Lekársky obzor

najstarší lekársky odborný časopis na Slovensku - V každom čísle získajte 2 kredity

  • Zväčšiť veľkosť písma
  • Predvolená veľkosť písma
  • Zmenšiť veľkosť písma
Home Lekársky obzor 2009 Lekársky obzor 1/2009 Nutrícia v liečbe ťažkej akútnej pankreatitídy

Nutrícia v liečbe ťažkej akútnej pankreatitídy

E-mail Tlačiť PDF

SÚHRN

Východisko: Ťažká akútna pankreatitída s infikovanou nekrózou sa vyskytuje v 20% choroby a vyžaduje chirurgickú liečbu. Cieľom našej práce je porovnanie spôsobov nutričnej podpory postihnutých a jej optimálny výber.

Súbor a metódy: Retrospektívne porovnanie dvoch súborov pacientov od roka 2002 s chirurgickou liečbou ťažkej akútnej pankreatitídy. Súbor A tvorili 33 pacienti vo veku 48,7 roka, z toho 23 mužov, u ktorých sa nepoužila enterálna výživa. Súbor B tvorilo 31 pacientov vo veku 51,5 roka, z toho 19 mužov, s dominantnou včasnou enterálnou výživou (EV). Závažnosť choroby sa hodnotila skórovaním – Ranson, APACHE II, SOFA. Vyhodnotil sa stav nutrície, počet 
chirurgických revízií a ich časový interval, pooperačná mortalita.

Výsledky: V oboch súboroch sa zistil signifikantný vzostup koncentrácie sérového albumínu a celkových bielkovín. V súbore B s EV bolo signifikantne menej operačných revízií s počtom 8,1 ± 2,7 v intervale 16 dní, mortalita 19,4 % 
(v porovnaní so súborom A s počtom operácií 15,4 ± 3,8 v intervale 21 dní, s mortalitou 27,2 %).

Závery: Naše výsledky v súlade s EBM údajmi preferujú včasnú enterálnu výživu ako optimálny spôsob nutričnej podpory pacienta s chirurgickou liečbou ťažkej akútnej pankreatitídy.

Kľúčové slová: ťažká akútna pankreatitída – nutričná podpora – enterálna výživa – parenterálna výživa – chirurgická liečba.

Summary

Background: Severe acute pancreatitis with infected necrosis is present in 20% of disease cases and requires surgical therapy. The aim of our study is the comparison of two methods in nutrition support administered to the affected patients and their optimal choice.

Patients and methods: A retrospective comparison of two groups of patients who underwent surgical treatment of severe acute pancreatitis since 2002. Group A consists of 33 patients, 23 male, aged averagely 48.7 years, who did not receive enteral nutrition. Group B consists of 31 patients, 19 male, aged averagely 51.5 years, with dominant early enteral nutrition. Severity of the disease was evaluated using scoring systems – Ranson, APACHE II and SOFA. Nutrition state, number of surgical revisions and their time interval, postoperative mortality have been evaluated.

Results: Significant increase of serum albumin and total protein levels has been detected in both groups. There was a significant reduction of surgical revisions (8.1±2.7) during a 16 days interval, mortality 19.4% (compared to group A with number of operations 15.4±3.8 during a 21 days interval with 27.2% mortality)

Conclusion: Our results, correspondingly with evidence-based medicine results, prefer early enteral nutrition as the optimal nutritional support for surgically treated patients with severe acute pancreatitis.

Key words: severe acute pancreatitis – nutrition support – enteral nutrition – parenteral nutrition – surgical treatment

 

Nutrition in the treatment of severe acute pancreatitis

 

Juraj Olejník, Michal Gergel, Katarína Svitková

 

Posledná úprava Piatok, 25 Jún 2010 12:08  

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Partneri

Reklamný prúžok