Lekársky obzor

najstarší lekársky odborný časopis na Slovensku - V každom čísle získajte 2 kredity

  • Zväčšiť veľkosť písma
  • Predvolená veľkosť písma
  • Zmenšiť veľkosť písma
Home Lekársky obzor 2011 Lekársky obzor 1/2011 60. ročník Lekárskeho obzoru

60. ročník Lekárskeho obzoru

E-mail Tlačiť PDF

Lekársky Obzor (Medical Horizon) 60th anniversary

V tomto roku vchádza Lekársky obzor (LO), druhý najdlhšie vydávaný slovenský odborný zdravotnícky časopis, do jubilejného šesťdesiateho ročníka svojej existencie. Lekársky obzor začal vychádzať v Bratislave v r. 1952, kedy v máji vyšlo spoločné 1. a 2. číslo I. ročníka. V tomto novom mesačníku sa zlúčil časopis Slovenský lekár a Správy zdravotného odboru Národnej poisťovne a vytvorili tlačový orgán vtedajšieho Pove­reníctva zdravotníctva. Poslanie časopisu jasne formu­loval redakčný kruh v súlade so samotným názvom periodika: „predovšetkým sa starať o rozširovanie obzoru našich lekárov praktizujúcich v teréne, ktorí denne bojujú o zdravie. Vychádzať z ich denných potrieb a problémov, tak ako oni na ne narážajú pri svojej každodennej práci... Lekársky obzor bude mať za cieľ napomáhať a udržovať kontakt s lekármi v najodľahlejších miestach našej vlasti v ich zodpovednej a dôležitej práci. Preto je redakčný kruh presvedčený, že časopis sa stane verným pomocní­kom každého lekára“.

Súčasný čitateľ s odstupom šiestich dekád môže bez váhania potvrdiť aktuálnosť týchto cieľov, ktoré prvá redakcia v zložení: zodpovedný redaktor MUDr. Jozef Dedek, prvé dva ročníky, výkonný redaktor Dr. A. Greguš, redakčný kruh (rada) MUDr. V. Bárdoš, JUDr. K. Gecík, MUDr. I. Jakubcová, MUDr. J. Karolček, MUDr. E. Makovický, MUDr. M. Mestitzová, MUDr. J. Rusnák, MUDr. J. Selecký, MUDr. M. Schwalbová vytýčila v úvod­nom predslove, a to bez poplatnosti vtedajšej ideolo­gickej a politickej rétorike.

Nasledujúce roky vydávania LO sú svedectvom zdarného úsilia a napĺňania cieľov a poslania časopisu, ktorý sa rokmi úspešne rozvíjal po obsahovej aj formálnej a technickej stránke. Preto dnes pri hodnotení LO môžeme konštatovať, že časopis si zodpovedne plnil svoje základné úlohy zamerané na skvalitňovanie zdravotnej starostlivosti a aplikovanie nových poznatkov z každého medicínskeho odboru do širokej lekárskej praxe. Redakcia popri prehľadových článkoch (súbor­ných referátoch), recenziách, analytických príspevkoch, zdravotníckom spravodajstve vrátane informácií o čin­nosti riadiacich orgánov a informácií o postgraduálnych školiacich akciách, o atestačných náplniach, o lekároch, ktorí získali špecializácie, sa postupne zameriavala na uverejňovanie pôvodných prác. Je obdivuhodné, že už v prvom období LO vychádzal v rozsahu 600 – 700 strán ročne (formát A5), čo najlepšie svedčí o úspešnej práci redaktorov a redakčnej rady a o aktivite prispie­vateľov.

Výrazný vzostup skvalitnenia odbornej a formálnej úrovne časopisu sa zaznamenal v ostatnej dekáde. Vďaka tomu je LO indexovaný v medzinárodných databázach Scopus (od r. 2006) a Embase Excerpta medica (> 25 r.), čím sa vytvorili predpoklady na zvýšenie citovanosti našich autorov v zahraničnej literatúre. Medzi tieto úspešné inovatívne kroky patria štruktúrované súhrny článkov podľa vancouverskej dohody, vydávanie tematických postgraduálnych čísiel, publikovanie editorialov, rubrík medicína na webe, mini­atlas medicíny, trestnoprávna zodpovednosť v zdravot­níctve, osobnosti medicíny. Významným obohatením je vydávanie Metodických listov racionálnej farmakoterapie ako prílohy LO (pod redakciou prof. MUDr. J. Holo­máňa).

