause of unilateral lower limb swelling


Miniatlas
Zoltán CIBULA, Libor NEČAS, Peter ŠIMKO, Mária SEMÁNEKOVÁ, Milan KOKAVEC, Maroš HRUBINA: Pediatric femoral shaft fractures


Lekársky obzor 3/2016