Lekársky obzor

najstarší lekársky odborný časopis na Slovensku - V každom čísle získajte 2 kredity

  • Zväčšiť veľkosť písma
  • Predvolená veľkosť písma
  • Zmenšiť veľkosť písma
Home Lekársky obzor 2010 Lekársky obzor 9/2010 Právna regulácia ochrany nefajčiarov, podpory nefajčenia a zloženia tabakových výrobkov na Slovensku

Právna regulácia ochrany nefajčiarov, podpory nefajčenia a zloženia tabakových výrobkov na Slovensku

E-mail Tlačiť PDF

Súhrn

Príspevok predstavuje základné právne normy na ochranu nefajčiarov, ktoré sa týkajú najmä ochrany detí a mládeže pred nedobrovoľným fajčením. Oblasť reklamy na tabakové vý­robky v televíznom a rozhlasovom vysielaní je jedným z najúčinnejších nástrojov s cieľom znižovania výskytu faj­čenia. Právne normy analyzované v tomto príspevku regulujú fajčenie na pracoviskách, verejných miestach, v bytoch, v rámci zariadení na výkon trestu odňatia slobody a vo väzbe. Sú zamerané aj na oblasť ochrany pred požiarmi, upravujú podmienky na uvádzanie tabakových výrobkov do obehu a regulujú zloženie tabakových výrobkov. Súčasťou regulačných nástrojov sú aj národné programy prijaté vládou SR, ktoré sú v tomto príspevku predmetom analýzy. Medzi ne zaraďujeme Národný program kontroly tabaku a Národných akčný plán na kontrolu tabaku na obdobie rokov 2009 – 2010.

Kľúčové slová: ochrana nefajčiarov – podpora nefajčenia – právne normy.

Lek Obz, 59, 2010, č. 9, s. 353 – 358.

Summary

An article contains basic legislation norms for the protection of non-smokers dealing mainly with the protection of children and youth against involuntary smoking. The topic of

advertising of tobacco products in television and radio broadcasting is one of the most effective tools with the aim of lowering incidence of smoking. Legal norms analyzed in this article regulate smoking on workplaces, public premises, apartments, correctional facilities and in prisons. They are also focused on the protection against fire, regulate conditions for introducing tobacco products on market and also regulate composition of tobacco products. A part of regulation tools are also national programs approved by the Government

of the SR which are subject of the analysis in this article. Examples of such national programs are National program for tobacco control and National action plan for tobacco control for the years 2009 – 2010.

Key words: protection of non-smokers, non-smoking promotion, legal norms.

Lek Obz, 59, 2010, 9, p. 353 – 358.

Úvod

Problematiku ochrany nefajčiarov upravuje na Slovensku niekoľko právnych noriem, ktoré majú za cieľ vytvoriť podmienky na ochranu nefajčiarov a na pod­poru nefajčenia na pracoviskách, v ústavoch na výkon väzby, v zariadeniach spoločného stravovania, v bytoch a na ďalších miestach, kde účinkom pasívneho fajčenia môžu byť v pravdepodobnej miere vystavení nefajčiari, hlavne ženy a deti. V súvislosti s ochranou nefajčiarov na verejných miestach je jedným z najúčinnejších opatrení úplný zákaz fajčenia.

Ventilácia priestorov, kde sa fajčí, či stavebne alebo akokoľvek inak vyčlenené priestory na fajčenie neza­bránia prenikaniu tabakového dymu z jedného miesta na druhé. Z tohto hľadiska mnohé krajiny vo svete, teda aj v Európe prijali právne predpisy, ktoré regulujú fajčenie predovšetkým na verejných miestach, akými sú zdravotnícke zariadenia, pracoviská, kultúrne zariadenia, cukrárne, bary a reštaurácie. Skúsenosť Írska podporuje návrhy na zmeny v legislatíve s cieľom úplne zakázať fajčenie v reštauráciách a baroch (7, 8). Fajčenie v priesto­roch barov a reštaurácií vnímajú citlivo aj oby­vatelia Slovenska (1).

