Lekársky obzor

najstarší lekársky odborný časopis na Slovensku - V každom čísle získajte 2 kredity

  • Zväčšiť veľkosť písma
  • Predvolená veľkosť písma
  • Zmenšiť veľkosť písma
Home

Lekársky obzor 2/2016 - obsah časopisu

E-mail Tlačiť PDF

Lekársky obzorEditoriál
Marián BERNADIČ: Lekársky obzor – dostupný časopis slovenských lekárov s tradíciou v bibliografických databázach


Pôvodná práca
Lucia GÉCZOVÁ, Zuzana PRIBILINCOVÁ, Júlia HORÁKOVÁ, Beata MLADOSIEVIČOVÁ, Marián BERNADIČ: Tyreopatie u pediatrických pacientov po alogénnej transplantácii kmeňových krvotvorných buniek        
Alica CHOCHOLOVÁ, Andrea ŠOLTÝSOVÁ, Gabriel MINÁRIK,  Peter SLEZÁK, Emília KAISEROVÁ, Beata MLADOSIEVIČOVÁ: Polymorfizmy génov pre tiopurín S-metyltransferázu v zdravej slovenskej populácii a v populácii pediatrických onkologických pacientov        
Erika MACHÁČOVÁ, Jana JAREKOVÁ, Vanda VÝROSTEKOVÁ, Jana PERŽELOVÁ: Vedomosti a postoje študentov medicíny k povinnému očkovaniu        
Margita ŠPALEKOVÁ, Martina KOTRBANCOVÁ: Slovensko a eliminácia morbíl v Európe

 


Prehľad
Michal BERNADIČ, Michal ŠAFÁR, Juraj PECHAN, Marián BERNADIČ: Možnosti hodnotenia funkcie endotelu        
Zuzana POLJAK, Lenka MARUŠČÁKOVÁ, Miroslav BUDAJ, Beata MLADOSIEVIČOVÁ, Marián BERNADIČ: MikroRNA – precíznejšie biomarkery pri akútnom infarkte myokardu?        
Miriam FULOVÁ, Margita ŠPALEKOVÁ: Problematika nozokomiálnych nákaz na Slovensku


Medicínska aktualita
Marián BERNADIČ, Juraj PAYER, Michal BERNADIČ: Hlavná téma „Ponúknite pevnosť svojim kostiam“ ako sprievodné motto Svetového dňa osteoporózy 2015        
Peter SLAVKOVSKÝ, Marián BERNADIČ: Nobelova cena za fyziológiu alebo medicínu a laureáti za rok 2015


Miniatlas
Marián BERNADIČ, Emília ROVENSKÁ, Jozef ROVENSKÝ: Systémový lupus erythematosus

 CONTENT 2/2016


Editoriál

Marián BERNADIČ: Medical Horizon – journal of Slovak physicians with tradition in bibliographical databases        
Original article
Lucia GÉCZOVÁ, Zuzana PRIBILINCOVÁ, Júlia HORÁKOVÁ, Beata MLADOSIEVIČOVÁ, Marián BERNADIČ: Thyreopathies in pediatric patients after allogeneic hematopoietic stem cell transplantation        
Alica CHOCHOLOVÁ, Andrea ŠOLTÝSOVÁ, Gabriel MINÁRIK,  Peter SLEZÁK, Emília KAISEROVÁ, Beata MLADOSIEVIČOVÁ: Thiopurine S-methyltransferase polymorphisms in a healthy population and population of paediatric oncologic patients in Slovakia        
Erika MACHÁČOVÁ, Jana JAREKOVÁ, Vanda VÝROSTEKOVÁ, Jana PERŽELOVÁ: Knowledge and opinions of medical students of mandatory vaccination        
Margita ŠPALEKOVÁ, Martina KOTRBANCOVÁ: Slovakia and elimination of measles in Europe


Overview
Michal BERNADIČ, Michal ŠAFÁR, Juraj PECHAN, Marián BERNADIČ: Evaluation possibilities of endothelial function        
Zuzana POLJAK, Lenka MARUŠČÁKOVÁ, Miroslav BUDAJ, Beata MLADOSIEVIČOVÁ, Marián BERNADIČ: MicroRNAs - more precise biomarkers in acute myocardial infarction?        
Miriam FULOVÁ, Margita ŠPALEKOVÁ: Problematika nozokomiálnych nákaz na Slovensku/Nosocomial infections problem in Slovakia


Medical actuality
Marián BERNADIČ, Juraj PAYER, Michal BERNADIČ: Main topic „Offer strength to your bones“ as a motto of World osteoporosis day 2015        
Peter SLAVKOVSKÝ, Marián BERNADIČ: The Nobel prize in physiology or medicine and laureates in 2015


Miniatlas
Marián BERNADIČ, Emília ROVENSKÁ, Jozef ROVENSKÝ: Lupus erythematosus systemicus


Lekársky obzor 2/2016

Posledná úprava Pondelok, 06 Marec 2017 11:55  

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Partneri

Reklamný prúžok