Lekársky obzor

najstarší lekársky odborný časopis na Slovensku - V každom čísle získajte 2 kredity

  • Zväčšiť veľkosť písma
  • Predvolená veľkosť písma
  • Zmenšiť veľkosť písma
Home Lekársky obzor 2011 Lekársky obzor 2/2011 Profesor LISÝ – svieži sedemdesiatnik

Profesor LISÝ – svieži sedemdesiatnik

E-mail Tlačiť PDF

Profesor  LISÝ  –  svieži  sedemdesiatnik

Nikto  z  tých,  ktorí  poznajú  istý čas  tohto  nenápadného pána s okuliarmi,  briskným krokom, ale pokojným rozvážnym správaním, bystrým úsudkom a s ne­uveriteľným, pritom netušeným mešcom vedo­mostí, by neuveril, že má už „toľko“ rokov... Zasvätil neurológii doslovne najplodnejšiu éru života. Osud mu doprial skvelé štartovacie zázemie – dostal sa do elitného tímu legendárneho docenta Trávnika,  ktorý  spočiatku v Trenčíne a neskôr v Bratislave vybudoval základy postgraduálnej výchovy neurológie. Profesor MUDr. Ľ. Lisý, DrSc., o niečo neskoršie prevzal sám žezlo vedúceho Katedry neurológie Slovenskej zdra­votníckej univerzity, aby kontinuálne udržiaval a plynule zvyšoval vysokú latku úrovne neurologických atestácií  I. a II. stupňa súčasnej  špecializácie.

Profesora Lisého charakterizuje okrem neustále sa rozširujúceho (v užšom neurologickom ponímaní až polyhistorického) vedomostného obzoru nevšedná hú­žev­natosť, priam kypiaca túžba po poznaní a nevädnúca radosť nielen z poznávania, ale aj z rôznych foriem jeho odovzdávania. Okrem jeho rodinky (manželky  neuro­logičky a dcérky) je každému známe, že druhou láskou p. profesora je doslovne povolanie či zamestnanie a zá­roveň poslanie – neurológia. Sám mimoriadne zdatný a vzdelaný neurofyziológ  (znamenitý  elektromyografista) má prehľad o každom zákutí neurológie, a to vždy v najaktuálnejšom svetle. Nielenže ovláda svoju disciplínu v prizme najnovších poznatkov, ale vie ich aj náležite a ochotne interpretovať. Prof. Lisý je dlhoročný skúsený postgraduálny pedagóg. Neopakovateľné sú osobné stretnutia s ním, keď tak povediac „nascentné“ poznat­ky, ktoré práve vyčítal z posledného separátu, dokáže pretransformovať do pútavej a zasvätenej podoby aj pre širší okruh kolegov.

Týka sa to najmä znalosti z neuroimunológie a neurogenetiky, ktorým sa vehementne venuje ostatné roky. Tento útly muž v bielom plášti je rovnako dobrý v suchej detailnej teórii i v inšpirujúcej  klinickej praxi, keďže disponuje nápaditou asociatívnou intuíciou, nad­väzujúc na široký vedomostný potenciál. Patrí k prvým propagátorom až nedávno etablovanej slovenskej neuropsychiatrie „de novo“. Vo veciach neurologických vždy bol a zostáva o príslovečný krok vpredu. Prof. Lisý je pilierom neurologickej autoritatívnosti. Kto niečo nevie, vie, že to vie on...

Má „odstup“ od svojich vedomostí a je si vedomý, že adepti špecializačných skúšok z neurológie (pôvodne I. a II. stupňa, teraz  jedinej – európskej) nestihnú vedieť toľko čo on, a preto im to počas vľúdneho exami­nátorského aktu sám vysvetlí alebo nenásilne naservíruje... Vždy sa priučia všetci prítomní... Aj týmto prístupom udržuje vysokú úroveň postgraduálnej neurologickej edukácie. Paralelne vedie dlhé roky rozsiahle neuro­logické klinické pracovisko, sám stále pôsobí v elektro­myografickom laboratóriu a je schopný „ad hoc“ vypro­dukovať desiatky didakticky znamenitých prednášok, ktoré sú vždy esenciou pokroku v neurológii pre najrôznejšie fóra najmä neurologickej, ale i medzi­odbo­rovej society. Zúčastňuje sa rád a plodne podnetných diskusií. Je výsostne tolerantný a vystupovaním doslovne solídny a korektný lekár-vedec. Úplne cudzia je mu pseudosuverénnosť pod rúškom sarkazmu, irónie alebo rutinérstva.  Má rád  inteligentný suchý humor a vie sa neobyčajne srdečne zasmiať. Málokto tuší, že prof. Lisý má ešte rezervnú pamäť – v družnom rozhovore s ním sa Vám vyjaví nezvyčajne pestrá spomienková a plastic­ká paleta nedávnej histórie neurológie či českosloven­skej, alebo už samostatnej slovenskej s výnimočnými postrehmi a partikulárnymi engramami týkajúcimi sa nežijúcich i činných persón nášho odboru. Nabádame ho, aby túto svoju schopnosť „zliterárnil“...

