Lekársky obzor

najstarší lekársky odborný časopis na Slovensku - V každom čísle získajte 2 kredity

  • Zväčšiť veľkosť písma
  • Predvolená veľkosť písma
  • Zmenšiť veľkosť písma
Home Lekársky obzor 2010 Lekársky obzor 9/2010 Fórum verejného zdravotníctva

Fórum verejného zdravotníctva

E-mail Tlačiť PDF

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave – Fakulta verejného zdravotníctva pripravila na štvrtok 23. septembra pod záštitou rektora SZU prof. MUDr. Jána Štencla, CSc. I. FÓRUM VEREJNÉHO ZDRA­VOTNÍCTVA „Zdravie budúcich generácií“. Podujatie bolo venované doc. MUDr. Romanovi Kováčovi, CSc., mim. profesorovi, prorektorovi pre rozvoj SZU v Bra­tislave a dekanovi FVZ SZU pri príležitosti jeho život­ného jubilea, 70. narodenín. Po laudáciách jubilantovi I. Fórum verejného zdravotníctva pokračovalo prednáš­kami, ktoré uviedla prvá prorektorka SZU v Bratislave prof. PhDr. Dana Farkašová, CSc.

Rektor SZU prof. MUDr. Ján Štencl prednášal na tému Fetomaternálna medicína a zdravie budúcich generácií. Zdôraznil potrebu vytvorenia Národného centra fetálnej medicíny, o ktorého vznik sa usiluje. Analyzoval fetálne právo – právo plodu, tému, ktorá bude čoraz aktuálnejšou. „Keď už vznikne plod, má právo na život. Má potom právo narodiť sa ako želané dieťa a má aj právo na primeranú kvalitu života,“ pove­dal profesor Ján Štencl. Venoval sa aj právam tehotnej ženy a jej povinnostiam. Zdôraznil, že spoločnosť má vytvárať pre ženu i plod čo najlepšie podmienky pre život.

Dekan FZ SZU so sídlom v Banskej Bystrici prof. MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc. prednášal na tému Súčasný stav zdravia detí a jeho dopad v dospelosti. Hovoril o demografickom vývoji na Slovensku, ktorý výrazne klesá, o faktoroch ovplyvňujúcich verejné zdravie a najaktuálnejšom probléme, ktorý ovplyvňuje verejné zdravie – zmena životných priorít ľudí. Rozobral potrebu preventívnych programov pre zdravie detí.

Doc. MUDr. Štefánia Moricová, PhD. MPH, mim. prof., prodekanka FVZ SZU pre vzdelávaciu činnosť predniesla tému Verejné zdravotníctvo a zdravotný potenciál budúcich generácií. Venovala sa úlohe a filo­zofii verejného zdravotníctva, rozobrala oblasti a funkcie verejného zdravotníctva a potrebu spolupráce s ostat­nými odvetviami.

Prof. Ing. Ivan Čižnár, DrSc., prodekan FVZ SZU pre vedu, výskum a doktorandské štúdium, člen VR VVZ SZU, hovoril na tému Pohľad na verejné zdravotníctvo 21. storočia. Predstavil začiatky moderného verejného zdravotníctva a zhodnotil jeho prínos až po súčasnosť, rozobral sociálne determinanty zdravia. V nových úlohách sektoru verejného zdravotníctva položil akcent na nové vedecké poznatky.

Cesty ku zdraviu bol názov prednášky troch auto­rov Tibor Šagát – Alojz Rakús – Roman Kováč, ktorú predniesol dekan LF SZU v Bratislave prof. MUDr. Tibor Šagát, CSc. Hovoril o degradácii zdravia jednotlivcom i spoločnosťou v súčasnosti ako toho najcennejšieho, čo máme, podčiarkol význam školy a výchovy ku zdraviu.

Prvá prorektorka SZU v Bratislave prof. PhDr. Dana Farkašová, CSc. na I. Fóre verejného zdravotníctva, venovanom profesorovi Romanovi Kováčovi, privítala aj ministra zdravotníctva SR MUDr. Ivana Uhliarika. „Je mi veľkou cťou gratulovať k významnému životnému jubi­leu vzácnemu človeku, ktorý toľko znamená pre slovenské zdravotníctvo,“ povedal minister. Poďakoval sa profesorovi R. Kováčovi za jeho profesionálne výsled­ky a obohatenie slovenskej medicíny, ale aj práce SZU v Bratislave.

Na záver zhodnotil I. Fórum verejného zdravotníctva profesor Roman Kováč. „Máme 260 špecializácií v oblasti zdravotníctva a postupom času sa nám v nich stratil pacient. Aj preto vzniklo toto fórum, z ktorého chceme urobiť tradíciu, aby sa na ňom mohli stretnúť odborníci a posúvať stále vpred diskusiu o problémoch, ktoré vo verejnom zdravotníctve riešime. Fórum verejného zdravotníctva má zmysel a verím, že bude prínosom pre rozvoj tohto sektora na Slovensku,“ uzavrel podujatie.

Jana Benková

 

 

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Partneri

Reklamný prúžok