Lekársky obzor

najstarší lekársky odborný časopis na Slovensku - V každom čísle získajte 2 kredity

  • Zväčšiť veľkosť písma
  • Predvolená veľkosť písma
  • Zmenšiť veľkosť písma
Home Lekársky obzor 2011 Lekársky obzor 6/2011 Humira (adalimumab) a jej terapeutický potenciál v liečbe reumatoidnej artritídy a juvenilnej idiopatickej artritídy

Humira (adalimumab) a jej terapeutický potenciál v liečbe reumatoidnej artritídy a juvenilnej idiopatickej artritídy

E-mail Tlačiť PDF

Humira (adalimumab) a jej terapeutický potenciál v liečbe  reumatoidnej artritídy a juvenilnej idiopatickej artritídy

Humira (Adalimumab) and its therapeutic potency in rheumatoid arthritis and juvenile idiopathic arthritis therapy

Jozef ROVENSKÝ, Elena  KOŠKOVÁ

(Z Národného ústavu reumatických chorôb, Piešťany, riaditeľ  prof. MUDr. J. Rovenský, DrSc., FRCP, a  z Katedry reumatológie SZÚ, vedúci prof. MUDr. J. Rovenský, DrSc., FRCP)
Súhrn
Humira (adalimumab) je plne humánna monoklonová protilátka, určená na liečbu stredne ťažkej až ťažkej reumatoidnej artritídy, aktívnej polyartikulárnej juvenilnej idiopatickej artritídy, ťažkej aktívnej ankylozujúcej spondylitídy, ťažkej aktívnej Crohnovej choroby a stredne ťažkej a ťažkej ložiskovej psoriázy. V práci autori prezentujú výsledky liečby reumatoidnej artritídy a juvenilnej idiopatickej artritídy adalimumabom, založené na medicíne dôkazov po viac ako 8-ročných klinických skúsenostiach. Účinnosť a bezpečnosť adalimumabu komplexne hodnotia pre všetky štádiá choroby – od včasných foriem až po dlhotrvajúce choroby, pre rôzne vekové skupiny pacientov – od detí  po dospelú populáciu. Osobitne je spracovaná monoterapia adalimumabom,  kombinačná liečba s inými chorobu modifikujúcimi liekmi, dlhodobý vplyv adalimumabu na rádiografickú progresiu choroby ako aj liečba po zlyhaní iných inhibítorv TNF-?.
Kľúčové slová: adalimumab – juvenilná idiopatická artritída – reumatoidná artritída – medicína založená na dôkazoch.
Lek Obz, 60, 2011, č. 9, s. 254-259.
Abstract
Humira (adalimumab), fully human monoclonal antibody is indicated for the treatment of moderate to severe active rheumatoid arthritis, active polyarticular juvenile idiopathic arthritis, severe active ankylosing spondylitis, severe active Crohn’s disease and moderate to severe chronic plaque psoriasis. Authors describe results of adalimumab treatment of rheumatoid arthritis and juvenile idiopathic arthritis on the basis of evidence base medicine after more than 8 years clinical experiences. Efficacy and safety of Adalimumab is widely evaluated for all stages of the disease – from early stages to longstanding disease, for different age categories – from children to adult population. Special focus is made on adalimumab monothe­rapy, combination treatment with many disease modifying antirheumatic drugs, long-term inhibition of radiographic progression, as well as treatment after previous TNF-? inhibitor failure.
Key  words:      adalimumab, juvenile idiopathic arthritis, rheumatoid arthritis, evidence base medicine.
Lek Obz, 60, 2011, 9, p. 254-259.

Humira (adalimumab) je prvá rekombinantná plne humánna monoklonová protilátka, vytváraná bunkovými kultúrami. Je určená na liečbu reumatoidnej, psoriatickej, polyartikulárnej juvenilnej idiopatickej artritídy, ankylozujúcej spondylitídy, Crohnovej choroby a psoriázy. Adalimumab zmierňuje zápalový priebeh týchto chorôb tým, že sa viaže na špecifickú bielkovinu (tumor nekrotizujúci faktor, TNF-?), ktorá je prítomná vo zvýšenej koncentrácii pri zápalových chorobách, ako je reumatoidná, polyartikulárna juvenilná idiopatická, psoriatická artritída, ankylozujúca spondylitída, Crohnova choroba a psoriáza (8).


