Lekársky obzor

najstarší lekársky odborný časopis na Slovensku - V každom čísle získajte 2 kredity

  • Zväčšiť veľkosť písma
  • Predvolená veľkosť písma
  • Zmenšiť veľkosť písma
Home Lekársky obzor 2011 Lekársky obzor 1/2011 Juraj PAYER – osemdesiatročný

Juraj PAYER – osemdesiatročný

E-mail Tlačiť PDF

Juraj Payer, M.D., PhD., Assistant professor 80 years

Významný slovenský lekár urológ, špecializovaný na detskú urológiu, mnohoročný vedecký sekretár Sloven­skej urologickej spoločnosti SLS, vedecký pracovník, zástupca primára, prednosta Oddelenia detskej urológie DFN v Bratislave, úspešný prednášateľ a publicista, zakladateľ a budovateľ Kliniky detskej urológie v Sanáa (Jemen), zaslúžilý reprezentant slovenskej urológie a detskej urológie v zahraničí a v zahraničnej spisbe, úspešný operatér rozdeľovania siamských dvojčiat, do­cent MUDr. Juraj Payer, CSc. sa dožil vzácneho životné­ho jubilea, svojich osemdesiatin, v zdraví, životnej pohode, plánov do budúcnosti.

Juraj Payer sa narodil v lekárskej rodine 9. augusta 1930. Starý otec, otec, sestra, syn a vnuk boli a sú povolaním lekári. Maturoval na I. štátnom gymnáziu na Grösslingovej ulici v Bratislave r. 1948, na LF UK v Bratislave bol promovaný v r. 1953. Už ako poslucháč LF UK pôsobil ako pomocná vedecká sila na Ústave normálnej a topografickej anatómie LF SU v Bratislave. Tu po promócii začal svoju pedagogickú, odbornú a vedeckovýskumnú činnosť v rokoch 1954 – 1959 ako odborný asistent pod vedením prof. MUDr. Milana Kratochvíla, DrSc., potom do r. 1963 bol sekundárnym lekárom Urologického oddelenia Ústavu tuberkulózy a respiračných chorôb v Podunajských Biskupiciach.

V r. 1963 sa vrátil na LF UK v Bratislave a ako vedecký pracovník pôsobil vo Výskumnom laboratóriu chirurgickej patofyziológie – vedúcim tam bol prof. Milan Kratochvíl, DrSc. Súčasne pracoval ako ordinár – urológ na Klinike detskej chirurgie DFN. V rokoch 1975 – 1990 pracoval vo funkcii zástupcu prednostu Urologického oddelenia ÚTRCH v Podunajských Biskupiciach. MUDr. Juraj Payer r. 1966 získal hodnosť kandidáta lekárskych vied, za docenta bol menovaný r. 1990. V r. 1990 bol ustanovený za prednostu Urologického oddelenia DFN Bratislava-Kramáre. Jubilant úspešne pôsobil v zahraničí, v rokoch 1966/67 na Urologickej klinike v Innsbrucku, r. 1986 založil, viedol a budoval Urologickú kliniku v Sanáa. Našu urológiu prezentoval prednáškami na početných kongresoch, sympóziách a konferenciách v zahraničí. Docent Payer bol vzdelaním všeobecný urológ, špeciálne sa však zaujímal a venoval problematike a otázkam urológie detského veku. V tejto činnosti zaznamenal významné, pozoruhodné domáce aj medzinárodné úspechy.

Publikačná a prednášková činnosť Doc. Payera je bo­hatá zameraním i výsledkami vedeckovýskumnej práce. Najaktívnejšia a najintenzívnejšia bola v období pôsobenia vo výskumnom laboratóriu chirurgickej patofyziológie DFN. Musíme uviesť štúdie intrahepatálneho cievneho riečiska a sledovanie hemodynamiky solitárnej obličky bezprostredne po kontralaterálnej nefrektómii. Táto tematika bola aj podkladom jeho habilitačnej práce, mala široký ohlas v domácej a hlavne v zahraničnej spisbe. Z počtu 72 publikácií bolo 31 uverejnených v indexo­vaných zahraničných periodikách. Úspešnosť jeho vedec­ko­výskumnej činnosti sa odrazila v citovanosti uverejnenej v Science Citation Index – 52- krát, 9 citácii mal v za­hraničných učebniciach a monografiách. Bol členom kolektívu, ktorý v r. 1976 obdržal Cenu Európskej urologickej spoločnosti za prácu o dvojdobej plastike mužskej močovej rúry.

Docent Payer mal všetky odborné, vedeckovýskum­né, pedagogické, organizačné, morálne a osobnostné predpoklady na inuaguráciu za univerzitného profesora. Žiaľ, v dobe, v ktorej sme žili, sa to nerealizovalo.

Jubilant zdôrazňoval nevyhnutnosť multidiscipli­nárneho prístupu pri riešení ťažkých vrodených chýb urogenitálneho traktu detí. V úzkej spolupráci s nefro­lógmi sa podieľal na projekte postnatálneho skríningu obštrukčných uropatií. Zaviedol unikátnu endoskopickú liečbu vezikoureterového refluxu u detí aplikáciou auto­lógnej krvi. Táto metóda pozitívne zasiahla do vtedy platných algoritmov liečby. Položil tiež pevné základy pri liečbe hypospádie penisu. Jubilant činnosť prednostu Oddelenia detskej urológie DFN ukončil roku 2001. Do r. 2003 bol konzultantom a svoje skúsenosti odovzdával a radil svojim nasledovníkom.

Na záver treba konštatovať, že docent MUDr. Juraj Payer, CSc., je významný urológom, špecializovaný na urológiu detského veku, zaslúžil sa nielen o rozvoj vednej disciplíny urológie na Slovensku. Jeho činnosť mala a má pozitívny ohlas aj v zahraničí, je uznávaným odborníkom. MUDr. Juraj Payer roku 1966 získal hodnosť kandidáta lekárskych vied. Za docenta bol menovaný na LF UK v Bratislave roku 1990. Roku 2005 mu prezident SR udelil Rad Ľudovíta Štúra I. triedy.

Ctený a vážený jubilant, do budúcich rokoch Ti prajeme zdravie, radosť zo všetkého čo sa Ti podarilo realizovať. Prajme Ti, aby si nikdy nežialil za tým, čo Ti osud odoprel.

Michal Valent, Michal Horňák, Vladimír Polák

 

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Partneri

Reklamný prúžok