Profesor Lisý má vlastnosti znamenitého umierne­ného neurologického diplomata (viedol 12 rokov výbor Slovenskej neurologickej  spoločnosti a získal i čestné členstvo Českej neurologickej spoločnosti), ktorý vie elasticky rozširovať či zužovať hranice tolerancie v akých­koľvek sporných momentoch a pritom sa nespreneveriť vlastným principiálnym postojom. Vďaka svojej pri­rodzenej múdrosti a reputácii potencovanej vavrínmi skúseností plynúcich rokov sa mohol uplatniť aj v do­bách politicky matných a nepotreboval k tomu stranícku bumažku... Jeho vystúpenia nehýria efektmi, ale priam sugestívnou konštruktívnou efektivitou.

Profesor Lisý zmysluplne rozširoval a zveľaďoval lány svojich medicínskych znalostí, aby ich zúročil, sprvu cez bratislavskú Lekársku fakultu UK, kde sa habilitoval a nadobudol hodnosť doktora vied, až po pražskú Univerzitu Karlovu, ktorá mu udelila profesúru. Všetky svoje sily sústredil a venoval predovšetkým postgraduál­nej výchove na terajšej Slovenskej zdravotníckej univerzite. Profesor Lisý je nielen mimoriadne sčítaný muž, ale aj jazykovo obratný rétor aktívne komunikujúci v niekoľkých svetových jazykoch. Ponovembrová spo­ločnosť si ho nielen povšimla, ale i ocenila, využívajúc jeho neobyčajný duchovný potenciál – stáva sa členom expertného tímu pre štúdium Parkinsonovej choroby v Číne, je poradcom Svetovej zdravotníckej organizácie pre neurológiu v Ženeve, bol hnacím motorom alebo citlivým posudzovateľom viacerých prioritných vedec­kých, grantových projektov. Je členom kvalifikačnej komisie Slovenskej akadémie vied  i  vedeckých  rád  niekoľkých univerzít. Zavádzal mnohé nové metodiky, resp. liečebné postupy (napr. single fibre electro­myography, aplikácia botolutoxínu...).

Zaoberal sa vari celým neurologickým nozologic­kým spektrom, najviac pozornosti venoval centrálnym poruchám hybnosti, cievnym chorobám mozgu, scle­rosis multiplex, migréne alebo degeneratívnym chorobám centrálneho nervového systému. Prínosné sú jeho viaceré knižné príspevky, vyše 300 publikácií v domácom a zahraničnom písomníctve. Je členom viacerých vedeckých a pedagogických vo svete roztrúsených významných ustanovizní, má zásluhy o založenie Európskej federácie neurologických spo­ločnosti v Marseille, je členom akadémie v  New Yorku a čestným občanom štátu Georgia v USA atď... Profesor Lisý veľa  rokov zastupuje Slovenskú neurologickú spoločnosť v Európskej federácii neurologických spoloč­ností (EFNS) a taktiež vo Svetovej federácii neurológií (WFN). K tomu  by  patril  zoznam  členstiev v re­dakčných radách významných periodík (i nášho časopisu) i výpočet mno­hých študijných pobytov po celom svete, veľmi často v roli pozývaného pedagóga, ako i ďalšie pocty.

A napokon treba dodať a akcentovať: práve takúto košatú osobnosť lemuje nimbus zrelej múdrosti, pro­fesionálnej poctivosti a súčasne mimoriadnej skromnosti a profesionálnej pokory. Hlboké porozumenie pre ľudské utrpenie sa v jeho osobe snúbi so schopnosťou poskytovať najerudovanejšiu lekársku pomoc alebo aspoň priliehavú útechu. V sfére lekárskeho umenia nie sú oné vlastnosti dané každému jedincovi.

Mimo medicíny je prof. Lisý široko zbehlý diskusný aktér všemožných tém, ktorý vie veci dobre posúdiť či vyjadriť a prípadne polemizovať s prúdom informácií a zážitkov súčasného turbulentného sveta. Vyzná sa v mnohých faldách umenia, dokáže sa výborne oriento­vať v rekognoskácii všetkého nového, osvojuje si pružne moderné technologické výdobytky, ktoré mu zrýchľujú prístup k informáciám, je adekvátne flexibilný pri kon­frontácii nových spoločensko-kultúrnych a sociálnych udalostí, vie sa adaptovať, ale dokáže aj úplne trefne argumentovať či mentorovať... Možno sa mu láska ku genetike odmeňuje – bez zveličovania je vskutku náš jubilant akoby vekom nedotknutý – bolo mu asi udele­né oddialenie biologickej apoptózy... Nech teda z tohto daru predovšetkým on sám, jeho rodina, ale i široká família  kolegov a šíky pacientov vyťažia a profitujú čo najviac a čo najdlhšie.

Prof.  MUDr. Peter Kukumberg, PhD.

 

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Partneri

Reklamný prúžok