Lekársky obzor

najstarší lekársky odborný časopis na Slovensku - V každom čísle získajte 2 kredity

  • Zväčšiť veľkosť písma
  • Predvolená veľkosť písma
  • Zmenšiť veľkosť písma
Home Lekársky obzor 2011 Lekársky obzor 1/2011 Viera FÁBRYOVÁ - jubileum

Viera FÁBRYOVÁ - jubileum

E-mail Tlačiť PDF

Viera FÁBRYOVÁ, M.D., PhD., assistant professor  – an anniversary

Pri vstupe do nového roku 2011 sa naskytá milá povinnosť zablahoželať p. doc. MUDr. Viere Fábryovej, CSc., významnej osobnosti slovenskej hematológie a transfúziológie a odb. redaktorke časopisu Lekársky Obzor k významnému životnému jubileu.

Doc. MUDr. Viera Fábryová, CSc., sa narodila 10. januára 1951 v Bratislave. V r. 1975 ukončila štú­dium na Lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Začala pracovať ako asistentka na Katedre urológie LFUK, kde sa zaoberala výskumom v oblasti protinádorovej imunity pri nádoroch urologického systému. V r. 1977 nastúpila na I. internú kliniku Nemocnice s poliklinikou akad. Lad. Dérera, výučbovú základňu Inštitútu pre ďalšie vzdelávanie lekárov a farmaceutov v Bratislave ako odborná asistentka. Popri klinickej a pedagogickej činnosti sa s veľkým záujmom venovala výskumnej činnosti v oblasti anémií a chorôb sleziny, ktorá bola v popredí vedeckého záujmu zakladateľa SZU, významného internistu a hematológa prof. MUDr. Dionýza Diešku, DrSc., prednostu kliniky. Výskum metabolizmu erytrocytov ju podnietil k hľada­niu laboratórnej spolupráce vo Výskumnom pracovisku STU v Bratislave, kde metódou magnetickej rezonancie sledovala zmeny membránovej ATP erytrocytov v sku­pinách anémií rôznej etiológie. Za prioritné výsledky bola práca a publikácia s výsledkami v r. 1985 ocenená Slovenskou internistickou spoločnosťou.

Na uvedenom pracovisku vykonala aj atestáciu I. a II. stupňa z vnútorného lekárstva a na Katedre hematológie a transfúziológie atestáciu z tohto odboru. V r. 1986 nastúpila pracovať do Nemocnice s poliklini­kou Staré Mesto v Bratislave ako primárka Oddelenia hematológie a transfúziológie, ale jej vedecko-výskumná spolupráca zameraná na problémy vrodených hemo­lytických anémií pokračovala v spolupráci s KHT v Bra­tislave. V r. 1987 ukončila ašpirantúru na tému Anémie pri chronických chorobách pečene a v r. 1988 ukončila rezortnú výskumnú úlohu Hematologické poruchy pri chronickom alkoholickom poškodení pečene. V 80. ro­koch 20. storočia spolupracovala na výskume záchov­ných operácií sleziny.

MUDr. Viera Fábryová absolvovala niekoľko štu­dijných pobytov v zahraničí, v r. 1988 vo Švajčiarsku v nemocnici v Bazileji v centre pre transplantácie kostnej drene a v r. 1989 – 1993 pobyt v hemoglobínovom laboratóriu v Aarau, kde sa zúčastňovala na výskume hemoglobinopatií a niektorých trombocytových porúch. V r. 1995 nadviazala spoluprácu s transfúznym centrom v Inselspitali v Berne a v r. 1996 s rakúskym Červeným krížom vo Viedni.

Od r. 1995 pôsobila ako primárka Oddelenia hematológie a transfúziológie vo Fakultnej nemocnici s poliklinikou akad. Lad. Dérera v Bratislave, neskôr pokračovala v rovnakej funkcii v tom istom zariadení na Klinike laboratórnej medicíny. V r. 2001 – 2003 vypracovala a uviedla do činnosti projekt Transfúzneho centra v spolupráci so slovenským a rakúskym Červe­ným krížom. Projekt neskôr splynul s Národnou transfúz­nou službou. Vo svojej výskumnej činnosti sa naďalej zaoberá až dodnes vrodenými poruchami hemoglobínu, najmä zmapovaním beta-talasémií na území Slovenskej republiky a podieľa sa aj na výskume leukocytov v Inštitúte pre experimentálnu farmakológiu Slovenskej akadémie vied. V súčasnosti pracuje ako hematologička v Nemocnici sv. Michala v Bratislave.

Od r. 1996 vyučovala hematológiu na Trnavskej univerzite na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce, kde sa v r. 2008 habilitovala ako docentka v odbore laboratórnych vyšetrovacích metód. Súčasne sa podieľa na pedagogickom procese aj na Slovenskej zdravotníckej univerzite a na Vysokej škole sv. Alžbety v Bratislave.

Je autorkou 30 vedeckých publikácií ako prvá autorka, v rade ďalších ako spoluautorka. Vypracovala kapitolu hematológie a transfúziológie do pripravovanej publikácie Interná propedeutika. V r. 2007 vydala monografiu Beta-talasémie a v tom období vychádza jej ďalšia publikácia Anémie – diagnostika a liečba v praxi. Aktívne sa zúčastňuje prednáškami na odborných domá­cich a zahraničných podujatiach a svojou obdivuhodnou literárnou aktivitou aj v oblasti populárno-kultúrnej tlače (vydala vlastné zbierky poézie) veľmi úspešne pracuje ako odborná redaktorka časopisu Lekársky obzor v Bratislave.

Vážená pani docentka, milá Vierka, uplynuli vyše tri decénia našej veľmi úzkej odbornej a vedeckej spolu­práce. Tvoje vzácne charakterové vlastnosti oceňujú Tvoji blízki priatelia, kolegovia a spolupracovníci. Do ďalšej životnej dráhy Ti prajeme veľa zdravia, pracov­ných úspechov a osobného šťastia.

Ad multos annos!

Prof. MUDr. Adriena Sakalová, DrSc.

 

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Partneri

Reklamný prúžok