Reumatoidná artritída

Reumatoidná artritída (RA) je častá, závažná zápalová choroba kĺbov, ktorá postihuje všetky vekové skupiny s maximálnym výskytom u mladých ľudí a premenopauzových žien. Choroba má multifaktorové príčiny vrátane určitej genetickej predispozície a je pre ňu charakteristický chronický zápal, ktorý je iniciovaný a udržiavaný autoimunitnými mechanizmami. Priebeh RA je veľmi variabilný. Akútne exacerbácie môžu vystriedať remisie. Celkovo je však priebeh progresívny a často vedie k invalidite. Reumatoidná artritída je heterogénna choroba, má rozdielnu aktivitu, ako aj rozdielnu rýchlosť rozvoja štruktúrnych zmien. Pritom býva diferencované vnímanie subjektívnych ťažkostí, ale býva aj odlišný vplyv na poruchu pohyblivosti a kvalitu života. Cieľom liečby je dosiahnuť remisiu, liečba však musí byť včasná, agresívna.

V liečbe sú k dispozícii okrem tradičných chorobu modifikujúcich antireumatických liekov (DMARDs) aj biologické lieky, kam patrí aj prvá plne humánna monoklonová protilátka – adalimumab (7).

Humira je indikovaná v kombinácii s metotrexátom na:

•    liečbu stredne ťažkej až ťažkej formy aktívnej RA u do­spelých pacientov, u ktorých bola nedostatočná odpoveď na liečbu chorobu modifikujúcimi antireumatickými liekmi, vrátane metotrexátu (MTX);

•    liečbu ťažkej, aktívnej a progresívnej formy RA u dospelých pacientov, ktorí v minulosti neboli liečení metotrexátom.


Humira sa môže podávať v monoterapii v prípade neznášanlivosti metotrexátu alebo ak je pokračovanie liečby metotrexátom nevhodné. Röntgenovým vyšetrovaním sa preukázalo, že Humira znižuje rýchlosť progresie poškodenia kĺbov a zlepšuje fyzické funkcie, keď sa podáva v kombinácii s metotrexátom. Odporúčaná dávka Humiry pre dospelých s RA je 40 mg adalimumabu, podávaného subkutánnou injekciou v jednej dávke každý druhý týždeň. Počas liečby Humirou má pokračovať liečba metotrexátom. Počas liečby Humirou sa môže pokračovať v podávaní kortikoidov, salicylanov, nesteroidových antiflogistík alebo analgetík.

Podľa Americkej reumatologickej spoločnosti (ACR) a Európskej ligy proti reumatizmu sa v štúdiách pri

hodnotení efektivity liečby sledujú bazálne ukazovatele aktivity choroby, počet opuchnutých a citlivých kĺbov. EULAR odporúča obmedzený počet kĺbov 28, laboratórne reaktanty akútnej fázy a to sedimentáciu alebo CRP. Hodnotenie bolesti pacientom sa meria na horizontálnej vizuálnej analógovej škále s dĺžkou 10 cm, s dolnou hranicou 0 a hornou 10 cm, ktorá znamená neznesiteľnú  bolesť (DAS 28). Röntgenová progresia sa hodnotí podľa stupňa erózií a zúženia kĺbovej štrbiny podľa skórovacieho systému vyvinutého Larssonom alebo Sharpom. Nové terapeutické postupy sa hodnotia podľa kritéria odpovedí (tzv. response criteria), ktoré určujú percento pacientov reagujúcich pozitívne na liečbu (podľa ACR 20, 50, 70).

Humira bola hodnotená vo všetkých klinických štúdiách u vyše ako 3 000 pacientov s reumatoidnou artritídou. Niektorí boli liečení viac ako 8 rokov. Účinnosť a bezpečnosť Humiry v liečbe RA sa hodnotila v piatich randomizovaných, dvojito zaslepených a dobre kontrolovaných štúdiách. Práve takéto štúdie umožnili sledovať vplyv Humiry na rádiografickú progresiu choroby, účinnosť monoterapie Humiry, účinnosť liečby v kombinácii s inými DMARDs vrátane metotrexátom. Zvláštna pozornosť sa venovala dlhodobej bezpečnosti liečby Humirou.

