Lekársky obzor

najstarší lekársky odborný časopis na Slovensku - V každom čísle získajte 2 kredity

  • Zväčšiť veľkosť písma
  • Predvolená veľkosť písma
  • Zmenšiť veľkosť písma
Home Lekársky obzor 2010 Lekársky obzor 9/2010 Prof. MUDr. Adriena Sakalová, DrSc.

Prof. MUDr. Adriena Sakalová, DrSc.

E-mail Tlačiť PDF

V týchto dňoch sa dožíva vzácneho životného jubilea významná postava odboru hematológie a trans­fúziológie na Slovensku prof. MUDr. Adriena Sakalová, DrSc., rod. Benková. Narodila sa v rodine obvodného lekára, kde lekárske povolanie má dlhodobú tradíciu – brat bol detským neuroló­gom, manžel urológom. Rodin­né zázemie, láska k človeku a snaha pomôcť chorým formovali mladú osobnosť a prirodzene ju priviedli k výberu lekárskeho povolania.

V r. 1955 absolvovala s vyznamenaním vysokoškol­ské štúdium na Lekárskej fakulte UK v Bratislave. Po skončení začala pracovať v Krajskej nemocnici v Banskej Bystrici, najprv na internom oddelení, neskôr na hematológii vo funkcii ordinára. V rokoch 1964 – 1968 po absolvovaní atestácií z vnútorného lekárstva a z he­matológie pracovala ako internistka a hematologička na rôznych pracoviskách v bývalej Nemeckej demokratic­kej republiké Po návrate na Slovensko zastávala funkciu ordinára a vedúcej oddelenia na Klinike hematológie a transfúziológie Fakultnej nemocnice UK v Bratislave a od r. 1970 až doposiaľ pracuje v Slovenskej zdra­votníckej univerzite (SZU).

Profesorka Sakalová pokračovala vo svojom odbor­nom raste. V r. 1974 obhájila dizertačnú prácu zameranú na využitie cyklofosfamidu v imunosupresívnej liečbe AIHA-AITP s titulom kandidátka vied, v r. 1989 sa stala doktorkou vied za práce zaoberajúce sa včasnou diagnostikou mnohopočetného myelómu, v r. 1991 sa habilitovala na docentku a v r. 1996 získala titul profesorky vnútorného lekárstva. V r. 1989 sa stala prednostkou Kliniky hematológie a transfúziológe FN-LFUK, odborným garantom vnútorného lekárstva a vedú­cou Katedry hematológie a transfúziológie SZU v tejto funkcii pôsobila až do r. 2003.

Pracovná, pedagogická a vedecká činnosť prof. Sakalovej je nesmierne široká. Popri svojej celoživotnej práci pri lôžku pacienta si našla priestor na širokú klinickú, laboratórnu a liečebnú výskumnú činnosť. Venovala sa hlavne problematike komplexnej diagnos­tiky a liečby mnohopočetného myelómu a jej variantov vrátane širokej skupiny sekrečných NHL, v ktorých po­dala prioritné dôkazy s ohlasmi v zahraničí (zavedenie kombinovanej liečby cytostatikami a plazmaferézou, originálny liečebný postup myelómu s predĺžením prežitia dokumentovaný v databáze 995 chorých kliniky). Ďalšou oblasťou jej vedecko-výskumnej činnosti s účasťou v medzinárodných výskumných projektoch bol výskum vrodených erytrocytových enzymopatií s dô­kazom prvých rodín s deficitom pyruvátkinázy, G6PD ako príčiny vrodenej hemolytickej anémie ako aj výskum betatalasémiíí.

Vlastné skúsenosti a sústavné štúdium sa stali zdrojom početných publikácií a prednášok, ktoré získali široký ohlas nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Ich výpočet je skutočne úctyhodný: 4 zahraničné knižné publikácie (v 2 ako prvá autorka) a 13 domácich (v 5 ako prvá autorka), vyše 450 príspevkov v domácich a 253 v zahraničných časopisoch, sylaby, početné prednášky doma a v zahraničí, viac ako 696 citácií u našich a 326 u zahraničných autorov. Okrem tejto rozsiahlej medicínskej, vedeckej a pedagogickej činnosti bola prof. Sakalová 20 rokov vedeckou sekretárkou Sloven­skej hematologickej a transfúziologickej spo­ločnosti, členkou a sekretárkou Federálneho výboru HS, členkou 5 ďalších medzinárodných odborných spo­ločností.

Jej práca bola aj ocenená na rozličných fórach: sedemkrát získala ceny a medaily SLS, je čestnou členkou SLS, SHTS, Českej hematologickej spoločnosti, dostala rezortné vyznamenanie Ministerstva zdravot­níctva SR, pamätné medaily SZU a bola navrhnutá na Medzinárodnú cenu J.A. Komenského.

Pri všetkých svojich aktivitách zostala skromným a láskavým človekom, hocikedy ochotná pomôcť a riešiť problémy druhých, obľúbená u kolegov a študentov. Je spojovacím článkom v hematologickej a trans­fúzio­logickej spoločnosti, ktorá v minulých rokoch prešla mnohými otrasmi, a aj vďaka nej sa udržala celistvosť odboru. Naďalej vychováva generácie mladých hema­tológov a publikuje v odbornej tlači. Svojím stále mladistvým nadšením pre hematológiu a transfúziológiu je inšpiráciou pre svojich kolegov a nasledovníkov.
Pekný rodinný život a láska k hudbe sú len druhou stranou jej úspešného života, ktorý nesie krédo: Čestný a pracovitý život!

Milá Adika, pri Tvojom vzácnom jubileu chcem Ti vyjadriť v mene svojom a v mene všetkých kolegov hlboký obdiv k Tvojmu životnému dielu a zapriať Ti do ďalších rokov veľa zdravia, tvorivého nadšenia, aby sme sa ešte dlho mohli inšpirovať Tvojím príkladom.

Ad multos annos!

Adriena Sakalova, M.D., PhD., Professor anniversary

Viera FÁBRYOVÁ

 

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Partneri

Reklamný prúžok