V súvislosti s podporou nefajčenia právne normy a národné programy predstavujú jeden z najúčinnejších nástrojov podpory nefajčenia u bývalých fajčiarov a nefajčiarov. Regulácia fajčenia na verejných miestach prispieva navyše nielen k ochrane nefajčiarov, ale pre fajčiarov znamená dôvod, prečo s fajčením prestať (4, 5). V oblasti regulácie obsahu a zloženia tabakových výrobkov máme na Slovensku nástroj, ktorý stanovuje presné zloženie, maximálne prípustné množstva látok v tabakových výrobkoch, čo nie je v mnohých krajinách Európy samozrejmosťou.

Analýza najdôležitejších právnych noriem a programov na Slovensku

Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Z. z. v znení neskorších predpisov Podľa čl. 40 ústavy má každý právo na ochranu zdravia. Na základe zdravotného poistenia majú obča­nia právo na bezplatnú zdravotnú starostlivosť a na zdravotnícke pomôcky za podmienok, ktoré ustanoví zákon. Medzi predpoklady na ochranu zdravia vo všeobecnosti patrí aj podmienka ochrany nefajčiarov pred účinkami pasívneho fajčenia, ktoré má preuká­zateľne negatívny vplyv na zdravie.

Ochrana zdravia nefajčiarov patrí preto medzi práva občana Slovenskej republiky a úlohou štátu je vytvárať podmienky na dôslednejšiu ochranu nefajčiarov na miestach, kde by mohli byť nedobrovoľne a vo zvýšenej miere vystavení účinkom tabakového dymu.

Zákon č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Zákon upravuje podmienky ochrany ľudí pred vznikom závislosti od nikotínu ako návykovej a škodlivej zložky nachádzajúcej sa v tabaku a v tabakových výrobkoch, pred škodlivými účinkami fajčenia a pred inými spôsobmi používania tabakových výrobkov, ktoré poškodzujú zdravie fajčiarov a nefajčiarov bezprostred­ne vystavených účinkom fajčenia. Upravuje aj podmien­ky predaja, výroby, označovania a uvádzania tabako­vých výrobkov do obehu. Z hľadiska verejného zdravotníctva sú najdôležitejšie ustanovenia o zákaze fajčenia na verejných miestach. Ustanovenie v zákone definuje okruh verejných miest, kde je fajčenie zaká­zané alebo obmedzené. Stanovuje kontrolné inštitúcie, ich kompetencie a sankčné nástroje.

Národný program kontroly tabaku

Národný program kontroly tabaku prijala vláda SR v roku 2007 s cieľom vymedziť stratégie, ktoré budú viesť k zníženiu následkov užívania tabakových výrob­kov a k znižovaniu výskytu pasívneho fajčenia. Definuje dve základné stratégie: znižovanie dopytu a ponuky tabakových výrobkov. Na Národný program kontroly tabaku nadväzuje Národný akčný plán na kontrolu tabaku, ktorý definuje rezortnú zodpovednosť, časové trvanie a finančné krytie aktivít.

Národný akčný plán na kontrolu tabakuna obdobie rokov 2009 – 2010

Vláda SR schválila uznesením č. 438 dňa 2. júla 2008 návrh Národného akčného plánu na kontrolu tabaku na obdobie rokov 2009 – 2010. V ňom sú charakterizované konkrétne úlohy, časový rámec, zod­povednosť a finančné požiadavky. Hlavnými prioritami plánu sú: výchova k zdraviu, podpora zdravia, oblasť regulácie reklamy a liečba a poradenstvo na zanechanie fajčenia. Na jeho realizáciu však nie sú vyčlenené cie­lené finančné prostriedky. Jednotlivé rezorty zodpove­dajú za jeho výkon a finančné krytie z vlastných rozpočtových zdrojov. V Európe poznáme viaceré krajiny, kde sú národné programy kryté priamo z príj­mov zo spotrebných daní z tabaku, napríklad Veľkú Britániu, Španielsko, Holandsko, Belgicko. Na Slovensku neboli doteraz na plnenie úloh v národnom programe vyčlenené týmto spôsobom osobitné finančné pro­striedky.

Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci

Medzi všeobecné povinnosti zamestnávateľa podľa tohto zákona patrí podmienka vydať zákaz fajčenia na pracoviskách, na ktorých pracujú aj nefajčiari, a za­bezpečiť dodržiavanie tohto zákazu. Zamestnávateľ má právo aj povinnosť konať v prípade, že dochádza k fajčeniu na pracovisku mimo miest, ktoré sú vyhrade­né na fajčenie. Zákon NR SR č. 465/2005 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov, sa v oblasti úpravy zákazu fajčenia na pracoviskách odvoláva na tento zákon. Povinnosťou zamestnávateľa je nielen vydať zákaz fajčenia, ale medzi jeho povinnosti patrí aj kontrola jeho dodržiavania. Na druhej strane má zamestnávateľ právo vyhradiť pre fajčiarov fajčiareň alebo faj­čiarsky priestor, kde účinkom pasívneho fajčenia nesmú byť vystavení nefajčiari. Zamestnávateľ však takúto miestnosť či priestor vyhradiť podľa zákona nemusí.

Vyhláška MZ SR č. 533/2007 Z. z. o podrobnostiach a požiadavkách na zariadenia spoločného stravovania

Medzi základné povinnosti zamestnanca, ktorý pracuje v zariadení spoločného stravovania, je dôkladne si umyť ruky pred vstupom na pracovisko a pred zača­tím činnosti, ihneď po ich znečistení, pri prechode z jedného druhu práce na druhý, po fajčení, po úprave šatstva a osobitne po použití záchodu. Podľa zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci je však povinnosťou zamestnávateľa vydať zákaz fajčenia na pracovisku, aj keď je ním reštaurácia alebo iný druh zariadenia spoločného stravovania.

Zamestnanci na takomto pracovisku majú často problémy s pochopením právneho stavu, že fajčenie je povolené v zmysle zákona NR SR č. 465/2005 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon NR SR č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov iba za podmienok, ktoré ustanovuje tento zákon a vzťahuje sa iba na návštevní­kov takejto prevádzky, a nie na zamestnancov. Otázkou ostáva, či zamestnanec má iné práva ako návštevník takéhoto zariadenia. Napríklad vo Francúzsku vo vyhra­denom priestore na fajčenie sa neposkytuje obsluha a zákazník si musí nápoje i jedlo priniesť sám.

Vyhláška MZ SR č. 259/2008 Z. z. o podrobnostiach a požiadavkách na vnútorné prostredie budov a o minimálnych požiadavkách na byty nižšieho štandardu a na ubytovacie zariadenia

Podľa tohto nariadenia vlády SR musia byť všetky vnútorné priestory s dlhodobým aj krátkodobým pobytom ľudí vetrané. Vetranie sa určuje podľa počtu osôb, podľa druhu vykonávanej činnosti, podľa tepelnej záťaže a miery znečistenia ovzdušia tak, aby boli splnené požiadavky na množstvo vzduchu na dýchanie, na čistotu vnútorného ovzdušia a aby nedošlo k obťa­žovaniu ľudí pachovými látkami. Limitné hodnoty chemických látok a tuhých častíc vo vnútornom ovzduší budov sú uvedené v prílohe tohto nariadenia. Nachá­dza sa medzi nimi aj oxid uhoľnatý, ktorý vzniká aj pri horení cigarety a ktorého maximálne prípustné množ­stvá sú súčasťou prílohy. Súčasťou zoznamu sú aj pa­chové látky, ktoré sa nesmú vyskytnúť v koncentráciách obťažujúcich obyvateľstvo. Vzhľadom k opakovaným sťažnostiam a medializovaným pripomienkam občanov, ktoré sa týkajú opakovaného vystavenia sa účinkom pasívneho fajčenia, respektíve tabakového dymu prenikajúceho z blízkeho reštauračného zariadenia, je potrebné tejto téme venovať primeranú pozornosť. Na prekročenie najvyššej prípustnej hodnoty oxidu uhoľnatého vo vnútornom ovzduší budov a času vystavenia takýmto hodnotám je v podstate nemožné poukázať a dožadovať sa právneho postihu. Príčinou je vysoká limitná hodnota až 30 000 ?g po dobu merania najmenej jednej hodiny.

Vyhláška MS SR č. 437/2006 Z. z., ktorou sa vydáva Poriadok výkonu väzby

Pri umiestňovaní obvineného do väzby sa prihliada najmä na vek, zdravotný stav a životné návyky obvineného, ako je fajčenie, závislosť od alkoholu alebo iných návykových látok. Do rozhodnutia o umiestnení, najdlhšie však do najbližšieho pracovného dňa, je obvinený umiestnený v prijímacej cele. Táto vyhláška vytvára podmienky na ochranu nefajčiarov, ktorí sú umiestnení vo výkone väzbe.