Bezpečnosť a účinnosť adalimumabu v liečbe reumatoidnej artritídy. V RA štúdii ARMADA bolo hodnotených 271 pacientov so stredne ťažkou až ťažkou aktívnou RA vo veku ? 18 rokov, u ktorých zlyhala liečba aspoň jedným chorobu modifikujúcim antireumatickým liekom a liečba metotrexátom bola v dávkach od 12,5 do 25 mg každý týždeň. Pacienti dostávali dávky 20, 40 alebo 80 mg Humiry alebo placebo každý druhý týždeň počas 24 týždňov (11).

Hodnotenie liečby podľa ACR – vysvetlenie. Primárny cieľ – percento pacientov, ktorí dosiahli ACR 20 v 24. týždni, bolo signifikantne vyššie vo všetkých skupinách pacientov liečených adalimumabom v porovnaní s placebom (graf 1). Počas 4-ročného otvoreného (open-label) sledovania pacientov s RA sa dokázala pretrvávajúca dlhodobá účinnosť a bezpečnosť kombinácie adalimumabu s metotrexátom (graf 2).


Graf 1.  Percento pacientov ktorí dosiahli ACR 20. v 24. týždni

Graph 1. Percentage of patients with ACR 20 at week 24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Graf 2. Percento pacientov, ktorí dosiahli ACR 20, 50, 70

počas 4 rokov liečby

Graph 2. Percentage of patients with ACR 20, 50, 70 during

4 years treatment

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adalimumab v monoterapii v liečbe reumatoidnej artritídy. V RA štúdii DE011 sa hodnotilo 544 pacientov so stredne ťažkou až ťažkou aktívnou RA, ktorí mali 18 rokov a viac, u ktorých zlyhala liečba aspoň jedným chorobu modifikujúcim antireumatickým liekom (9). Pacientom boli každý, alebo každý druhý týždeň počas 26 týždňov podávané subkutánne dávky 20 alebo 40 mg Humiry a placebo v týždenných intervaloch. Nebolo povolené podávanie žiadneho iného chorobu modifikujúceho antireumatického lieku.

Táto štúdia ukázala že adalimumab je účinný a efektívny bez súčasnej liečby s iným DMARD u  pacientov s veľmi aktívnou RA, ktorí neodpovedali na predošlú liečbu DMARDs. Ako najefektívnejšia dávka sa ukázala 40 mg každý druhý týždeň; niektorí pacienti ktorí boli liečení monoterapiou Humira môžu profitovať zo zvýšenia dávky na 40 týždenne (graf 3). Liečba adalimumabom mala významný vplyv na zlepšenie kvality života pacientov (HAQ-DL).


Graf 3. ACR20 odpovede pacientov liečených adalimumabom v monoterapii

Graph 3. ACR20  response rates of the patients on adalimumab monotherapy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dlhodobá liečba RA adalimumabom

V RA štúdii DE019 sa hodnotilo 619 pacientov so stredne ťažkou až ťažkou aktívnou  reumatoidnou artritídou, ktorí boli vo veku 18 rokov a viac a ktorí mali neúčinnú odpoveď na metotrexát v dávkach od 12,5 do 25 mg alebo netolerovali dávku 10 mg metotrexátu každý týždeň. V tejto štúdii boli tri skupiny. Prvá dostávala injekcie placeba raz týždenne počas 52 týždňov, druhá dostávala 20 mg Humiry každý týždeň počas 52 týždňov a tretia skupina dostávala 40 mg Humiry  každý druhý týždeň a placebo v týždňoch bez podania aktívnej liečby. Potom boli pacienti zaradení do otvorenej predĺženej fázy štúdie, v ktorej sa podávalo 40 mg Humiry každý druhý týždeň počas 8 rokov (5).

Priemerná dĺžka trvania RA u pacientov liečených Humirou bola v tejto štúdii približne 11 rokov a štruktúrne poškodenie kĺbov bolo hodnotené rádiograficky a vyjadrené ako zmena modifikovaného celkového Shar­povho skóre (TSS) a jeho zložiek, skóre erózie a skóre zúženia kĺbovej štrbiny. U pacientov liečených Humirou a metotrexátom sa zistila významne menšia rádiografická progresia v 6. a 12. mesiaci liečby ako u pacientov liečených metotrexátom v monoterapii. Údaje z otvorenej predĺženej fázy ukazujú, že zníženie stupňa progresie štruktúrneho poškodenia pretrváva v podskupinách pacientov 60 mesiacov. Stotrinásť z 207 pacientov pôvodne liečených 40 mg Humiry každý druhý týždeň bolo rádiograficky vyhodnotených po 5 rokoch. Z nich u 66 nedošlo k progresii štruktúrneho poškodenia, čo sa definovalo ako nulová alebo nižšia zmena TSS (Total Sharp Score).

