Lekársky obzor

najstarší lekársky odborný časopis na Slovensku - V každom čísle získajte 2 kredity

  • Zväčšiť veľkosť písma
  • Predvolená veľkosť písma
  • Zmenšiť veľkosť písma
Home Lekársky obzor 2009 Lekársky obzor 1/2009 Obzretie za Lekárskym obzorom v roku 2008

Obzretie za Lekárskym obzorom v roku 2008

E-mail Tlačiť PDF

Vážení čitatelia,

na začiatku úvahy a bilancovania uplynulého roku 2008 z pohľadu 56. ročníka Lekárskeho obzoru (LO) dovoľte, aby som Vás v mene Redakčnej rady a redakcie LO priateľsky pozdravil a zaprial Vám pevné zdravie, veľa vytrvalosti, síl, elánu a pracovných úspechov a tiež šťastie a spokojnosť v osobnom živote v celom roku 2009.

Nároky na Lekársky obzor rastú úmerne so zvyšujúcou sa úrovňou slovenského zdravotníctva a s rozvojom Slovenskej zdravotníckej univerzity (SZU), jedinej vysokej školy v rezorte zdravotníctva, ktorá si plní tradičné úlohy nielen v oblasti postgraduálneho vzdelávania, ale od akademického roku 2003/2004 aj v pregraduálnom vysokoškolskom štúdiu. S týmito zvyšujúcimi sa požiadavkami sme sa snažili s plnou zodpovednosťou vyrovnať, aby LO svojím podielom dôstojne prispel k jubileu 55. výročia inštitucionálneho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v Slovenskej republike, predstavujúceho významný míľnik v historickom vývoji SZU a celého zdravotníckeho školstva. Ohlasy čitateľskej obce svedčia, že naše úsilie nebolo daromné.

V roku 2008 vyšlo 12 čísel Lekárskeho obzoru na 536 stranách so 192 príspevkami (tab. 1). Príspevky zaradené do rubriky 1 až 13 tvoria vlastnú autorskú bázu časopisu. Bolo ich spolu odpublikovaných 138, čo predstavuje v porovnaní s rokom 2007 zvýšenie viac ako o tretinu. Je to dôsledok zavedenia piatich nových rubrík, ktoré všetky bezpochyby zatraktívnili časopis. Je to najmä farebná príloha Miniatlas medicíny – obrazy v medicíne, ktorý bol uverejnený v ôsmich číslach. Rubrika Medicína na webe ukazuje, ako sa dajú zvyšovať odborné vedomosti novými, dostupnými formami cez internet. Náš časopis medzi prvými chce pomôcť využívať túto modernú edukačnú cestu, na ktorej zaostávame. Je veľkou zásluhou prof. Hrušovského a prof. Šašinku, že tieto rubriky sa stali pravidelnou zložkou Lekárskeho obzoru. Rubrika Medicínske aktuality pútavou formou oboznamuje čitateľov s aktuálnymi udalosťami a novosťami v domácej i zahraničnej medicíne. Jej autorom je popredný, rutinovaný žurnalista z oblasti zdravotníckej problematiky dr. Bielik. K zvyšovaniu medicínskeho právneho vedomia lekárskej verejnosti prispieva rubrika Trestoprávna zodpovednosť v zdravotníctve vedená doc. JUDr. Karolom Tóthom, mim. prof. Jeho príspevky zrozumiteľným, jasným štýlom oboznamujú s vybranými kapitolami slovenského trestného práva. Rubriku Osobnosti (predtým História a súčasnosť) riadi doc. Fábryová. Vlastnými príspevkami a príspevkami vhodne vybraných autorov zdarilo naštartovala zamýšľaný cyklus o významných postavách medicíny na Slovensku. Už doterajší krátky čas, ktorý uplynul od zavedenia rubriky, ukázal nutnosť, aby sa výber riadil presnými objektívnymi pravidlami.

