Lekársky obzor

najstarší lekársky odborný časopis na Slovensku - V každom čísle získajte 2 kredity

  • Zväčšiť veľkosť písma
  • Predvolená veľkosť písma
  • Zmenšiť veľkosť písma
Home Lekársky obzor 2009 Lekársky obzor 1/2009 Vplyv výživy na oxidačné poškodenie lipidov, bielkovín a DNA

Vplyv výživy na oxidačné poškodenie lipidov, bielkovín a DNA

E-mail Tlačiť PDF

Súhrn

Východisko: Oxidačný stres zohráva úlohu v patogenéze mnohých chronických chorôb spojených s vekom. Strava je kľúčovým environmentálnym faktorom ovplyvňujúcim výskyt chorôb. Antioxidačné látky potravy zvyšujú ochranu DNA, proteínov a lipidov elimináciou škodlivých účinkov kyslíkových radikálov, ktoré vznikajú metabolickými reakciami. Hlavným cieľom štúdie bolo stanoviť produkty oxidačného poškodenia lipidov, bielkovín a DNA v závislosti od výživy a veku.

Súbor a metódy: Produkty oxidačného poškodenia DNA (DNA zlomy s oxidovanými purínmi, DNA zlomy s oxidovanými pyrimidínmi), lipidov (konjugované diény mastných kyselín) a proteínov (karbonyly) vo vzťahu ku výžive (vegetariánske stravovanie/rastlinná potrava, mliečne výrobky, vajíčka, ? 2 krát mesačne biele mäso/vs tradičné zmiešané stravovanie/nevegetariáni) boli merané u náhodne vybraných subjektívne zdravých 161 dospelých žien, nefajčiarok dvoch vekových kategórií (20 – 30 ročné, 46 vegetariánok, 48 nevegetariánok; 60 – 70 ročné, 33 vegetariánok, 34 nevegetariánok).

Výsledky: Nezistili sa žiadne rozdiely v hodnotách oxidačného poškodenia medzi mladými vegetariánkami a nevegetariánkami. U starších vegetariánok boli signifikantne znížené hodnoty DNA zlomov s oxidovanými purínmi (96,3 vs 114,3 AU), DNA zlomov s oxidovanými pyrimidínmi (95,2 vs 116,9 AU) a konjugované diény mastných kyselín (1,31 vs 1,78 µmol/l). Významná veková závislosť (zvýšenie všetkých produktov oxidačného poškodenia u starších subjektov) sa zaznamenala len u nevegetariánov (94,8 vs 114,3 AU – DNA zlomy s oxidovanými purínmi; 95,8 vs 116,9 AU – DNA zlomy s oxidovanými pyrimidínmi; 1,40 vs 1,78 µmol/l – lipidová peroxidácia; 70,7 vs 95,4 µmol/l – proteín karbonyly). Vegetariánske hodnoty starších žien vs mladé ženy boli rovnaké alebo nevýznamne zmenené.

Záver: Výsledky napovedajú, že zvýšeniu oxidačného poškodenia s vekom možno zabrániť vegetariánskou výživou.

Kľúčové slová: oxidačné poškodenie – vegetariáni

Summary

Background: Damage of molecules as a consequence of oxidative stress has been implicated in the pathogenesis of chronic diseases related to aging. Diet is a key environmental factor affecting the incidence of these diseases. Antioxidant substances in such diet enhance the DNA, protein and lipid protection by increasing the scavenging of radical oxidative species that occur during metabolic reactions. The main goal of this study was to assess the products of oxidative damage to lipids, proteins and DNA in relation to nutrition and age.

Subjects and methods: Products of oxidative damage of DNA (DNA breaks with oxidised purines, DNA breaks with oxidised pyrimidines), lipids (conjugated dienes of fatty acids) and proteins (carbonyls) in dependence to nutrition (vegetarian nutrition /plant food, dairy products, eggs, ? 2 times monthly white meat/ vs traditional mixed nutrition /non-vegetarians/) were measured in group of 161 randomly selected apparently healthy non-smoking women of two age categories (20-30 y, 46 vegetarians, 48 non-vegetarians; 60-70 y, 33 vegetarians, 34 non-vegetarians).

Results: In young subjects, no differences in values of oxidative damage were observed between vegetarian and non-vegetarian groups. In older vegetarian group vs. non-vegetarian group significantly reduced values of DNA breaks with oxidised purines (96.3 vs 114.3 AU), DNA breaks with oxidised pyrimidines (95.2 vs 116.9 AU) and conjugated dienes of fatty acids (1.31 vs 1.78 ?mol/l) were found. Significant age dependences of measured parameters (increase in all oxidative damage products in older women) were noted only in non-vegetarians (94.8 vs 114.3 AU – DNA breaks with oxidised purines; 95.8 vs 116.9 AU – DNA breaks with oxidised pyrimidines; 1.40 vs 1.78 ?mol/l – lipid peroxidation; 70.7 vs 95.4 ?mol/l – protein carbonyls). Vegetarian values of older women vs. young women were similar or non-significantly changed.

Conclusions: The results suggest that increase of oxidative damage in aging may be prevented by vegetarian nutrition.

Key words: oxidative damage, vegetarians

The effect of nutrition in oxidative damage to lipids, proteins and DNA

 

Martina Valachovičová, Marica KrajčoviČová-Kudláčková

Posledná úprava Piatok, 25 Jún 2010 12:08  

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Partneri

Reklamný prúžok