Humira je medzi inhibítormi TNF-? osobitná dĺžkou rádiografického sledovania pacientov s reumatoidnou artritídou. Na základe najnovších poznatkov sa dokázal dlhodobý 8-ročný efekt adalimumabu v kombinácii s metotrexátom na rádiografickú, klinickú a funkčnú progresiu reumatoidnej artritídy. Klinicky významné zníženie aktivity RA pretrváva aj po 8 rokoch sledovania, keď až 81 % pacientov dosiahlo ACR 20, až 62 % pacientov ACR 50 a  takmer polovica pacientov dosiahla ACR 70 (46 %), DAS 28 ? 2,6 dosiahlo až 60 % pacientov. Až 55 % pacientov nemalo žiadnu rtg. progresiu (? mTSS < 0,5 %) (tabuľka 1, graf 4).


Tabuľka 1. Dlhodobé zastavenie rádiografickej progresie

Table 1. Long-term inhibition of radiographic progression

Rameno    Liečebná stratégia počas 8. rokov    Priemerné zmeny v rádio­grafickej progresii po 8 rokoch

1 rok    7 rokov    DmTSS    DJES    DJSN    DmTSS < 0,5, %

1    MTX    ADA 40 mg eow + MTX (n = 85)    5,12    1,74    3,38    37

2    ADA 20 mg týždenne + MTX    ADA 40 mg eow + MTX (n = 90)    1,85    0,53    1,32    45

3    ADA 40 mg eow + MTX    ADA 40 mg eow + MTX (n = 95)    0,57    -0,12    0,78    55

 

mTSS – modifikované celkové Sharpovo skóre, JES – skóre kĺbových erózií, JSN – zúženie kĺbovej štrbiny

 

Graf 4. Dlhodobý vplyv adalimumabu + metotrexátu na rádio­grafickú progresiu pri reumatoidnej artritíde

Graph 4. Long-term impact of adalimumab + methotrexat on

radiographic progression in RA

 

 

 

 

 

 

 

 

Humira v kombinácii s inými DMARDs v liečbe reumatoidnej artritídy. V RA štúdii ReAct sa primárne hodnotila bezpečnosť u 636 pacientov so stredne ťažkou až ťažkou aktívnou RA, ktorí mali 18 rokov a viac. Štúdie sa zúčastnili pacienti, ktorí ešte neboli liečení chorobu modifikujúcim antireumatickým liekom, alebo pacienti s predchádzajúcou RA, v ktorej naďalej pokračovali, pod podmienkou, že liečba bola stabilná minimálne 28 dní. Tieto terapie zahrnujú metotrexát, leflunomid, hydroxylchlorochín, sulfasalazín a/alebo soli zlata (tab. 2). Pacienti boli randomizovaní na 40 mg Humiry alebo placebo, ktoré dostávali každý druhý týždeň počas 24 týždňov. Po ukončení fázy IIIb štúdie ReAct, v ktorej bola pacientom podávaná Humira 12 týždňov 40 mg každý druhý týždeň (2), pokračovali v 5-ročnej observačnej štúdii ReAlise (1).

Humira bola účinná v monoterapii aj v kombinácii s bežne používanými DMARDs u pacientov s RA, ktorí predtým na aspoň jednom DMARD zlyhali. Humira zlepšovala všetky sledované parametre u pacientov s dlhotrvajúcou RA, ktorí neodpovedali na klasickú liečbu chorobu modifikujúcimi antireumatoidnými liekmi. Účinnosť kombinácie adalimumabu s leflunomidom, antimalarikami, sulfasalazínom a MTX + leflunomid, MTX + antimalariká, MTX + sulfasalazín je porovnateľná s kombináciou adalimumab + metotrexát. Humira bola účinná a dobre tolerovaná pri pridaní jedného alebo aj viacerých DMARDs, nezávisle od predošlej DMARDs liečby a nezávisle od prítomných komorbidít. Pridanie Humiry k existujúcej DMARDs liečbe nepredstavovalo žiadne nové bezpečnostné riziká.


