Lek Obz 2023 (11-12)REVIEW
Andrej DUKÁT, Juraj PAYER, Ján KYSELOVIČ, Štefan DURDÍK, Marián BERNADIČ, Fedor ŠIMKO: Reziduálne zápalové riziko – perspektívny cieľ terapie na zníženie vysokého reziduálneho kardiovaskulárneho rizika     

KLINICKÁ ŠTÚDIA

Andrii LUPYR, Victoriia ALEKSEEVA, Nadiia YUREVYCH, Alla DZYZA: Efektívnosť použitia autovakcíny v kombinácii s chirurgickou liečbou v prevencii recidív chronickej polypóznej rinosínusitídy u pacientov s diabetes mellitus    

REVIEW

Andrej DUKÁT, Milan KRIŠKA, Štefan DURDÍK, Marián BERNADIČ, Ján KYSELOVIČ, Juraj PAYER: Prínos posledných odporúčaní odborných spoločností pre diagnostiku a liečbu periférneho artériového ochorenia publikovaných v poslednom období v rokoch 2015 –2022      

KLINICKÁ ŠTÚDIA

Olena Zhorniak, Svitlana Kolodii, Anna Sukmanska, Andrii Osadchyi, Marián Vidiščák, Halyna Nazarchuk, Yuliia Trofimenko, Pavlo Zhorniak, Volodymyr Shkapura: Výsledky monitorovania citlivosti na antibiotiká patogénov pri chirurgických hnisavo-zápalových ochoreniach 

KAZUISTIKY

Adriana TAKÁČOVÁ, Nora MAJTÁNOVÁ, Katarína ŠIROLOVÁ, Petra KÉRI, Petr Kolář: Makulárne diery        
Martina SLOVÁČIKOVÁ, Katarína GAZDÍKOVÁ: Detail v anamnéze        

Vecný index 2023        
Autorský index 2023    


CONTENTS 2023 (11-12)

REVIEW

Andrej DUKÁT, Juraj PAYER, Ján KYSELOVIČ, Štefan DURDÍK, Marián BERNADIČ, Fedor ŠIMKO: Residual inflammation risk – a prospective target of therapy to reduce high residual cardiovascular risk        

CLINICAL STUDY

Andrii LUPYR, Victoriia ALEKSEEVA, Nadiia YUREVYCH, Alla DZYZA: Effectiveness of the use of autovaccine in combination with surgical treatment in preventing recurrences of chronic polyposis rhinosinusitis in patients with diabetes mellitus        

REVIEW

Andrej DUKÁT, Milan KRIŠKA, Štefan DURDÍK, Marián BERNADIČ, Ján KYSELOVIČ, Juraj PAYER: The benefit of the recent recommendations of professional societies for the diagnosis and treatment of peripheral artery disease published in the recent period in the years 2015 –2022        

CLINICAL STUDY

Olena Zhorniak, Svitlana Kolodii, Anna Sukmanska, Andrii Osadchyi, Marián Vidiščák, Halyna Nazarchuk, Yuliia Trofimenko, Pavlo Zhorniak, Volodymyr Shkapura: Results of monitoring of sensitivity to antibiotics of pathogens of purulent-inflammatory surgical diseases        

CASE REPORTS

Adriana TAKÁČOVÁ, Nora MAJTÁNOVÁ, Katarína ŠIROLOVÁ, Petra KÉRI, Petr Kolář: Macular holes Martina SLOVÁČIKOVÁ, Katarína GAZDÍKOVÁ: Detail in the anamnesis        

Key words index 2023        
Authors index 2023