Lekársky obzor

najstarší lekársky odborný časopis na Slovensku - V každom čísle získajte 2 kredity

  • Zväčšiť veľkosť písma
  • Predvolená veľkosť písma
  • Zmenšiť veľkosť písma
Home Lekársky obzor 2009 Lekársky obzor 3/2009 Trestný čin neoprávneného nakladania s osobnými údajmi

Trestný čin neoprávneného nakladania s osobnými údajmi

E-mail Tlačiť PDF

Trestný čin neoprávneného nakladania s osobnými údajmi (§ 374 Trestného zákona) je zaradený do deviatej hlavy osobitnej časti Trestného zákona, v ktorej sú zakotvené skutkové podstaty trestných činov proti iným právam a slobodám, teda takých trestných činov, ktoré majú za následok rôznorodé závažnejšie útoky na práva a slobody občanov a ktoré majú dopad na pokojné a slušné spolužitie ľudí v demokratickej spoločnosti.

Objektom trestného činu neoprávneného nakladania s osobnými údajmi je záujem na ochrane osobných údajov občanov pred neoprávneným nakladaním s nimi. Na spáchanie trestného činu neoprávneného nakladania s osobnými údajmi Trestný zákon vyžaduje úmyselné konanie páchateľa a zároveň neoprávnené poskytnutie, sprístupnenie alebo zverejnenie osobných údajov o inej osobe.

Trestný čin je spáchaný úmyselne, ak páchateľ chcel spôsobom uvedeným v Trestnom zákone porušiť alebo ohroziť záujem chránený týmto zákonom (priamy úmysel), alebo vedel, že svojim konaním môže také porušenie alebo ohrozenie spôsobiť, a pre prípad, že ho spôsobí, bol s tým uzrozumený (nepriamy úmysel).

Pod neoprávneným poskytnutím, sprístupnením alebo zverejnením osobných údajov sa rozumie protiprávne nakladanie s nimi, ktoré spočíva v porušení povinností stanovených všeobecne záväzným právnym predpisom zo strany páchateľa. Pod všeobecne záväzným právnym predpisom sa rozumie najmä zákon č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov, ako aj ?alšie právne predpisy, ktoré upravujú spracúvanie osobných údajov (napr. zák. č. 171/1993 Z.z. o policajnom zbore, zák. č. 215/2004 Z.z. o ochrane utajovaných skutočností, zák. č. 576/2004 Z.z. o zdravotnej starostlivosti).

Osobnými údajmi podľa zákona o ochrane osobných údajov (č. 428/2002 Z.z.) sú údaje týkajúce sa určenej alebo určiteľnej fyzickej osoby, pričom takou osobou je osoba, ktorú možno určiť priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora alebo na základe jednej či viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú, fyziologickú, psychickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu.

Pod poskytnutím osobných údajov sa rozumie ich odovzdanie inej právnickej alebo fyzickej osobe (do cudziny) okrem dotknutej osoby, vlastného prevádzkovateľa, sprostredkovateľa alebo oprávnenej osoby.

Pod sprístupnením osobných údajov sa rozumie ich oznámenie alebo umožnenie prístupu k nim neoprávnenému subjektu.

Crime of no law  manipulation with personal dates

Karol TÓTH, Jozef TÓTH


 

 

Posledná úprava Piatok, 25 Jún 2010 11:43  

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Partneri

Reklamný prúžok