Tabuľka 2. ReAct – sledované kombinácie adalimumabu s DMARDs

Table 2. ReAct-observed combinations of adalimumab with DMARDs

1    Humira 40 mg eow

2    Humira 40 mg eow + metotrexát

3    Humira 40 mg eow + leflunomid

4    Humira 40 mg eow + antimalariká

5    Humira 40 mg eow + sulfasalazín

6    Humira 40 mg eow + ďalšie DMARD*

7    Humira 40 mg eow + metotrexát + leflunomid

8    Humira 40 mg eow + metotrexát + antimalariká

9    Humira 40 mg eow + metotrexát + sulfasalazín

10    Humira 40 mg eow + metotrexát + sulfasalazín + antimalariká

 


Adalimumab v liečbe pacientov

s včasnou reumatoidnou artritídou

Včasná reumatoidná artritída (VRA) je zvlášť závažná forma RA vzhľadom na rýchlu progresiu choroby, ktorá môže viesť v krátkom čase k úplnému funkčnému poškodeniu s následnou invalidizáciou. V RA štúdii PREMIER sa hodnotilo 799 dospelých pacientov so stredne ťažkou až ťažkou aktívnou včasnou agresívnou RA doposiaľ neliečených metotrexátom (priemerné trvanie choroby 9 mesiacov). Táto štúdia hodnotila účinnosť 40 mg Humiry každý druhý týždeň v monoterapii a metotrexátu v monoterapii, na zníženie znakov a príznakov a rýchlosti progresie poškodenia kĺbov pri RA počas 104 týždňov (4). Kombinovaná liečba Humirou a metotrexátom viedla k rýchlejšej a významne väčšej odpovedi ACR ako monoterapia metotrexátom a monoterapia Humirou v 52. týždni a odpoveď pretrvávala aj v 104. týždni (tab. 3).

Po roku liečby agresívnej včasnej RA (v  52. týždni)  dosiahlo klinickú remisiu (DAS28 < 2,6)  až 42,9 % pacientov liečených kombináciou Humira/metotrexát v po­rovnaní s 20,6 % pacientov liečených metotrexátom v monoterapii a 23,4 % pacientov liečených Humirou v monoterapii. Kombinovaná terapia Humira/metotrexát bola klinicky a štatisticky lepšia ako

monoterapia metotrexátom (p < 0,001) a Humirou

(p < 0,001) z hľadiska dosiahnutia stavu nízkej aktivity choroby u pacientov so stredne ťažkou až ťažkou formou RA diagnostikovanou v nedávnom období. Odpo­veď v dvoch monoterapeutických ramenách štúdie bola podobná (p = 0,447). V štúdii PREMIER bolo štruktúrne poškodenie kĺbov hodnotené rádiograficky a vyjadrené ako zmena upraveného celkového Sharpovho skóre (graf 5).


Graf  5. Signifikantné zastavenie rtg. progresie v ramene HUM + MTX

Graph 5. Significant reduction of rtg. progression in HUM + MTX arm

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po 52 a 104 týždňoch liečby bolo percento pacientov bez progresie (zmena upraveného Sharpovho skóre oproti východiskovej hodnote ? 0,5) významne vyššie pri kombinovanej terapii Humira + metotrexát (63,8 %, resp. 61,2 %) v porovnaní s monoterapiou metotrexátom (37,4 %, resp. 33,5 %, p < 0,001) a monoterapiou Humirou (50,7 %, p < 0,002, resp. 44,5 %, p < 0,001). Pre pacientov s včasnou RA iniciálna liečba kombináciou ADA+MTX po dvoch rokoch viedla k najlepšej dlhotrvajúcej komplexnej kontrole aj po 5 rokoch liečby. Viac ako polovica pacientov nemala žiadnu rádiografickú progresiu po 5 rokoch. Viac ako tretina pacientov dosiahla klinickú  remisiu, nulovú rádiografickú progresiu a normálne fyzické funkcie po 5 rokoch liečby (10).


Účinnosť adalimumabu po 3 rokoch liečby pacientov s reumatoidnou artritídou v minulosti liečených inými inhibítormi TNF-?