Šesťdesiat rokov je vhodnou príležitosťou, aby sme si pripomenuli všetkých tých, čo úroveň nášho časopisu posúvali dopredu, citlivo reagovali na potreby zdra­votníctva a zdravotnej praxe, poďakovali sa a prejavili im úctu. Vykonávať takúto záslužnú prácu nebolo a nie je ľahké a jednoduché, o čom sa aj teraz môžeme presvedčiť. Znamenalo to vynakladanie nemalého úsilia na tvorenie a dotváranie koncepcie a zameranie LO, personálne budovanie redakcie, pretože väčšinu jej pracovníkov a členov tvorili externí pracovníci.

V priebehu času dochádzalo k zmenám v redakcii najviac v redakčnej rade, menej na miestach redaktorov, menili sa tiež vydavateľstvá. Uvedenie týchto zmien v plnom rozsahu nie je možné, a preto predkladáme čitateľom zloženie redakcie (redaktori a redakčná rada) na začiatku jednotlivých dekád.

V r. 1961 (ročník X) bol LO orgánom Slovenského ústavu pre doškoľovanie lekárov v Trenčíne. Zodpo­vedným redaktorom bol MUDr. J. Mariányi, odborným redaktorom MUDr. Z. Cicvárek, výkonným redaktorom JUDr. J. Pokorný, technickým redaktorom J. Martinkovič. Redakčná rada: doc. MUDr. J. Červenka, doc. MUDr. E. Dlhoš, MUDr. E. Makovický, prof. MUDr. T.R. Niederland, JUDr. M. Ošmera. Časopis tlačilo vydavateľstvo Osveta, Martin.

V r. 1971 (ročník XX): zodpovedný redaktor MUDr. J. Mariányi, odborný redaktor MUDr. R. Menkyna (vystriedal MUDr. Z. Cicvárka v r. 1967), výkonný redaktor JUDr. J. Pokorný, technický redaktor J.J. Hránek. Redakčná rada: doc. MUDr. J. Červenka, CSc., prof. MUDr. E. Dlhoš, DrSc., JUDr. K. Gecík, CSc., doc. MUDr. E. Makovický, prof. MUDr. T.R. Niederland, DrSc., MUDr. M. Šašinka, CSc., prof. MUDr. I. Šimkovic, DrSc. Vydava­teľstvom bol Obzor, Bratislava. Časopis okrem Inštitútu pre ďalšie vzdelávanie lekárov a farmaceutov v Bratislave sa stal aj orgánom Ministerstva zdravotníctva SR. Obe tieto inštitúcie vydávali potom LO do konca r. 2010.

V r. 1981 (ročník XXX) obsadenie redaktorských postov ostalo nezmenené až na technického redaktora, stal sa ním A. Jancovic a neskôr J. Čápová a H. Mate­jovičová. Rovnako sa nezmenilo zloženie redakčnej rady, ani vydavateľstvo.

V r. 1991 (ročník CL): vedúci (predtým zodpoved­ný) redaktor doc. MUDr. M. Májek, CSc., zástupca vedúceho redaktora (predtým odborný redaktor) MUDr. R. Menkyna. Redakčná rada prof. MUDr. L. Badalík, DrSc. (predseda), prof. MUDr. M. Beniak, DrSc., prof. MUDr. J. Černý, DrSc. (predseda od 1986 do októbra 2000), doc. MUDr. S. Dluholucký, CSc., Ing. J. Ďurian, MUDr. P. Finďo, MUDr. J. Gajdošík, doc. MUDr. E. Gočár, CSc., doc. MUDr. I. Hruškovič, CSc., doc. MUDr. K. Javorka, CSc., MUDr. V. Krčméry, MUDr. J. Krištof, doc. MUDr. I. Slugeň, CSc., doc. MUDr. J. Štencl, CSc., akad. V. Zvara. Po dvadsaťpäťročnom vychádzaní LO vo vydavateľstve Obzor, Bratislava sa od r. 1995 novým vydavateľstvom stalo Zdravotnícke vydavateľstvo Herba, spol. s r.o., Bratislava, ktoré LO vydáva doposiaľ.

V r. 2001 (ročník L) vedúcim redaktorom bol prof. MUDr. M. Šašinka, DrSc. (od r. 1999), zástupcom vedú­ceho redaktora MUDr. R. Menkyna, odborným redaktorom doc. MUDr. Š. Hrušovský, CSc., výkonným redaktorom (miesto vytvorené v priebehu roka 2002) MUDr. Moťovská, PhD., MUDr. M. Uher, PhD. (od 11/2003), MUDr. M. Belovičová, PhD. (od 1/2005), MUDr. J. Hrachová, PhD. a MUDr. M. Žigrai, PhD. (od 2007). Od januára 2008 sa stal zástupcom vedúceho redaktora prof. MUDr. Š Hrušovský, CSc., a odbornou redaktorkou sa stala doc. MUDr. V. Fabryová, CSc.