Pokiaľ ide o tradičné typy článkov, z tabuľky 1 vidieť, že časopis Lekársky obzor uverejnil v minulom roku 28 pôvodných prác, čo predstavuje potešiteľný vzostup o 10 príspevkov v porovnaní s rokom 2007. Zvýšil sa počet editorialov – 9 (6 v roku 2007), recenzií nových kníh – 7 (2 v roku 2007). V každom čísle bol autodidaktický test schválený Slovenskou akreditačnou radou pre kontinuálne medicínske vzdelávanie (SACCME), čo pre našich čitateľov predstavuje možnosť osvojenia si a využitia nových poznatkov prístupnou cestou k zvyšovaniu kvalifikácie. K obsahovej pestrosti tiež prispel výber zo zahraničnej literatúry (časopisy a internetová publikačná báza) so zvýšeným počtom 42 (34 v roku 2007).

Negatívom v obsahovom zložení je skutočnosť, že v uplynulom roku Lekársky obzor mohol odpublikovať iba jedinú kazuistiku. V tomto čitateľmi žiadanom a obľúbenom type príspevkov vhodných na výchovu a odborný rast mladých autorov citeľne zaostávame za inými domácimi medicínskymi periodikami.

V 56. ročníku Lekárskeho obzoru vyšiel ako príloha v januárovom čísle metodický list Ústrednej komisie racionálnej farmakoterapie a liekovej politiky MZ SR – štandardný diagnostický a terapeutický postup č. 45 „Liečba a prevencia krvácania pri portálnej hypertenzii“ (?. Skladaný a spoluprac.), v dvojčísle 7 – 8 v rubrike štandardné postupy práca A. Bátorová  a spoluprac.: „Národné štandardné postupy pre liečbu hemofílie a iných vrodených koagulopatií v Slovenskej republike“, v čísle 9 v rovnakej rubrike článok M. Šašinku a Š. Hrušovského: „Prehodnotenie odporúčaní pre skríning asymptomatickej bakteriúrie u dospelých“.

Zastúpenie medicínskych odborov na stranách Lekárskeho obzoru v minulom roku prehľadne podáva tabuľka 2. Čelnú pozíciu, tak ako po uplynulé roky, si udržuje vnútorné lekárstvo (s príslušnými špecializačnými odbormi) – 54 prác. S veľkým odstupom nasleduje neurologická problematika – 15 prác, tesne tretia v poradí je rubrika Osobnosti – 13 prác, s prevahou profilov nežijúcich osobností slovenskej medicíny, čo je súčasne aj vklad do jej histórie.

Príspevkov z ďalších klinických odborov spolu s vnútorným lekárstvom je 89, čo obnáša viac ako 2/3 všetkých článkov. Zreteľná je potreba viac publikovať z chirurgických odborov, v ktorých počet prác klesol o tri štvrtiny v porovnaní s rokom 2007 (20 uverejnených prác), a tiež z preventívneho lekárstva.

Vcelku možno konštatovať, že Lekársky obzor neopúšťa svoje pôvodné ciele a udržiava si profil všeobecne zameraného lekárskeho periodika, v ktorom zastúpenie odborov v ročnej bilancii kolíše v závislosti od počtu vydaných monotematických čísel v danom hodnotenom roku. Poukazuje na to aj analýza 56. ročníka LO, keď číslo 1 bolo venované liečbe bolesti (odborný garant a zostavovateľ doc. Markuliak), číslo 3 gastroenterológii (odborný garant a zostavovateľ prof. Hrušovský), číslo 5 neurológii (odborný garant a zostavovateľ prof. Lisý), číslo 7 – 8 hematológii a transfúziológii (odborná garantka a zostavovateľka doc. Fábryová) a číslo 10 klinickej fyziatrii, balneológii a liečebnej rehabilitácii (odborný garant a zostavovateľ prof. Gúth). Lekársky obzor teda rovnako ako v minulých rokoch pokračoval vo vydávaní monotematických čísel, ktoré čitatelia prijímajú so záujmom.

Rozbor príspevkov podľa pracoviska prvého autora (tab. 3) ukázal, že takmer 2/3 publikovali pracovníciSZU. Prvenstvo v uverejnení prác, ktorých počet sa v porovnaní s rokom 2007 výrazne zvýšil (+29), odráža pozitívny vzťah k vlastnému časopisu. Tri slovenské lekárske fakulty prispeli do objemu príspevkov 17 prácami, 12 článkami (v roku 2007 5 príspevkov) dokumentovali iné slovenské univerzitné a vysokoškolské inštitúcie a prislúchajúce fakultné nemocnice rastúcu publikačnú aktivitu. Nasledujú zariadenia rezortu MZ SR s 11 prácami. Po ročnej prestávke v LO publikovali autori za zahraničia 3 práce: jednu z ČR a po jednej slovenskí autori pracujúci v Nemecku a v USA.

