Lekársky obzor 1/2018Editorial
Marián BERNADIČ: Rezistencia na antibiotiká – aktuálna hrozba     

   
Pôvodné práce
Ulrika Ursínyová, Ivan Rybár: Zlyhanie anticytokínovej biologickej liečby reumatoidnej artritídy        
Eva KORŇANOVÁ, Andrea MAĽOVÁ, Katarína SCHENKOVÁ, Martin REDECHA, Rastislav SYSÁK, Miroslav BOROVSKÝ: Má zmysel vyšetrovať šijové prejasnenie v prvom trimestri?        
Ján BREZA, ml., Zuzana ŽILINSKÁ, , Martin CHRASTINA, Miroslava SERSENOVÁ Branislav TREBATICKÝ, Ján BREZA, st.: Diagnostika a liečba urologických komplikácií po transplantácii obličky        
Eva ČEPOVÁ, Martina KYJOVSKÁ ČIČVÁKOVÁ, Peter KOLARČIK, Neda MARKOVSKA, Andrea MADARASOVÁ GECKOVÁ: Súvislosť zdravotnej gramotnosti so starostlivosťou o orálne zdravie      

   
Prehľadové práce
Anita VASKÁ, Annamária ŠPÓTOVÁ, Katarína SKALICKÁ, Alexandra KOLENOVÁ: B-akútna lymfoblastová leukémia v detskom veku: súčasne trendy v klasifikácii a liečbe pacientov   

    
Kazuistiky
Tatiana ŠRÁMKOVÁ, Jana NIKOLINYOVÁ, Tibor BAŠKA, Milada MOŠKOVÁ:  Galaktozémia, diagnostika a liečba v novorodeneckom veku         
Miroslava FUŇÁKOVÁ, Pavol OMANÍK, Jozef BABALA, Ján TRNKA: Migrujúca slezina ako príčina náhlej brušnej príhody – dva prípady v priebehu jedného roka        


CONTENT 1/2018

Editorial
Marián BERNADIČ: Resistance to antibiotics – actual problem   

    
Original papers
Ulrika Ursínyová, Ivan Rybár: Failure of anti-cytokine biological treatment of rheumatoid arthritis        
Eva KORŇANOVÁ, Andrea MAĽOVÁ, Katarína SCHENKOVÁ, Martin REDECHA, Rastislav SYSÁK, Miroslav BOROVSKÝ: Does it make sense to investigate nuchal translucency in the first trimester?        
Ján BREZA, ml., Zuzana ŽILINSKÁ, Martin CHRASTINA, Miroslava SERSENOVÁ, Branislav TREBATICKÝ, Ján BREZA, st.: Diagnosis and treatment of urological complications after kidney transplantation        
Eva ČEPOVÁ, Martina KYJOVSKÁ ČIČVÁKOVÁ, Peter KOLARČIK, Neda MARKOVSKA, Andrea MADARASOVÁ GECKOVÁ: Association between health literacy and caring for oral health       

  
Overview
Anita VASKÁ, Annamária ŠPÓTOVÁ, Katarína SKALICKÁ, Alexandra KOLENOVÁ: Childhood B-acute lymphoblastic leukemia: Current trends in classification and treatment of patients        


Case reports
Tatiana ŠRÁMKOVÁ, Jana NIKOLINYOVÁ, Tibor BAŠKA, Milada MOŠKOVÁ:  Galactosemia, diagnosis and treatment in neonatal period        
Miroslava FUŇÁKOVÁ, Pavol OMANÍK, Jozef BABALA, Ján TRNKA: Wandering spleen presenting as acute abdomen – two cases in a year

 


Lekársky obzor 1/2018

 

Scopus

Časopis Lekársky obzor je indexovaný v databáze SCOPUS

Metodické listy racionálnej farmakoterapie

Partneri