Lekársky obzor

najstarší lekársky odborný časopis na Slovensku - V každom čísle získajte 2 kredity

  • Zväčšiť veľkosť písma
  • Predvolená veľkosť písma
  • Zmenšiť veľkosť písma
Home Lekársky obzor 2009 Lekársky obzor 1/2009 Trestný čin podávania anabolických látok

Trestný čin podávania anabolických látok

E-mail Tlačiť PDF

Trestný čin podávania anabolických látok (§176 Trestného zákona) je zaradený do tretieho dielu hlavy osobitnej časti Trestného zákona, v ktorej sú upravené skutkové podstaty trestných činov ohrozujúcich život a zdravie človeka, pričom jeho objektom je ochrana pred podávaním anabolických látok na iný ako liečebný účel.

Na spáchanie trestného činu podávania anabolických látok Trestný zákob vyžaduje úmyselné konanie páchateľa, ktorý inému podal anabolické látky na iný než liečebný účel.

Trestný čin je spáchaný úmyselne, ak páchateľ chcel spôsobom uvedeným v Trestnom zákone porušiť či ohroziť záujem chránený týmto zákonom (priamy úmysel), alebo vedel, že svojím konaním môže také porušenie alebo ohrozenie spôsobiť, a pre prípad, že ho spôsobí, bol s tým uzrozumený (nepriamy úmysel).

Anaboliká sú steroidy odvodené z mužského pohlavného hormónu testosterónu.

Kto neoprávnene podá osobe mladšej ako osemnásť rokov anaboliká alebo iné prostriedky s anabolickým účinkom na iný ako liečebný účel vo väčšom množstve hoci bol za taký čin v predchádzajúcich dvadsiatich štyroch mesiacoch odsúdený či za obdobný čin v predchádzajúcich dvadsiatich mesiacoch postihnutý, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky. Na vyvodenie zodpovednosti Trestný zákon v tomto prípade vyžaduje úmyselné konanie páchateľa a zároveň neoprávnené podanie anabolických látok na iné ako liečebné účely dieťaťu. Pod pojmom osoba mladšia ako 18 rokov sa rozumie podľa Trestného zákona dieťa, ak nenadobudlo plnoletosť už skôr. Pod neoprávneným podaním sa rozumie aplikácia anabolík v rozpore s podmienkami, ktoré ustanovujú osobitné právne predpisy, a to na iné než liečebné účely. Pojem podávanie vo väčšom množstve treba posudzovať vo vzťahu k veku a vyspelosti osoby, ktorej sa anaboliká podávajú. Pod pojmom odsúdený sa rozumie páchateľ, ktorý bol právoplatným rozsudkom uznaný za vinného, pričom to neplatí, ak je odsúdenie zahladené. Pod pojmom postihnutý za obdobný čin sa rozumie ten, komu bola za obdobný čin uložená sankcia alebo iné opatrenie za priestupok alebo iný obdobný delikt, pričom to neplatí, ak je uložená sankcia alebo opatrenie zahladené.

Odňatím slobody až na tri roky sa páchateľ potrestá, ak neoprávnene podá osobe anaboliká alebo iné prostriedky s anabolickým účinkom na iný ako liečebný účel v súvislosti s účasťou takej osoby na organizovanej športovej činnosti vo väčšom množstve, alebo hoci bol za taký čin v predchádzajúcich dvadsiatich štyroch mesiacoch odsúdený alebo za obdobný čin v predchádzajúcich dvanástich mesiacoch postihnutý. Na vyvodenie zodpovednosti v tomto prípade Trestný zákon vyžaduje úmyselné konanie páchateľa a zároveň protiprávne podanie anabolík na iný ako liečebný účel akejkoľvek osobe (nemusí to byť iba dieťa), ktorá sa zúčastňuje športového podujatia (ide tu teda o prípady podania anabolík športovcom). Pri obidvoch skutkových podstatách trestného činu podávania anabolických látok, by trestný súd mohol odsúdiť páchateľa na podmienečný trest odňatia slobody.

Literatúra

1. IVOR, J. a kol.: Trestné právo hmotné 2 Osobitná časť. Bratislava: JURA EDITION, 2006, 607 s.

2. TÓTH, K., TÓTH, J.: Úvod do práva pre pracovníkov v zdravotníctve. Bratislava: SZU, 2007, 225 s.

3. Zákon NR SR č. 300 z 20. mája 2005 Trestný zákon

 

 

Crime of abusus anabolic drugs

 

 

Karol Tóth, Jozef Tóth

Posledná úprava Piatok, 25 Jún 2010 12:00  

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Partneri

Reklamný prúžok