Časopis Lekársky obzor je otvorený pre práce teoretickej a experimentálnej medicíny, ktoré sú vo vzťahu s aktuálnymi klinickými problémami alebo ich riešia. Dva články takéhoto zamerania (prvý v čísle 1: autori Boleková a spoluprac. a hlavne druhý v čísle 7 – 8: Nosáľ a spoluprac.) sú prísľubom do budúcnosti.

Personálne zmeny v obsadení redakcie, ktoré sa uskutočnili od druhej polovice roka 2007 do začiatku roka 2008, sa dajú jednoznačne pozitívne hodnotiť. Redakčný kolektív je vyvážený. Vedie ho vo funkcii vedúceho redaktora vynikajúco dlhé roky prof. Šašinka, na poste zástupcu vedúceho redaktora s plnou vervou pracuje prof. Hrušovský, ktorý presviedča, že je výborným nasledovateľom svojho predchodcu a učiteľa dr. Menkynu. Vysoké ocenenie si zasluhuje aj odborná redaktorka doc. Fábryová. Prácu výkonných redaktorov spoľahlivo odvádza dr. Hrachová a dr. Žigrai. V náročnej funkcii tajomníčky redakcie sa plne osvedčila pani Kováčiková. Redakcia plynule zvláda zvýšený počet príspevkov, rozšírenú obsahovú náplň L0 spolu s linguistickou náročnosťou zavedených anglických textov v názvoch a v prílohách článkov.

V edičnom pláne Lekárskeho obzoru na rok 2009 zostávajú monotematické čísla, ktoré pripravujeme s cieľom rozšíriť dostupnú literatúru pre prípravu k špecializačným skúškam. Preto by sa im mala tak zo strany skúšaných, ako aj skúšajúcich venovať väčšia pozornosť ako doposiaľ.

Aj keď redakčná rada, redakcia spolu so zdravotníckym vydavateľstvom Herba všestranne podporujú publikačnú aktivitu mladých autorov (do 35 rokov), k spokojnosti ešte veľa chýba. Tu očakávame väčšiu pomoc zo strany vedúcich pracovníkov všetkých zdravotníckych zariadení na Slovensku. Absentujú atestačné práce, z ktorých podľa vlastných skúseností značná časť by po prepracovaní splnila kritériá na zverejnenie v Lekárskom obzore.

Náš časopis ako orgán SZU by mal prinášať pravidelne aj informácie o odbornom a spoločenskom dianí na univerzite, o aktivitách fakúlt a ich pedagogických útvarov, a to vo všetkých stupňoch vysokoškolského vzdelávania. Predstavuje to ďalší krok ku skvalitneniu a rozšíreniu informačného spektra Lekárskeho obzoru.

Rád by som ako predseda RR úprimne poďakoval členom redakcie za obetavú a kvalifikovanú prácu. Rovnaká vďaka patrí všetkým pracovníkom zdravotníckeho vydavateľstva Herba, ktoré v silnej konkurencii odborných zdravotníckych periodík pri súčasnom prekonávaní mnohých finančných a prevádzkových problémov zabezpečuje na vysokej profesionálnej úrovni vydávanie časopisu, a to bez priamej podpory MZ SR. Ďakujem autorom, recenzentom a ostatným odborným spolupracovníkom a vyjadrujem im v mene RR a redakcie Lekárskeho obzoru uznanie za ich činnosť, ktorú vykazujú, až na výnimky, bez nároku na honorár.

 

Looking back  at Lekársky obzor in 2008

 

 

Prof. MUDr. Igor Riečanský, CSc., FESC, FASA

Predseda Redakčnej rady Lekárskeho obzoru

 

 

Posledná úprava Utorok, 15 Jún 2010 12:27  

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Partneri

Reklamný prúžok