V r. 2011, na začiatku siedmej dekády vychádzania LO, sa zloženie redakcie a redakčnej rady od r. 2008 nezmenilo. Vtedy sa uskutočnila významná obmena redakčnej rady, keď členmi sa stali aj zahraniční medzinárodne známi odborníci, aby prispeli k zvýšeniu autority a prestíže Lekárskeho obzoru. Vedúcim redakto­rom bol prof. MUDr. M. Šašinka, DrSc., zástupcom vedúceho redaktora prof. MUDr. Š. Hrušovský, CSc., S.VS., odbornou redaktorkou doc. MUDr. V. Fábryová, CSc., výkonným redaktorom MUDr. M. Žigrai, PhD., a MUDr. M. Uher, PhD. (od 2010).

Redakčná rada: prof. MUDr. I. Riečanský, CSc., (predseda), doc. MUDr. K. Furková, CS., mim. prof., (podpredseda), členovia: doc. MUDr. M. Bernadič, CSc., mim. prof., prof. MUDr. J. Breza, DrSc., doc. MUDr. I. Erdelský , CSc., mim. prof., prof. PhDr. D. Farkašová, CSc., doc. MUDr. J. Hinšt, CSc., mim. prof., prof. dr. med. habil. K. Kawecka-Jazez (Krakow), MUDr. J. Kazar, DrSc., prof. MUDr. V. Krčméry, DrSc., prof. MUDr. P. Kukumberg, CSc., prof. MUDr. J. Kvasnička, DrSc., (Praha), prof.

MUDr. K. Matoušovic, DrSc., (Praha), prof. MUDr. Ľ. Lisý, DrSc., doc. MUDr. M. Májek, CSc., mim. prof., prof. MUDr. V. Miháľ, CSc., (Olomouc), prof. med. Dr. F. Mühlbacher (Viedeň), doc. MUDr. J. Olejník, CSc., mim. prof., prof. MUDr. T. Šagát, CSc., prof. MUDr. P. Šimko, CSc., prof. MUDr. J. Štencl.

Ako sme už uviedli, LO sa v r. 1961 stal orgánom Slovenského ústavu pre doškoľovanie lekárov a tlačo­vým orgánom ostal nepretržite aj v ďalších obdobiach existencie tejto inštitúcie počas všetkých jej transfor­mácií vrátane poslednej: teraz je orgánom Slovenskej zdravotníckej univerzity. Od r. 1971 je LO súčasne aj orgánom Ministerstva zdravotníctva (MZ) SR. Vychá­dzajúc z medzinárodných zvyklostí a odporúčaní Európskej únie by mala gescia (v ostatných rokoch iba formálna) MZ v tomto roku skončiť.

Od r. 1952 vrátane do r. 2010 (ročník LIX) vyšlo 720 čísiel LO, ktoré obsahovali 1172 pôvodných prác a 1418 prehľadových článkov (príspevky iného zame­rania neuvádzame) v rozsahu presahujúcom 32 000 strán. Pri bližšom pohľade na uplynulú dekádu (roky 2001 – 2010) zisťujeme, že v tomto období mal LO 4 868 strán a priniesol 296 pôvodných a 461 pre­hľadových prác.

Ostatných päť rokov oboznamujeme čitateľov s bilanciou jednotlivých ročníkov LO v editorialoch, ktoré dopĺňame o vybrané údaje za rok 2010: rozsah 520 strán, uverejnených 9 editorialov, 27 pôvodných prác, 47 prehľadov, 3 kazuistiky, 6 príspevkov v rubrike trestnoprávna zodpovednosť, 12 príspevkov v rubrike medicína na webe, 12 príspevkov v miniatlase medicíny, 17 príspevkov bolo venovaných osobnostiam a 14 člán­kov medicínskym aktualitám. Vyšlo 5 monotematických čísiel – pediatrická pneumológia, medicínske aspekty závislosti, fyziatria a balneológia, verejné zdravotníctvo, endokrinológia a decembrové (dvanáste) číslo bolo venované 90. výročiu Spolku slovenských lekárov v Bra­tislave. Lekársky obzor takto primeraným spôsobom pripomenul vznik najstaršej nepretržite pôsobiacej stavovskej lekárskej organizácie na Slovensku (v súčas­nosti najpočetnejšej zložky Slovenskej lekárskej spoloč­nosti – viac ako 3 500 členov), ktorá nezmazateľným podielom ovplyvnila vývoj slovenskej medicíny.

