Lekársky obzor

najstarší lekársky odborný časopis na Slovensku - V každom čísle získajte 2 kredity

  • Zväčšiť veľkosť písma
  • Predvolená veľkosť písma
  • Zmenšiť veľkosť písma
Home Lekársky obzor 2011 Lekársky obzor 1/2011 Slovenská zdravotnícka univerzita v r. 2011

Slovenská zdravotnícka univerzita v r. 2011

E-mail Tlačiť PDF

Slovak Medical University in 2011

Časopis Lekársky obzor je v takmer rovnakom „veku“, ako je naša univerzita. Dokonca má ešte o dva krížiky, vyjadrujúce roky, viac. Preto hneď na úvod chcem tomu­to medicínskemu časopisu na Slovensku zablahoželať k významnému výročiu a zároveň mu popriať všetko dobré do ďalších rokov.

Podobne ako Lekársky obzor aj Slovenská zdra­vot­nícka univerzita zohrávajú významnú úlohu v sloven­skom medicínskom svete. Univerzita nadväzuje na tra­dície vzdelávania zdravotníckych pracovníkov v oblasti špecializačného štúdia ako aj celoživotného vzdelávania na Slovensku. Jej bránami prešlo veľa významných zástupcov medicínskeho stavu. Aj z tohto dôvodu som pri preberaní rektorskej reťaze a dekrétu cítila, že spolu s nimi beriem na seba jasnú a jedinečnú úlohu: záväzok ochraňovať univerzitu a jej fakulty, jej meno, tradície a v neposlednom rade akademické slobody. Za tých niekoľko pár mesiacov, ktoré som vo funkcii rektorky, si väčšmi a väčšmi uvedomujem, že naplnenie týchto povinností je nesmierne zodpovedná a ťažká úloha. Jej predpoklad je v náročnej a poctivej práci, a to všetkých nás na univerzite – začínajúc členmi vedenia až po pracovníkov jednotlivých katedier.

Slovenskej zdravotníckej univerzite sa podarilo za obdobie svojej existencie vybudovať vážené postavenie, domácu a i medzinárodnú reputáciu a uznanie. A tieto fakty sú nesmierne zaväzujúce. Väčšmi, ako by si ktokoľvek mohol myslieť. Mojím jasným cieľom je konať tak, aby sme si tento dobrý kredit udržali a ešte ho aj znásobili.

Univerzita, a to nie len naša SZU, je jeden obrovský kolos, ktorého každá súčasť má svoje jasne definované a zároveň nezastupiteľné miesto. Platí to, samozrejme, aj o ľuďoch, ktorí sú bezpodmienečnou potrebou bez­chyb­ného fungovania tejto veľkej „mašinérie“. Pretože poznám ľudí na našej univerzite – poznám vedúcich pracovníkov univerzity, jej fakúlt a i katedier – a tiež viem, akú snahu vynakladajú naši pedagógovia a vedeckí pracovníci pri svojich aktivitách, môžem tvrdiť, že univerzita má výborný odborný a ľudský potenciál. Som presvedčená, že sme na univerzite schopný tím.

Pri nadväzovaní na všetko dobré, čo sa na univer­zite vybudovalo, sa nie len ja, ale celé vedenie budeme opierať o aktivitu významných osobností univerzity, ktoré cha­rak­te­rizujú a rozvíjajú jej akademickú pôdu či už svojím talen­tom, výsledkami, alebo schopnosťami formulovať a realizo­vať nové projekty a vytvárať priestor na spoluprácu s nový­mi partnermi. Ich oduševnenie pre činnosti, ktoré vykonávajú, je pre mňa zároveň inšpiráciou a zdrojom energie.

Univerzita by nebola univerzitou bez študentov. Sú takpovediac lakmusovým papierikom všetkého nášho snaženia. Preto od začiatku mojej práce na poste rek­tora pokračujem v napĺňaní mojej filozofie, ktorej cie­ľom je vytváranie takých podmienok, aby si študenti dokázali vybudovať pevný vzťah k svojim fakultám a k celej univerzite. Denne k tomu nabádam všetkých našich pedagógov. Mám za to, že miera zviazanosti medzi univerzitou a jej študentmi je odrazom pomerov v škole. A ak sa puto, ktoré sa počas ich štúdia buduje, nepretrhne, stane sa nakoniec dobrým dôvodom pre ich pravidelne sa opakujúce návraty na svoju alma mater, na miesta, ktoré sa pre nich stanú nevyčerpateľ­ným zdrojom stále nových poznatkov na udržanie si svojej profesionálnej kontinuity a zabezpečenia si svoj­ho kariérneho rastu.

Na všetko dobré a pozitívne z našej nedávnej, ale aj z tej dávnejšej minulosti musíme bez váhania nadviazať. Nielen kvôli nám samotným, nielen kvôli dnešným študentom našej univerzity, ale aj kvôli

mladým ľuďom, ktorí ešte len rozmýšľajú, že ich pro­fesionálnu a vlastne celoživotnú kariéru spoja s „posvät­ným“ zamestnaním v zdravotníctve. Mojím každoden­ným cieľom pri práci rektorky Slovenskej zdravotníckej univerzity je, ako to už je z napísaných viet zrejmé, aj snaha o udržanie jej veľkej atraktivity pre študentov, udržanie našej nespochybniteľnej vedeckej reputácie a ďalšie posilnenie spoločenského postavenia inštitúcie.

Slovenská zdravotnícka univerzita je inštitúciou, ktorej budúcnosť chcem smerovať k upevňovaniu jej autority a k zvyšovaniu konkurencieschopnosti v národ­nom a i v me­dzi­národnom meradle. Takto vytvorené podmienky sú dobrým predpokladom na kreovanie nových nápadov, pro­jektov a i na hľadanie nových osobností. Mojou snahou bude nabádanie všetkých pracovníkov, aby sa pôda univerzity stala výzvou pre novú kreatívnu energiu a aby tá spätne priniesla prospech a dala zmysel všetkým zúčastneným.

Neustála snaha o zefektívňovanie systému celo­životného vzdelávania má pre nás veľmi jednoduchý, dokonca praktický význam: zabezpečenie pripravenosti každého absolventa SZU na často sa meniace podmien­ky trhu práce. Na univerzite môžeme byť právom hrdí na dosiahnuté výsledky. Tie nás oprávňujú tvrdiť, že vieme pre prax ponúknuť veľmi dobre pripravených absolventov. Môžeme dokonca povedať, že sa nám podarilo vytvoriť priestor pre ich budúci úspech – veď už dnes sa môžeme s niektorými z nich stretnúť na významných riadiacich postoch.

Ako rektorka Slovenskej zdravotníckej univerzity budem konať tak, aby univerzita bola aj v budúcnosti nielen synonymom húževnatosti, pracovitosti a kvality jej pedagógov, výskumných a ostatných pracovníkov, ale aby aj naďalej bola zdrojom trvalej hrdosti všetkých absolventov, priaznivcov a zamestnancov.

Prof. PhDr. Dáša Farkašová, PhD.,
rektorka Slovenskej zdravotníckej univerzity

 

Login Form


Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Partneri

Reklamný prúžok