Cieľom štúdie ReAlise bolo porovnať účinnosť adalimumabu v liečbe pacientov s RA v anamnéze liečených inými inhibítormi TNF-? v porovnaní so skupinou pacientov bez predošlej liečby inhibítormi TNF-?. V štú­dii ReAlise bolo zaradených 3433 pacientov, z toho 408 pacientov bolo v minulosti liečených inými inhibítormi TNF-?. Údaje boli vyhodnocované 1 a 3 roky od prvej injekcie adalimumabu v štúdii ReAct (1). Pacienti v minulosti liečení iným inhibítorom TNF-?, u ktorých liečba musela byť prerušená z dôvodu nedostatočnej účinnosti, straty účinnosti alebo intolerancie, dosiahli počas následnej liečby adalimumabom veľmi podobné výsledky ako pacienti bez predošlej liečby inhibítorom TNF-?. Dokázaná účinnosť liečby RA po 3 mesiacoch vo všetkých skupinách pacientov pretrvávala aj počas 1 až 3 rokov sledovania (graf 6).

Kombinácia Humira + MTX bola vysokoúčinná aj po 3 rokoch liečby nezávisle od toho, či boli pacienti v minulosti liečení inhibítorom TNF-? a bola účinná nezávisle od dôvodu prerušenia predošlej liečby inhibítorom TNF-?.


Graf 6. Pokles DAS28 skóre u pacientov bez predošlej liečby anti-TNF ? a po zlyhaní predošlej liečby anti-TNF-?

Graph 6. DAS28 reduction in patients with no history of anti-TNF-? treatment and with previous anti-TNF-? treatment failure

 

 

 

 

 

 

 

Polyartikulárna juvenilná idiopatická artritída

Juvenilná idiopatická artritída (JIA) je zápalová autoimunitná choroba, ktorá sa začala pred dovŕšením

16. roku života. Ide o heterogénnu chorobu, pri vzniku ktorej hrá úlohu genetická predispozícia a faktory von­kaj­šieho prostredia. Incidencia choroby je asi

15/100 000 detí a postihuje 2,5-krát častejšie dievčatá (8). Podľa klasifikácie ILAR (International League of Asso­cia­tion for Rheumatology, 2001) rozlišujme 7 kate­gó­rií choroby, podľa počtu postihnutých kĺbov oligoartikulárnu formu (? 5 kĺbov) a polyartikulárnu (? 5 kĺbov). Kľú­čovú úlohu v patogenéze  choroby má faktor nekrotizujúci tumory (TNF).

Humira je v kombinácii s metotrexátom indikovaná na liečbu aktívnej polyartikulárnej juvenilnej idiopatickej artritídy u mladistvých vo veku od 13 do 17 rokov, ktorí mali neadekvátnu odpoveď na jedno alebo viac ochorenie upravujúcich antireumatík (DMARD). V krajinách EU už bolo schválené podávanie aj deťom vo veku 4 – 12 rokov v tej istej indikácii. Humira sa môže podávať ako monoterapia v prípade intolerancie metotrexátu alebo ak je pokračovanie v liečbe metotrexátom nevhodné.

Základom hodnotenia efektu liečby je 6 ukazovateľov a to hodnotenie lekárom vizuálnou analógovou škálou a hodnotenie rodičom (VAS) od 0 – 100, kde

0 = veľmi dobre a 100 = veľmi zlé, počtom aktívnych kĺbov, počtom kĺbov s obmedzením funkcie, pediatrickým dotazníkom funkčného stavu, hodnotou FW alebo CRP. V štúdiách sa definuje pediatrická ACR (PedACR) s 30% zlepšením, čo je zlepšenie najmenej 3 zo 6 sledovaných parametrov. Podobne sa počíta aj percentuálne zlepšenie počtu jednotlivých ukazovateľov, ktoré je vyjadrené ako  PedACR 50, 70, 90.

Bezpečnosť a účinnosť Humiry bola hodnotená v multicentrickej, randomizovanej, dvojito zaslepenej štúdii DE038 s paralelnými skupinami u 171 detí (vo veku 4 – 17 rokov) s polyartikulárnou juvenilnou idiopatickou artritídou. V otvorenej úvodnej fáze (OL LI) boli pacienti rozdelení do dvoch skupín, liečení a neliečení metotrexátom (MTX). Pacienti, ktorí boli v skupine neliečených MTX, neboli nikdy MTX liečení alebo bola liečba MTX u nich prerušená najmenej dva týždne pred podaním lieku v štúdii. Pacienti ostávali na stálych dávkach NSAID a/alebo prednizónu (? 0,2 mg/kg/24 h alebo maximálne 10 mg/24 h). Vo fáze OL LI dostávali všetci pacienti Humiru v dávke 24 mg/m2 až do maxima 40 mg každý druhý týždeň počas 16 týždňov (6).