V súlade so zameraním a poslaním LO najväčšia pozornosť sa venovala postgraduálnemu odbornému vzdelávaniu publikovaním monotematických čísiel a pre­hľadových prác, ktoré s veľkou prevahou pochádzali z pera pracovníkov Slovenskej zdravotníckej univerzity a jej predchádzajúcich postgraduálnych inštitúcií, potom z ústavov rezortu MZ SR a z lekárskych fakúlt. Čo sa týka zamerania, najviac príspevkov bolo z klinických odborov s najväčším zastúpením vnútorného lekárstva.

Zaslúžené ocenenie patrí popredným predstavite­ľom našej medicíny pracujúcim v redakčných radách, najmä bývalým predsedom prof. MUDr. L. Chmelovi, DrSc., prof. MUDr. T.R. Niederlandovi, DrSc., prof. MUDr. I. Hatiarovi, CSc., prof. MUDr. L. Badalíkovi, DrSc., prof. MUDr. J. Černému, DrSc., potom vedúcim redaktorom, ich zástupcom, zodpovedným alebo odborným redakto­rom doc. MUDr. J. Dedekovi, MUDr. Z. Cicvárkovi,

MUDr. J. Mariányimu (najdlhšie vo funkcii – 30 rokov), doc. MUDr. M. Májekovi, CSc., a všetkým súčasným redaktorom, z výkonných redaktorov služobne naj­staršiemu JUDr. J. Pokornému, ďalej Ing. I. Dieškovi, MUDr. Z. Moťovskej, PhD., MUDr. Belovičovej, PhD., MUDr. M. Uherovi, PhD. Zvláštna vďaka patrí dlhodo­bému (od r. 1967 do r. 2008) zástupcovi vedúceho redaktora MUDr. R. Menkynovi, nestorovi nášho časo­pisu i celej slovenskej odbornej zdravotníckej tlače. Trvalým vkladom sa zapísal do existencie LO nielen ťažko dosiahnuteľným, viac ako 40-ročným pôsobením v redakcii, ale aj pozoruhodnou autorskou tvorbou a prácou v rozhodujúcich rezortných orgánoch, kde vďaka jeho pevným stanoviskám sa preklenulo kritické obdobie ohrozujúce vydávanie časopisu. Ďalšou významnou osobnosťou tesne spojenou s LO bol Ing. Štefan Hrkotáč, pracovník bývalého Povereníctva SNR pre zdravotníctvo, neskorší vedúci odboru zdra­votného školstva a výskumu na Ministerstve zdra­votníctva. Rozhodujúcou mierou sa zaslúžil o vznik a fi­nančné krytie LO a stal sa jeho prispievateľom a dlho­ročným externým spolupracovníkom.

Vydávanie LO od jeho vzniku doteraz si nemožno predstaviť bez sústavnej pomoci a podpory zo strany vedenia Inštitútu pre ďalšie vzdelávanie lekárov a farmaceutov, terajšej Slovenskej zdravotníckej univerzity. Je trvalo spojené predovšetkým s menami prof. MUDr. D. Diešku, DrSc., prof. MUDr. E. Makovic­kého, Ing. F. Jančálka a prof. MUDr. J. Štencla, CSc.

Dušou administratívnej činnosti bola v ostatných dekádach tajomníčka redakcie pani A. Haverlíková, ktorú po odchode do dôchodku (2008) plne nahradila pani E. Kováčiková. Nepostrádateľná je práca jazyko­vých korektorov, vykonávaná na vysokej odbornej úrovni. Takto si LO plní úlohu pri zvyšovaní jazykovej úrovne medicínskej literatúry. Vďaka patrí vydavateľ­stvám Osveta, Obzor a Herba. Zdravotnícke vydava­teľstvo Herba, vydávajúc časopis minulých 15 rokov, výraznou mierou prispelo k zvýšeniu grafickej a technic­kej úrovne LO (prechod na formát A4, kriedový papier a pod.), ktorú zabezpečuje Mgr. Š. Olexy, technický redaktor. Úspešná, po všetkých stránkach náročná vydavateľská práca je výsledkom obetavého úsilia doc. PhMr., RNDr. M. Lehkého, CSc., v nej výrazne pokračuje Mgr. M. Lehký.