Zákon č. 221/2006 Z. z., o výkone väzby

V zmysle zákona sa podľa potrieb obvinených zriaďujú fajčiarske a nefajčiarske cely. V cele určenej pre fajčiarov nemôžu byť umiestnení nefajčiari. Ak ne­možno zabezpečiť oddelenie fajčiarskych a nefaj­čiarskych ciel, fajčenie sa povolí v stanovenom čase vo vyhradenom fajčiarskom priestore. Zákon ustanovuje podmienky na ochranu obvinených vo výkone väzby pred pasívnym fajčením.

Vyhláška MS SR č. 368/2008 Z. z., ktorou sa vydáva Poriadok výkonu trestu odňatia slobody

V rámci bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci je jednou z povinností chrániť zdravie odsúdených, aby nebolo ohrozené fajčením v priestoroch, kde pracujú. Poriadok ustanovuje vytvorenie fajčiarskych a nefaj­čiarskych ciel pre odsúdených s cieľom chraniť nefajčiarov.

Zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti

V súvislosti s poskytovaním zdravotnej starostlivosti je dôležité u pacienta zisťovať, či je fajčiar, alebo bývalý fajčiar, alebo nefajčiar. Keďže fajčenie je preventabilné a je príčinou mnohých chorôb, malo by sledovanie a vykazovanie tohto údaju patriť medzi povinné súčasti obsahu zdravotnej dokumentácie.

Vykazovanie tohto údaju však nie je v zmysle predmetného zákona povinné, a tým nie je údaj o faj­čení povinnou súčasťou zdravotnej dokumentácie. Jedným z povinných údajov, podľa výkazu v Správe o rodičke, v zmysle tohto zákona je iba evidovanie infor­mácie o fajčení počas a pred tehotenstvom. Z pohľa­du verejného zdravia je dôležité, aby lekár evidoval v zdravotnej dokumentácii správanie svojich pacientov. Medzi prejavy správania, ktoré poškodzujú zdravie, patrí aj fajčenie.

Na základe záznamu v zdravotnej dokumentácii by potom lekár mohol poskytovať krátku intervenciu vždy pri každej návšteve pacienta, ktorý fajčí. Z hľadiska prevencie zlyhania po zanechaní fajčenia môže lekár jednoduchým povzbudením podporiť pacienta v smere podpory nefajčenia, respektíve podporiť zmenený životný štýl.

Zákon č. 577/2004 Z. z., o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti

Diagnóza F 17 – poruchy psychiky a správania zapríčinené užívaním tabaku – nepatrí podľa prílohy tohto zákona do Zoznamu prioritných chorôb a z tohto dôvodu sa liečba neuhrádza z prostriedkov verejného zdravotného poistenia. Kúpeľnú starostlivosť nemožno navrhnúť, ak ide o fajčenie pri vyznačených diagnó­zach; a navrhujúci lekár je povinný túto skutočnosť v návrhu vždy potvrdiť.

Podľa tohto zákona má zdravotná poisťovňa právo uplatniť voči poistencovi nárok na úhradu za poskytnutú zdravotnú starostlivosť, ak sa mu poskytla preukázateľne v dô­sledku porušenia liečebného režimu alebo v dôsledku užitia návykovej látky. Na druhej strane zas má poisťovňa právo uhradiť poistencovi časť úhrady, ktorá zodpovedá jeho spoluúčasti, ak sa poistenec pravidelne podrobuje preventívnym prehliadkam a ve­die zdravý spôsob života.

V tomto prípade má právo poisťovňa na základe vlastných kritérií určiť úhradu nákladov za poskytnutú zdravotnú starostlivosť aj v prípade, keď fajčiar prestane fajčiť, čo môže predstavovať pre neho veľkú motiváciu. Na druhej strane sa zo strany pacienta ťažko preuka­zuje, že zanechal fajčenie, a nie každá zdravotná poisťov­ňa hodnotí zanechanie fajčenia ako dôvod k hradeniu časti nákladov v súvislosti s poskytnutím zdravotnej starostlivosti.

