Lekársky obzor 9/2017Editoriál
Anna Remková: Multidisciplinárny prístup k antitrombotickej liečbe


Pôvodné práce
Anna REMKOVÁ, Peter LETAVAY: Pohľad internistu a kardiológa na manažment antikoagulačnej liečby pri fibrilácii predsiení na Slovensku – robíme to správne?        
Peter MIKUS, Štefan KRAJČÍK: Špecifiká antitrombotickej liečby v geriatrii – na čo si máme dať pozor u seniorov?

Prehľad
Anna REMKOVÁ, Milan REMKO: Sto rokov heparínu        
Miroslav ŽIGRAI: Buddov-Chiariho syndróm    


Ľubomír SKLADANÝ, Svetlana ADAMCOVÁ SELČANOVÁ, Erika ČELLÁROVÁ: Trombóza venae portae pri cirhóze pečene        
Martin DEMEŠ, Peter BUJDÁK: Trombóza renálnych vén

Kazuistika
Anna REMKOVÁ: Neobvyklý prípad komplikácií antikoagulačnej liečby – kazuistika

Miniatlas
Anna REMKOVÁ: Venózna trombóza pri vrodených a získaných poruchách hemostázy. Komplikácie antikoagulačnej liečby        

CONTENT 9/2017

Original article
Anna REMKOVÁ, Peter LETAVAY: View of an internist and a cardiologist for the management of anticoagulation therapy in atrial fibrillation in Slovakia – do we do it right?        
Peter MIKUS, Štefan KRAJČÍK: Particularity of antithrombotic therapy in geriatrics – what do we watch out for in the elderly?

Overview
Anna REMKOVÁ, Milan REMKO: A century of heparin        
Miroslav ŽIGRAI: Budd-Chiari syndrome        
Ľubomír SKLADANÝ, Svetlana ADAMCOVÁ SELČANOVÁ, Erika ČELLÁROVÁ: Portal vein thrombosis in liver cirrhosis        
Martin DEMEŠ, Peter BUJDÁK: Renal vein thrombosis

Case report
Anna REMKOVÁ: An unusual case of anticoagulant therapy complications. Case report

Miniatlas
Anna REMKOVÁ: Venous thrombosis in congenital and acquired haemostasis disorders. Complications of anticoagulant treatment

 


Lekársky obzor 9/2017