Lekársky obzor

najstarší lekársky odborný časopis na Slovensku - V každom čísle získajte 2 kredity

  • Zväčšiť veľkosť písma
  • Predvolená veľkosť písma
  • Zmenšiť veľkosť písma
Home Lekársky obzor 2009 Lekársky obzor 4/2009 Jubilant MUDr. Ján Kazár, DrSc. - sedemdesiatročný

Jubilant MUDr. Ján Kazár, DrSc. - sedemdesiatročný

E-mail Tlačiť PDF

MUDr. Ján Kazár, DrSc. sa narodil 11. 3. 1939 v Martine. Štúdium všeobecného lekárstva skončil v roku 1962 na Lekárskej fakulte UK v Bratislave. V rokoch 1962 až 1996 pracoval na Virologickom ústave SAV v Bratislave, od roku 1989 ako vedúci oddelenia rickettsií. V roku 1969 absolvoval 1-ročný študijný pobyt v Naval Medical Research Institute, Bethesda, MD, USA. V období 1986 – 1989 pracoval vo funkcii konzultanta v Centrálnom virologickom laboratóriu v Kuvajte. Od novembra 1986 bol zamestnaný v Ústave preventívnej a klinickej medicíny (ÚPKM) v Bratislave, ktorý je od septembra 2003 súčasťou Slovenskej zdravotníckej univerzity. Od januára 2004 pracuje vo Vedeckovýskumnej základni Slovenskej zdravotníckej univerzity (VVZ SZU). Od nástupu na ÚPKM zastáva funkciu vedúceho Národného referenčného centra (NRC) pre vírusové hepatitídy (1997 – 2003 tiež ako vedúci NRC pre obligatórne intracelulárne baktérie). Od apríla 2002 do mája 2003 bol námestníkom riaditeľa ÚPKM, od júna 2003 sa stáva riaditeľom VVZ.

Počas svojej výskumnej činnosti sa zaoberal problematikou rickettsií a chlamýdií, za ostatných 10 rokov aj vírusovými hepatitídami. V roku 1969 obhájil kandidátsku prácu v odbore virológia, v roku 1994 získal vedeckú hodnosť doktora biologických vied. Za základné prínosy v oblasti antigénnej štruktúry Coxiella burnetii, imunity pri Q horúčke a vakcinácie ľudí a domácich zvierat proti tejto chorobe spolu s MUDr. R. Brezinom, DrSc. a Ing. Š. Schramekom, DrSc. získal roku 1997 Štátnu cenu K.G. V roku 1987 bol zvolený za viceprezidenta International College of Rickettsiologists. V rokoch 1989 – 1999 bol riaditeľom Spolupracujúceho centra SZO a prezidentom Európskej skupiny pre rickettsie, koxielu, ehrlichie a bartonely. V rokoch 1976, 1984, 1990 a 1996 zorganizoval 4 medzinárodné sympóziá o rickettsiách a rickettsiových nákazách. V rokoch 2002 – 2005 externe prednášal na University of Lisabon, je členom Americkej riketsiologickej spoločnosti, Európskej skupiny pre rýchlu diagnostiku vírusových nákaz, čestným členom vedeckej rady Černomorskej Univerzity. V rokoch 2003 – 2005 bol zástupcom SR vo výbore Európskej spoločnosti pre klinickú mikrobiológiu a infekčné choroby. Je členom Komisií pre udeľovanie vedeckých hodností PhD. a DrSc. a je členom Kolégia SAV pre lekárske vedy a Medzirezortnej komisie: Prognóza rozvoja a využívania vedy a techniky do roku 2015. V roku 1991 bol predsedom Rady vedcov SAV, v rokoch 1992 – 1995 zastával funkciu vedeckého sekretára členom Predsedníctva SAV.

Je autorom a spoluautorom viac ako 200 vedeckých a odborných publikácii, z toho 17 príspevkov v domácich (13) a zahraničných (4) monografiách, s viac ako 640 citáciami (podľa SCI) a viac ako 220 citáciami v monografiách a zborníkoch. Väčšina článkov bola publikovaná v medzinárodne renomovaných CC časopisoch. Od r. 1991 je členom redakčnej rady časopisu Eur J Epidemiol a v roku 1993 – 1996 bol členom editorskej rady časopisu Acta virologica. Bol školiteľom 5 ašpirantov a 2 diplomantov, riešiteľom 3 projektov vo VEGA, projektu v APVT.

Kto pozná doktora Jána Kazára, DrSc. istotne potvrdí, že je tou výnimkou z prírodného zákona, kedy sa prirodzené starnutie ľudského organizmu akoby zastavilo a začalo „pochodovať“ opačným smerom. Jeho nenapraviteľný optimizmus, po vrch naplnená studnica vtipov, ľudský a priamy prístup ku každému, či je to žena upratujúca mu kanceláriu, alebo aj „prezident všetkých prezidentov“, tak ako človek, nikdy tento rozdiel nerozlišuje. Pozná len jediné kritériá, či vieš, či to robíš dobre, či si niekomu či niečomu užitočný, či sa správaš slušne alebo neslušne. Nepozná rozdiel v dobre odvedenej práci svojej upratovačky alebo vedeckého pracovníka. Aj preto si získal srdcia podporu všetkých, ktorí si takéto hodnoty ctia a aj sa nimi riadia. Všetci mu želajú ešte veľa tvorivých myšlienok, fyzických a psychických síl, zdravia a spokojnosti, aby ešte dlho mohol odovzdávať všetko, čo si za svoj vedecký život vo svojej hlave a archíve „nahonobil“.

PhDr. Ivan Bielik, MPH

 

Posledná úprava Piatok, 25 Jún 2010 11:40  

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Partneri

Reklamný prúžok