V súčasnosti môžu lekári žiadať o náhradu za zdravotnú starostlivosť iba v prípade, ak poskytnú odborné poradenstvo k zanechaniu fajčenia, ale nie za liečbu. Odbornú liečbu smú v súčasnosti vykonávať iba lekári v odbore psychiatria. Na druhej strane však v zmysle odporúčaní SZO by liečbu mali vykonávať vyškolení odborníci, nie výlučne lekári (9, 17).

Napriek tomu je o proces liečby pacientov so závislosťou nízky záujem, pretože nie je zaradená do zoznamu prioritných chorôb, preto si náklady na liečbu hradí v plnom rozsahu pacient sám. Podobný problém je aj pri predpisovaní pomôcok, ktoré pomáhajú zmierňovať prejavy abstinenčných príznakov po zane­chaní fajčenia.

Zo strany zdravotných poisťovní sa neposkytuje žiadna spoluúčasť súvisiaca s hradením časti nákladov za poskytnutú pomôcku. Z toho dôvodu pomerne vysoké ceny pomôcok odrádzajú mnohých fajčiarov od pokusu prestať fajčiť alebo hľadajú alternatívne a v mno­hým prípadoch aj pochybné spôsoby a pomoc na ceste k odvyknutiu od fajčenia. V súčasnosti sa ponúka aj biorezonancia, akupunktúra, hypnóza a iné spôsoby.

Národný program podpory zdravia č. 1038 z 25. 11. 1999 a jeho aktualizácia č. 39/2005 zo 6. 7. 2005

Jednou z priorít Národného programu podpory zdravia je odstrániť zdraviu škodlivé vplyvy, medzi ktoré sa zaraďuje aj užívanie tabakových výrobkov. Národný program podpory zdravia stanovuje stratégie a mera­teľné kritériá, ktoré vedú k dosiahnutiu zníženia

spotre­by a užívania tabakových výrobkov pro­stredníctvom opatrení v oblasti prípravy legislatívy, cenových opatre­ní, edukačných intervencií a ponukou poradensko-lie­čebných zariadení. Nevýhodou Ná­rod­ného programu podpory zdravie je absencia financova­nia jednotlivých priorít a absencia inštitucionálnej zodpovednosti.

Zákon č. 147/2001 Z. z. o reklame

V zmysle zákona o reklame sa zakazuje reklama tabakových výrobkov na všetkých druhoch informač­ných nosičov, rozdávaním tabakového výrobku verej­nosti, na reklamných veciach, ktoré nesúvisia s fajčením a ktoré sa rozdávajú verejnosti, okrem reklamných vecí, ktoré sa rozdávajú na miestach predaja výrobkov.

Zákaz reklamy sa týka aj uvádzania ochrannej známky, emblé­mu, názvu alebo iného výrazného znaku tabakového výrobku okrem ich uvádzania na miestach predaja tabako­vých výrobkov. Medzi dôležité úpravy patrí od marca 2006 aj zákaz reklamy formou sponzorstva tabakového výrobku, ktorého predmetom môže byť finančný alebo iný vecný príspevok pre fyzic­kú alebo právnickú osobu na podujatie alebo činnosť, ktorých účelom alebo vedľajším výsledkom je reklama tabako­vého výrobku. Uvedené ustanovenie bolo zakompo­nované s cieľom aproximácie smernice EÚ č. 33/2003 o reklame a sponzoringu tabakových výrobkov.

V zmysle dôsledného uplatňovania princípu zákazu reklamy je potrebné prijať ďalšiu právnu úpravu týkajú­cu sa aj oblasti zákazu nepriamej reklamy, ktorej výskyt sa vo veľkej miere objavuje na mieste predaja, najmä prostredníctvom rôznych súťaží a hier, ktoré majú za cieľ nepriamo podporiť predaj tabakových výrobkov.

V rámci prípravy novely zákona o reklame je z pohľadu verejného zdravia potrebné pamätať hlavne na mladých ľudí. S týmto konštatovaním je treba prijať právnu úpravu, ktorá bude zakazovať použitie akejkoľ­vek reklamy s nepriamym zámerom podporiť predaj tabakového výrobku prostredníctvom ponuky zapojiť sa do súťaže a informácie pre spotrebiteľov na mieste predaja. Jednou zo stratégií tabakových firiem je oslo­venie mladých ľudí, ktorí sú vo veľkej miere náchylní reagovať na reklamu prostredníctvom súťaží a hier na mieste predaja tabakových výrobkov, čo vedie ku kúpe tabakových výrobkov alebo k podpore ich predaja.

