Lekársky obzor 10-11/2017Editoriál
Ladislav TURECKÝ: Oxidačný stres a jeho úloha v patogenéze niektorých patologických stavov        
Pôvodné práce
Monika ĎURFINOVÁ, Katarína OREŠANSKÁ, Branislav LÍŠKA, Ľubomír KURAČKA, Ľubica PROCHÁZKOVÁ,  Darina PETRLENIČOVÁ, Ladislav TURECKÝ: Markery oxidačného stresu v likvore pacientov so sklerózou multiplex vo vzťahu k  EDSS skóre        
Jana TREBATICKÁ, Klaudia MIHALOVIČOVÁ, Barbora KATRENČÍKOVÁ, Magdaléna VAVÁKOVÁ, Jana MUCHOVÁ, Zuzana NAGYOVÁ, Zdeňka ĎURAČKOVÁ: Depresívna porucha u detí a adolescentov a ich antioxidačný stav. Pilotná štúdia        
Zuzana ORSZÁGHOVÁ, Zuzana PADUCHOVÁ, Mária CHOMOVÁ, Martina HORVÁTHOVÁ, Miriam JEŽOVIČOVÁ, Zuzana ŽILINSKÁ, Branislav TREBATICKÝ, Jana MUCHOVÁ: Redox  stav  pacientov  s chronickým  ochorením  obličiek – transplantácia versus hemodialýza        


Ladislav TURECKÝ, Viera KUPČOVÁ, Monika ĎURFINOVÁ, Peter ŠČIGULINSKÝ, Michaela FEDELEŠOVÁ, Eva UHLÍKOVÁ: Oxidázová aktivita ceruloplazmínu a jej zmeny u pacientov s Crohnovou chorobou v priebehu liečby s infliximabom        
Zuzana PADUCHOVÁ, Martina HORVÁTHOVÁ, Zuzana ORSZÁGHOVÁ, Mária ŠIMALJAKOVÁ, Jana MUCHOVÁ, Zdeňka ĎURAČKOVÁ: Systémové markery oxidačného stresu a zápalu u psoriatických pacientov        
Ľubomír KURAČKA, Terézia KALNOVIČOVÁ, Branislav LÍŠKA, Monika ĎURFINOVÁ: Degradácia purínových nukleotidov v CNS u pacientov s cerebrovaskulárnymi chorobami        
Prehľadové práce
Martina HORVÁTHOVÁ: Úloha oxidačného stresu a zápalových procesov pri rozvoji aterosklerózy u diabetických pacientov        
Katarína OREŠANSKÁ, Monika ĎURFINOVÁ, Štefan LAŠŠÁN, Ladislav TURECKÝ: Biomarkery oxidačného stresu pri idiopatickej pľúcnej fibróze        
Michaela FEDELEŠOVÁ,  Viera KUPČOVÁ,  Mária SZÁNTOVÁ,  Ladislav TURECKÝ,  Jozef BULAS: Zmeny biochemických parametrov pri nealkoholovej tukovej chorobe pečene a ich využitie v praxi        
Barbora Piteková, Ladislav Turecký: Úloha oxidačného stresu v procese hepatálnej fibrogenézy CONTENT 10-11/2017


Editorial
Ladislav TURECKÝ: Oxidative stress and its role in the pathogenesis of some pathological conditions        
Original papers
Monika ĎURFINOVÁ, Katarína OREŠANSKÁ, Branislav LÍŠKA, Ľubomír KURAČKA, Ľubica PROCHÁZKOVÁ,  Darina PETRLENIČOVÁ, Ladislav TURECKÝ: Relationship of cerebrospinal fluid oxidative stress markers with EDSS score in multiple sclerosis patients         
Jana TREBATICKÁ, Klaudia MIHALOVIČOVÁ, Barbora KATRENČÍKOVÁ, Magdaléna VAVÁKOVÁ, Jana MUCHOVÁ, Zuzana NAGYOVÁ, Zdeňka ĎURAČKOVÁ: Depressive disorder in children and adolescents, their antioxidant defence, The pilot study    
Zuzana ORSZÁGHOVÁ, Zuzana PADUCHOVÁ, Mária CHOMOVÁ, Martina HORVÁTHOVÁ, Miriam JEŽOVIČOVÁ, Zuzana ŽILINSKÁ, Branislav TREBATICKÝ, Jana MUCHOVÁ: Redox status in patients with chronic kidney disease – transplantation versus hemodialysis        
Ladislav TURECKÝ, Viera KUPČOVÁ, Monika ĎURFINOVÁ, Peter ŠČIGULINSKÝ, Michaela FEDELEŠOVÁ, Eva UHLÍKOVÁ: Oxidase activity of ceruloplasmin and its changes in patients with Crohn´s disease during treatment with infliximab        
Zuzana PADUCHOVÁ, Martina HORVÁTHOVÁ, Zuzana ORSZÁGHOVÁ, Mária ŠIMALJAKOVÁ, Jana MUCHOVÁ, Zdeňka ĎURAČKOVÁ: Systemic markers of oxidative stress and inflammation in psoriatic patients        
Ľubomír KURAČKA, Terézia KALNOVIČOVÁ, Branislav LÍŠKA, Monika ĎURFINOVÁ: Degradation of purine nucleotides in CNS in patients with cerebrovascular diseases        
Overview
Martina HORVÁTHOVÁ: The role of oxidative stress and inflammatory processes in the development of atherosclerosis in diabetic patients        
Katarína OREŠANSKÁ, Monika ĎURFINOVÁ, Štefan LAŠŠÁN, Ladislav TURECKÝ: Oxidative stress biomarkers in idiopathic pulmonary fibrosis        
Michaela FEDELEŠOVÁ,  Viera KUPČOVÁ,  Mária SZÁNTOVÁ,  Ladislav TURECKÝ,  Jozef BULAS: Changes of biochemical parameters in non-alcoholic fatty liver diseases  and their use  in praxis        
Barbora Piteková, Ladislav Turecký: The role of oxidative stress in process of hepatic fibrosis        

 


Lekársky obzor 10-11/2017

Scopus

Časopis Lekársky obzor je indexovaný v databáze SCOPUS

Metodické listy racionálnej farmakoterapie

Partneri