Autori príspevku si uvedomujú, že predkladajú reka­pituláciu plodného 60-ročného trvania LO iba v základ­ných rysoch. Bez nadsadenia možno však konštatovať, že LO prispel dôstojným podielom do kultúrnej histórie Slovenska na poli odbornej, časopiseckej literárnej tvorby.

Ako ďalej?

História časopisu Lekársky obzor je bohatá, máme dôvody byť na ňu hrdí, ale súčasne nás zaväzuje. Okrem samozrejmých požiadaviek na stále zvyšovanie odbornej a formálnej úrovne časopisu sme si na najbližšie roky vytýčili náročnú (sme presvedčení, že splniteľnú) úlohu dosiahnuť zaradenie LO medzi indexované časopisy Current Contents Connect (ISI) a zvýšiť impact factor časopisu. Doposiaľ je časopis Lekársky obzor dlhé roky indexovaný v databázach Embase/Excerpta medica, Research Gate community a od r. 2008 v najväčšej databáze medicínskych časopisov na svete Scopus. Potreba zvýšiť citovanosť našich autorov si vyžaduje dvíhať latku stále vyššie. K dosiahnutiu týchto cieľov redakcia časopisu a vydavateľstvo Herba robí a v budúc­nosti chce robiť viacero krokov.

1.    Od 1. januára 2011 zavádzame publikovanie pôvod­ných prác aj v angličtine, čo podstatne zvyšuje pravdepodobnosť citovania práce aj v zahraničí. Redakcia bude intenzívne stimulovať našich autorov k publikovaniu pôvodných prác v anglickom ja­zyku.
2.    Moderné tendencie v medicínskej literatúre celo­svetovo jednoznačne smerujú k elektronizácii. Web umožňuje čitateľovi nielen ušetriť cestu do knižnice a vysedávanie v nej, ale hneď si môže konfrontovať obsah čítaného s tematicky príbuznými článkami, dostať sa k časopisom, ktoré sú u nás prakticky nedostupné, atď. Pre slovenského lekára pri jeho plate, žiaľ, nie je zanedbateľná ani cena, ktorú musí zaplatiť za predplatné. Zaviedli sme preto uverejňovanie obsahu časopisu na webe v okamihu vychádzania čísla a uverejňovanie celého článku na webovej stránke Slovenskej zdravotníckej univerzity a vydavateľstva Herba o 6 mesiacov po jeho publikovaní. Sami sme boli milo prekvapení reakciou medicínskej verejnosti – návštevnosť webových stránok stúpla na viac ako 4500/mesiac. Od januára 2011 skracujeme obdobie medzi vyjdením časopisu a jeho uverejnením na webe na 3 mesiace, čo ešte zvýši dostupnosť odborných článkov časopisu. Upútavku na časopis uverejníme aj na stránkach Slovenskej lekárskej komory (vďaka jej prezidentovi prof. MUDr. Dragulovi, DrSc.) a na ďalších webových stránkach.
3.    Oslovili sme vydavateľstvo Thomson Reuters ako správcu databázy Current Contents Connect a po­núkli im časopis Lekársky obzor do ich databázy.
4.    Požiadali sme rektorku SZU prof. PhDr. D. Farkašovú, PhD., riaditeľa Vedecko-výskumnej základne SZU doc. MUDr. M. Gajdoša, CSc., a prorektora pre vedu SZU o sústavné stimulovanie pracovníkov Vedecko-výskumnej základne SZU k publikovaniu v Lekár­skom obzore, najmä k publikácii pôvodných prác v angličtine.
5.    Od januára 2010 je Lekársky obzor len časopis Slovenskej zdravotníckej univerzity (nezávislé medzi­národné organizácie odmietajú závislosť od štátnych orgánov, t.j. aj od Ministerstva zdravotníctva SR).
6.    Podľa požiadaviek CCC upravíme obsah časopisu.

Je pre nás milou povinnosťou vyjadriť úprimne poďakovanie všetkým, ktorí z rozličných postov a od­borností podľa možností a schopností prispeli a prispie­vajú k odbornej úrovni Lekárskeho obzoru. Ďakujeme našim čitateľom za prejavenú priazeň a pomoc. Chceme Vás všetkých ubezpečiť, že redakcia, redakčná rada a vydavateľstvo Herba urobia aj v nasledujúcom období všetko, aby sa úroveň LO vychádzajúca z jeho vlastnej bohatej tradície nielen udržala ale aj plynule zvyšovala.

Igor RIEČANSKÝ
Miroslav ŠAŠINKA

 

Login Form


Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Partneri

Reklamný prúžok