Zákon č. 314/2001 o ochrane pred požiarmi

Právnou normou, ktorá nepriamo súvisí s ochranou nefajčiarov, respektíve podporou nefajčenia na miestach, kde je zvýšené nebezpečenstvo vzniku škôd na majetku a ľudských životoch, je zákon o ochrane pred požiarmi. Podľa neho možno v prípade jeho porušenia uložiť pokarhanie alebo pokutu do výšky 10 000 Sk fyzickej osobe, ktorá sa dopustí priestupku na úseku ochrany pred požiarmi tým, že poruší príkazy alebo zákazy týkajúce sa manipulácie s otvoreným ohňom na mies­tach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru alebo poruší zákaz fajčenia, alebo svojím konaním spôsobí vznik požiaru.

Výnos MP a MZ SR z 21. októbra 2004 č. 2606/2004-100, ktorým sa vydáva hlava Potravinového kódexu upravujúca tabakové výrobky

Týmto výnosom sa upravujú podmienky týkajúce sa výroby a dovozu tabakových výrobkov, ich označovania, ich manipulácie a ich uvádzanie do obehu. Výnos obsahuje aj zoznam všetkých látok a maximálne prípustné množstvá, ktoré sa smú použiť pri výrobe. Súčasťou zoznamu sú aj zakázané látky, ktoré sa pri výrobe nesmú použiť. Aj keď výnos nie je primárne zameraný na ochranu nefajčiarov, kontrola obsahu

látok, ktoré sa smú použiť pri výrobe tabakových výrobkov, predstavuje jeden z dôležitých faktorov znižujúcich riziko poškodenia zdravia.

Kontrola obsahu látok a zložiek v tabakových výrobkoch predstavuje jednu z priorít EÚ v oblasti kontroly tabaku, na ktorých kritériách a hodnoteniach sa v súčasnosti pracuje. V tejto súvislosti Európska komisia vydala správu krajín EÚ o zložkách, ktoré sa nachádzajú v tabakových výrobkoch. Európska komisia vypracovala v roku 2007 tri typy vzorových dotazníkov pre výrobcov, dovozcov a distribútorov tabakových vý­rob­kov, prostredníctvom ktorých môžu hlásiť minister­stvu zdravotníctva zloženie tabakových výrobkov podľa zákona o ochrane nefajčiarov.

Zákon č. 152/1995 Z. z. o potravinách

Podľa zákona o potravinách sa zakazuje používať pri výrobe tabakových výrobkov iné suroviny ako tabak a látky, ktoré sú od prírody vlastné tabaku, pridané či iné látky, ako sú povolené. Zakazuje sa používať pri obehu tabakových výrobkov názvy, údaje, vonkajšie úpravy, zobrazenia a iné informácie, ktorými sa vyvo­láva dojem, že používanie neškodí zdraviu alebo je vhodné na priaznivé ovplyvňovanie funkcií tela, výkonnosti, pohody, alebo vzhľadom na ich stvárnenie je vhodné na to, aby podnecovalo na fajčenie. Napriek konštatovaniam odborníkov z oblasti výživy a potra­vinárstva, že tabakové výrobky nepatria medzi potra­viny, skutočnosť je podľa tohto zákona iná.

Zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona NR SR č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách

Príslušné ustanovenie zákona o vysielaní a retrans­misii má okrem iného za cieľ vytvoriť podmienky na ochranu detí a mládeže pred hlasovými informáciami a obrazovými správami, ktoré môžu nepriamo či priamo viesť k napodobňovaniu správania, ktoré by mohlo poškodiť ich zdravie.

Podľa § 19 tohto zákona, ktorý hovorí o ochrane ľudskej dôstojnosti a ľudskosti, programová služba a všetky jej zložky nesmú do ponúk programov zahŕňať výňatky z diel, ktoré znázorňujú používanie strelných zbraní, scény násilia a pohlavného styku, devastáciu životného prostredia a zábery, ktoré by mohli navodiť dojem skrytej formy propagácie alkoholizmu, fajčenia a používania omamných látok, jedov a prekurzorov.

