Lekársky obzor

najstarší lekársky odborný časopis na Slovensku - V každom čísle získajte 2 kredity

  • Zväčšiť veľkosť písma
  • Predvolená veľkosť písma
  • Zmenšiť veľkosť písma
Home Lekársky obzor 2009 Lekársky obzor 1/2009 Variabilita prenosnej rezistencie na antibiotiká u vybraných mikróbov

Variabilita prenosnej rezistencie na antibiotiká u vybraných mikróbov

E-mail Tlačiť PDF

SÚHRN

Východisko: Prenosná rezistencia na antibiotiká je jedným z činiteľov, ktorý zvyšuje výskyt mikróbov multirezistentných na antibiotiká. Treba preto monitorovať najmä na pracoviskách intenzívnej starostlivosti výskyt kmeňov – darcov genetických štruktúr rezistencie na súbory antibiotík a zamedziť možnosti ich prenosu na zatiaľ citlivé baktérie.

Súbor a metódy: Pri troch multirezistentných kmeňoch od pacientov z veľkej oblastnej nemocnice a pri šiestich ďalších kmeňoch z fakultnej nemocnice sme zisťovali prenosnosť antibiotickej rezistencie a štruktúru prenesenej rezistencie na antibiotiká. Zistili sme značné rozdiely v spektrách prenesenej rezistencie. Recipientným kmeňom bol medzinárodný recipient E. coli K-12, rezistentný na rifampicín, ale vysoko citlivý na všetky ostatné príslušné antibiotiká. Transkonjugantné kolónie tohto kmeňa získané po transfere sme podrobili genetickej analýze na prítomnosť prenesených génov rezistencie, teda aj pri antibiotíkách nepoužitých na priamu selekciu transkonjugantných klonov E. coli K-12 rif+R+.

Výsledky: Kmene baktérií od pacientov z každej skúmanej nemocnice vykazovali variabilitu prenosnosti rezistencie. Mikróby z pracovísk intenzívnej starostlivosti prenášali zväčša celé rozšírené spektrum mnohopočetnej rezistencie, zatiaľ čo kmene z iných oddelení prenášali len určitý obmedzený počet génov rezistencie na jednotlivé antibiotiká, hoci ako darcovské kmene boli taktiež značne multirezistentné.

Závery: Prenosná rezistencia na početné antibiotiká môže náhle nepriaznivo ovplyvniť možnosti klinického využívania antibiotík. Je potrebné sústavne sledovať výskyt a dynamiku nárastu rezistencie na jednotlivých klinických pracoviskách a racionalizovať užívanie antibiotík na základe jestvujúcej a meniacej sa situácie v rezistencii nozokomiálnych baktérií, najmä rezistencie prenosnej.

Kľúčové slová: multirezistencia nozokomiálnych baktérií – transferabilita rezistencie na antibiotiká – zisťovanie totálnych spektier prenesenej rezistencie pri transkonjugantných klonoch.

SUMMARY

Background: Transferable antibiotic resistance seems to be one of the causes of emergence of bacteria with multiple drug resistance. Detection and monitoring of transferability mainly of the multiple resistances seems to be important, especially on clinical settings of intensive medical care to detect donor strains transferring genes of antibiotic resistance to susceptible bacteria.

Patients and methods: In three multiple drug resistant bacterial strains isolated from patients of a large Regional hospital and in six strains from an University hospital the transferability of their extended multiple drug resistance the transferability and total spectra of transferred resistance was studied using an internationally used recipient strain of E. coli K-12, resistant to rifampicin but highly susceptible to other antibiotics. Transconjugant resistant clones of this recipient strain after transfer were submitted to an indirect selection procedure to identify the transfer of all genetic determinants of resistance including those not used in direct selection of transconjugant clones of E. coli K-12 rif+R+.

Results: Bacterial strains selected from patients of hospital monitored demonstrated a considerable variety of transferred resistance determinants. In general, strains of patients hospitalized in intensive care units or departments transferred extended spectra of multiple drug resistance, while bacteria from other departments frequently transferred only individual or restricted genetic determinants although they were, as donors, also highly multi-resistant to numerous drugs.

Conclusion: Transferable resistance to various numbers of antibiotics has the potential to change, unfavourably, the possibility of clinical use of individual antibiotics. Therefore, it seems important to monitor the dynamics of changes from susceptibility to resistance all important nosocomial bacteria, to introduce a rational antibiotic policy and to adhere to preventive measures of so-called hospital hygiene.

Key words: Multiple drug resistance of nosocomial bacteria – Transferability of resistance to antibiotics – Detection of total spectra of transferred resistance by indirect selection procedure.

Variability of the transferable antibiotic resistance in some bacteria from patients hospitalized in two big health institution

 

Marta BABÁLOVÁ, Jana  BLAHOVÁ, Nataša BARTONÍKOVÁ, N., Petr JEŽEK, Kvetoslava KRÁLIKOVÁ, VladimírKRČMÉRY, Radko MENKYNA, Ivan ROVNÝ

 

Posledná úprava Piatok, 25 Jún 2010 12:08  

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Partneri

Reklamný prúžok