Lekársky obzor

najstarší lekársky odborný časopis na Slovensku - V každom čísle získajte 2 kredity

  • Zväčšiť veľkosť písma
  • Predvolená veľkosť písma
  • Zmenšiť veľkosť písma
Home Lekársky obzor 2011 Lekársky obzor 3/2011 Aktuálne problémy klinickej hematológie

Aktuálne problémy klinickej hematológie

E-mail Tlačiť PDF

Napriek rýchlemu rozvoju experimentálnej, labora­tórnej a aj klinickej hematológie v celej šírke problema­tiky a jej interdisciplinárneho charakteru zostávajú stredobodom vedeckého záujmu niektoré závažné choroby. Na prvom mieste sú to malígne choroby typu leukémií a lymfómov. Žiaľ, ich výskyt sa zvyšuje a kým skupina akútnej lymfoblastovej leukémie u detí sa zásluhou veľmi intenzívneho komplexného manažmentu dostala na úroveň 60 – 70 % dlhodobých remisií, resp. perspektívy vyliečenia, v iných kategóriách sú výsledky menej uspokojivé. V dospelom veku zaznamenávame úspechy v liečbe vlasatobunkovej leukémie, myelo­pro­liferatívneho syndrómu, CLL, mnohopočetného myeló­mu a malígnych lymfómov (aj zásluhou zlepšenej včas­nej diagnostiky). Mimoriadny nárast nehodgkinových lymfómov v celosvetovom meradle, v čiernej aj bielej populácii je v štatistickom rebríčku hematologických malignít na prvom mieste a za ním v čiernej rase dominuje mnohopočetný myelóm. Príčiny? Čiastočne vieme o etiologických príčinách chorôb zo somatickej mutácie (ako zmeny genómu vplyvom epigenetických faktorov), ako aj o veľkom podiele AIDS na výskyte získaných ML, lenže môžeme byť spokojní? Určite nie, pretože zaostáva účinná prevencia a včasná diag­nostika.

S problémom zabezpečenia optimálnej liečby leu­kémií a lymfómov súvisí aj veľký rozvoj transplantácií krvotvornými bunkami (TKB). Vďaka nim sme dnes schopní zachraňovať chorých, ktorí boli v minulosti bez šance na terapeutický úspech. Ďalšou vedeckou a kli­nickou prioritou je široká oblasť vrodených a získaných porúch hemostázy. Dosiahli sa významné pokroky lieč­by vrodených a získaných krvácavých a trombofilných stavov, menovite v našom štáte, no zostávajú veľké problémy v riešení ich ekonomickej náročnosti.

Zdalo by sa, že problém anémie je v porovnaní s uvedenými menej závažný, avšak zaostávame v imu­nologickej diagnostike, v genetickej diagnostike a zdá sa, že moderná diagnostika zabúda na stovky vrode­ných hemoglobinopatií, membránových a enzymo­patických porúch, ktoré v našom štáte unikajú diagnostike.

S potešením sme uvítali možnosť uverejnenia hematologického čísla LO z uvedených príčin, ale aj jednej mimoriadnej – že v tomto období sa dožíva okrúhleho jubilea 60-tin „mladšia“ garda našich spolu­pracovníkov, ktorí sa do kroniky zaslúžilých hematológov-transfúziológov už zapísali svojou vynikajúcou prácou (Bátorová, Fábryová, Demečková, Nosáľ, Gutíková, Mistrík...). Srdečne im blahoželáme – veľa zdravia, šťas­tia a pracovných úspechov! Odborné práce v LO venujeme našim jubilantom!


Adriena Sakalová, Mikuláš HrubiškoVážené kolegyne a kolegovia!

Na Slovensku nemáme časopis venovaný hemato­lógii a transfúziológii, preto Lekársky obzor nahrádza tento nedostatok monotematickými číslami venovanými nášmu odboru. Posledné dvojčíslo vyšlo v r. 2008 pri príležitosti 60. výročia založenia Národnej transfúznej služby a 55. výročia založenia Slovenskej zdravotníckej univerzity. Predkladáme Vám ďalšie monotematické číslo, v ktorom sa zišli hodnotné príspevky z klinickej a laboratórnej hematológie, z výskumu aj z praxe, z dospelej aj detskej hematológie, z klinických pracovísk aj z malých nemocníc. Dúfam, že číslo sa Vám bude páčiť a že Vám priblíži aktuálnu problematiku v tomto zložitom a rýchlo sa rozvíjajúcom odbore.

Viera Fábryová

 

Login Form

Prečítajte si tiež


Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Partneri

Reklamný prúžok