Programy uvedené v televíznom vysielaní ani nes­mú otvorene alebo skrytou formou propagovať alkoholizmus, fajčenie, užívanie omamných látok, jedov a prekurzorov alebo zľahčovať následky užívania uve­dených látok.

Toto ustanovenie má predovšetkým za cieľ ochrániť mládež pred účinkami priamej alebo nepriamej reklamy, ktorá môže viesť k prvým kontaktom s tabakom. Sledo­vanie televíznych programov, ktoré nepriamo propagujú fajčenie, vedie totiž mladých ľudí k zvedavosti a ne­gatívne vplýva na bývalých fajčiarov, ktorí sú aj takýmto spôsobom konfrontovaní s modelom fajčenia.

Záver

Slovenská republika odovzdala ratifikačný protokol o uzavretí Rámcového dohovoru OSN o kontrole tabaku (ďalej iba „Dohovor“) v sídle Organizácie Spojených národov v máji 2004. Predtým vláda SR uznesením č. 896 z 24. septembra 2003 a následne parlament uznesením č. 667 zo 4. decembra 2003 súhlasili s návrhom na uzavretie Dohovoru. Dohovor nadobudol medzinárodnú účinnosť 27. 02. 2005 v zmysle článku 36 Dohovoru, čím sa stal záväzným pre krajiny, ktoré ho ratifikovali (10, 12). Na procese prípravy a prijímania Dohovoru participovala Európska únia, ktorá pokladá prevenciu fajčenia a kon­trolu tabaku za jednu z prioritných oblastí verejného zdravotníctva.

Z tohto pohľadu sa mnohé krajiny sveta odhodlali systematicky prijímať opatrenia, s cieľom znížiť škody, ktoré spôsobuje užívanie tabakových výrobkov. Jedným z najúčinnejších nástrojov na dosiahnutie toho je legislatíva na ochranu nefajčiarov a prevencia fajčenia (14). Vláda SR preto v roku 2006 prijala Národný program kontroly tabaku, ktorý stanovuje východiská, ciele a stratégie kontroly tabaku.

Kontrola tabaku sa ako pojem v súčasnosti

používa na označenie všetkých aktivít, ktoré vedú k znižovaniu ponuky a dopytu po tabakových výrob­koch. Obsahuje aktivity v oblasti výchovy a vzdelávania v prevencii a podpore nefajčenia, ďalej zamerané

na liečbu a pora­denstvo pri tabakovej závislosti, ale aj také, ktoré smerujú k zastaveniu dotácií pre pestova­teľov tabaku. či aktivity s cieľom znižovať výskyt nedovoleného obchodovania a pašovania tabakových výrobkov (15).

Prijímanie legislatívnych opatrení v systéme nástro­jov kontroly tabaku predstavuje osobitnú rolu. Právne normy sú účinným nástrojom, ktorý vedie predovšetkým k znižovaniu výskytu pasívneho (nedobrovoľného) fajčenia na verejných miestach, ale aj k znižovaniu ponuky predaja tabakových výrobkov na tých miestach, kde môžu byť ponukou oslovení mladí ľudia (2). Práve mladí ľudia vo veku 13 – 16 rokov sú podľa najnovších údajov najrizikovejšou skupinou z pohľadu narasta­júceho výskytu denného fajčenia za sledované obdobie v rokoch 2001, 2003 a 2009 (13). Vzrástol aj počet mládeže, ktorá sa pohybuje na miestach, kde sa fajčí. V roku 2007 až 87 % detí vo veku 13 – 15 rokov bolo vystavených pasívnemu fajčeniu mimo domácnosť (3, 6). Problém s fajčením predstavujú aj domácnosti, kde sú jeho účinkom nedobrovoľne vystavené deti.

Slovensko prijalo rad právnych noriem, ktoré regulujú a upravujú podmienky na ochranu nefajčiarov, reklamu tabakových výrobkov, vysielanie a retransmisiu programov, ktoré môžu navádzať na užívanie tabako­vých výrobkov, regulujú uvádzanie tabakových výrobkov do obehu, stanovujú podmienky na ohlasovanie tabakových výrobkov, regulujú obsah látok a obsahujú rad ďalších úprav. Výzvou do budúcnosti ostáva zabezpečenie úplnej ochrany nefajčiarov na verejných miestach a posilnenie edukačného nástroja v oblasti podpory nefajčenia na základných a stredných školách (2, 11, 16).