Pacienti, ktorí v 16. týždni vykázali odpoveď Pediatric ACR 30, boli vhodní na randomizáciu do dvojito zaslepenej (DB) fázy a dostávali každý druhý týždeň počas ďalších 32 týždňov alebo do vzplanutia choroby buď Humiru v dávke 24 mg/m2 až do maxima 40 mg, alebo placebo. Kritériá vzplanutia choroby boli definované ako zhoršenie ? 3 zo 6 hlavných kritérií Pediatric ACR o ? 30 % oproti vstupnej úrovni, ? 2 aktívnych kĺbov a zlepšenie nie viac ako1 zo 6 kritérií o ? 30 %. Po 32 týždňoch alebo po vzplanutí choroby boli pacienti vhodní na zaradenie do predĺženej otvorenej fázy. U pacientov, ktorí boli počas celej štúdie liečení Humirou a odpovedali v 16. týždni (n = 144), pretrvávali v odpovediach Pediatric ACR 30/50/70/90 počas dvoch rokov fázy OLE (tab. 4).

Celkové odpovede boli všeobecne lepšie a protilátky sa vyvinuli u menšieho počtu pacientov, ak boli liečení kombináciou Humira a MTX v porovnaní s Humirou samotnou. Berúc do úvahy tieto údaje, Humira sa odporúča na používanie v kombinácii s MTX a na používanie ako monoterapia iba u pacientov, u ktorých je podávanie MTX nevhodné. Najzávažnejšie nežiaduce účinky pri RA a JIA sú uvedené v tabuľke 5 (3). Výsledky naznačili, že najväčšie riziko liečby adalimumabom je vo výskyte závažných infekcií.


Tabuľka 5. Bezpečnosť adalimumabu pri reumatoidnej artritíde a juvenílnej idiopatickej artritíde (3)

Table 5.  Safety of adalimumab across 2 indications (RA, JIA)

Závažné nežiaduce účinky/100 pacient-rokov

Charakteristika    RA    JIA

Počet pacientov

Expozícia, pacient-roky

Závažné infekcie

Tuberkulóza

Oportúnne infekcie

Histoplazmóza

Malignity (okrem lymfómov a MMSC)

Lymfóny

Nemelanómová rakovina kože (MMSC)

Denyelinizačné choroby

Lupus-like syndróm

Kongestívne srdcové zlyhanie    12 345

18 264

4,65

0,29

0,09

0,03

0,76

0,12

0,17

0,05

0,07

0,23    171

398,4

2,76

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 


Záver

V literárnom prehľade sa uviedli medzinárodné skúsenosti s preparátom Humira (adalimumab) v liečbe reumatoidnej artritídy a juvenilnej idiopatickej artritídy. Výsledky medzinárodných štúdií a 10-ročné klinické skúsenosti ukázali, že táto plne humánna monoklonová protilátka proti TNF-? je účinná a bezpečná pri uvedených autoimunitných chorobách. Zavedenie adalimu­mabu do ich terapie umožnilo potlačenie aktivity choroby a ich prognózu. Výsledky ukázali, a to jedno­značne, zlepšenie kvality života chorých a v mnohých prípadoch aj možnosť návratu do pracovného procesu.