Literatúra

1.    Attitudes of Europeans towards tobacco. Brussels: European Commission, 2006, 103 s.
2.    BAŠKA, T., STRAKA, Š, BAŠKOVÁ, M., MAĎAR, R.: Effectiveness of school programs in tobacco control. Centr Eur J Publ Health, 12, 2004, č. 4, s. 184 – 186.
3.    BAŠKA, T.: Prevencia užívania tabaku u školskej mládeže. Martin: Národná koalícia pre kontrolu tabaku a JLF UK, 2008, 64 s.
4.    EŠTÓKOVÁ, M.: Implementácia akčného plánu pre životné prostredie a zdravie detí v Európe (CEHAPE) v NEHAP III – Národný akčný plán pre životné prostredie a zdravie obyvateľstva v SR. In: Životné podmienky a zdravie. Bratislava: ÚVZ SR, 2006, s. 15 – 26.
5.    EŠTÓKOVÁ, M.: Trendy výskumu v oblasti environmentálneho zdravia. Verejné zdravotníctvo, 6, 2009, č. 4.
6.    European Tobacco Control Report 2007. Copenhagen: World Health Organization, Regional Office for Europe, 2007, 155 s.
7.    FARRELLY, C.M., NONNEMAKER, M.J., CHOU, R., HYLAND, A., PETERSON, K.K., BAUER, E.U.: Changes in hospitality worker’s exposure to second hand smoke following the implementation
of New York’s smoke-free law. Tobacco Control, 14, 2005, č. 4,
s. 236-241.
8.    howell, f.: Smoke free bars in Ireland: a runway success. Tobacco Control, 14, 2005, č. 2, s. 73-74.
9.    KAVCOVÁ, E., ONDREJKA, I.: Základné princípy liečby tabakovej závislosti. Lek Obzor, 59, 2010, č. 4, s. 140-144.
10.    Ochaba, R. (ed.): Kontrola tabaku v Slovenskej republike. 1. vyd. Bratislava: ŠFZÚ SR, 2003, 108 s.
11.    OCHABA, R., MALCHÁREK, J.: Fajčenie detí a dospievajúcej mládeže. Bratislava: Športom proti drogám, 2009, 80 s.
12.    Oznámenie MZV SR č. 84/2005 Z.z. o podpísaní Rámcového dohovoru o kontrole tabaku. Zbierka zákonov č. 38/2005 str. 730.
13.    PÉTIOVÁ, M.: Konzumácia legálnych a nelegálnych drog u žiakov základných a stredných škôl. Bratislava: Ústav informácií a prognóz školstva, 2010, 75 s. ISBN 978-80-7098-487-1.
14.    Prahbat, J.h.a., Chaloupka, J.F.: Ako zastaviť epidémiu. 1. vyd. Washington: World Bank, 1999, 124 s.
15.    ROVNÝ, I., OCHABA, R., BIELIK, I. AVDIČOVÁ, M., BOBROVSKÁ, M., BRUTENIČOVÁ, E., HAMADE, J., KAVCOVÁ, E., KIMÁKOVÁ, T., KIŠŠOVÁ, L., NÉMETOVÁ, D., SALAMONOVÁ, M., TÓTH, K., TURČANOVÁ, E.: Prevencia závislostí a fajčenia tabaku. Bratislava: Úrad verejného zdravotníctva SR, 2007, 144 s.
16.    ROVNÝ, I.: Verejné zdravotníctvo. Bratislava: Herba, 2009, 128 s.
17.    WHO Evidence Based Recommendation on the Treatment of Tobacco Control. Kopenhagen, WHO: 2001, s. 7.

Juridical regulation of non-smokers protection and composition of tobacco products in Slovakia

Róbert OCHABA, Ivan BIELIK, Karol TÓTH
(Z Katedry behaviorálneho zdravia, Fakulty verejného zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity, vedúci: PhDr. R. Ochaba, PhD., MPH, Katedry medicínskeho práva Slovenskej zdravotníckej univerzity, vedúci prof. JUDr. K. Tóth, PhD., MPH)

Posledná úprava Utorok, 12 Október 2010 12:23  

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Partneri

Reklamný prúžok