Literatúra
1.    BURMESTER, G.R., KARY, S., UNNEBRINK, K., GUERETTE, B., OEZER, U., KUPPER H.: Three-Year effectiveness of adalimumab in patients with rheumatoid arthritis with and without history of other tumor necrosis factor antagonist therapies. Prezentované na 73rd Annual Scientific Meeting of The American College of Rheumatology (ACR) and The 44th Annual Meeting of The Association of Rheumatology Health Professionals (ARHP), Philadelphia, 2009, TU 1681.
2.    BURMESTER, G.R., MARIETTE, X., MONTECUCCO, C., Monteagudo-Sáez, I., Malaise, M., Tzioufas, A.G., Bijlsma, J.W., Unnebrink, K., Kary, S., Kupper, H.: Adalimumab alone and in combination with disease-modifying antirheumatic drugs for the treatment of rheumatoid arthritis in clinical practice: the Research in Active Rheumatoid Arthritis (ReAct) trial 40. Ann Rheum Dis, 66, 2007, č. 6, s. 732-739.
3.    BURMESTER, G.R., MEASE, P., DIJKMANS, D.A.C., Gordon, K., Lovell, D., Panaccione, R., Perez, J., Pangan, A.L.: Adalimumab safety and mortality rates from global clinical trials of six immune-mediated inflammatory diseases, Ann Rheum Dis, 68, 2009, s. 1863-1869.
4.    BREEDVELD, F. C., WEISMAN, M.H., KAVANAUGH, A.F., Cohen, S.B., Pavelka, K., van Vollenhoven, R., Sharp, J., Perez, J.L., Spencer-Green, G.T.: The PREMIER study: A multicenter, randomized, double-blind clinical trial of combination therapy with ada­limumab plus methotrexate versus methotrexate alone or adalimu­mab alone in patients with early, aggressive rheumatoid arthritis who had not had previous methotrexate treatment. Arthritis Rheum, 54, 2006, č. 1, s. 26-37.
5.    KEYSTONE, E.C, KAVANAUGH, A.F., SHARP,  J.T., Tannenbaum, H., Hua, Y., Teoh, L.S., Fischkoff, S.A., Chartash, E.K.: Radiographic, clinical, and functional outcomes of treatment
with adalimumab (a human anti-tumor necrosis factor monoclonal antibody) in patients with active rheumatoid arthritis receiving
concomitant methotrexate therapy: a randomized, placebocontrolled, 52-week trial. Arthritis Rheum, 50, 2004, č. 5, s. 1400-1411.
6.    LOVELL, D.J., RUPERTO, N., GOODMAN, S., Reiff, A., Jung, L., Jarosova, K., Nemcova, D., Mouy, R., Sandborg, C., Bohnsack, J., Elewaut, D., Foeldvari, I., Gerloni, V., Rovensky, J., Minden, K., Vehe, R.K., Weiner, L.W., Horneff, G., Huppertz, H.I., Olson, N.Y., Medich, J.R., Carcereri-De-Prati, R., McIlraith, M.J., Giannini, E.H., Martini, A.: Pediatric rheumatology collaborative study group; pediatric rheumatology international trials organisation: Adalimumab with or without methotrexate in juvenile rheumatoid arthritis. N Engl J Med, 359, 2008, č. 8, s. 810-820.
7.    ROVENSKÝ, J.: Reumatoidná artritída – klinický obraz, diagnostika a liečba, Via Pract, 5, 2008, č. 1, s. 6–13.
8.    Súhrn charakteristických vlastností lieku (SmPC) Humira.
9.    Van de PUTTE, L.B., ATKINS,  C., MALAISE, M., Sany J., Russell, A.S., van Riel, P.L., Settas, L., Bijlsma, J.W., Todesco, S., Dougados, M., Nash, P., Emery, P., Walter, N., Kaul, M., Fischkoff, S., Kupper, H.: Efficacy and safety of adalimumab as monotherapy in patients with rheumatoid arthritis for whom previous disease modifying antirheumatic drug treatment has failed,  Ann Rheum Dis, 63, 2004, č. 5, s. 508-516.
10.    Van der HEIJDE D., BREEDVELD, F.C., KAVANAUGH, A., Perez, j.l., Patra, k., Pangan, A.L.: Initial combination of adalimumab and methotrexate for patients with early ra leads to better outcomes at year 5 of the PREMIER trial. Ann Rheum Dis, 68, 2009, (Supp 13), s. 235.
11.    WEINBLATT, M.E., KEYSTONE, E.C., FURST, D.E., Moreland, L.W., Weisman, M.H., Birbara, C.A., Teoh, L.A., Fischkoff, S.A., Chartash, E.K.: Adalimumab, a fully human anti-tumor necrosis factor alpha monoclonal antibody, for the treatment of rheumatoid arthritis in patients taking concomitant methotrexate: the ARMADA trial. Arthritis Rheum, 48, 2003, č. 1, s. 35-45.

 

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Partneri

Reklamný prúžok