Lekársky obzor

najstarší lekársky odborný časopis na Slovensku - V každom čísle získajte 2 kredity

  • Zväčšiť veľkosť písma
  • Predvolená veľkosť písma
  • Zmenšiť veľkosť písma
Home Lekársky obzor 2010 Lekársky obzor 9/2010 Verejné zdravotníctvo dnes

Verejné zdravotníctvo dnes

E-mail Tlačiť PDF

Zdravie je kľúčovým faktorom rozvoja spoločnosti a nadobúda čoraz väčší význam na európskej, ako aj celosvetovej úrovni. Dobré zdravie je základným zdro­jom sociálneho a ekonomického rozvoja. Vyššie stupne ľudského vývoja znamenajú, že ľudia žijú dlhšie a uží­vajú si viac rokov života bez zdravotných problémov. Verejné zdravotníctvo vnímame ako jeden z hlavných vektorov určujúcich smerovanie pri starostlivosti o verej­né zdravie a spolu s poskytovaním zdravotnej starostli­vosti uskutočňuje politiku zdravia vo všeobecnosti.

Čo je to vlastne verejné zdravotníctvo a čo si pod týmto pojmom predstavujeme?

•    Vedu a umenie chrániť a zlepšovať zdravie komunity s pomocou zdravotnej výchovy, podpory zdravia, výskumu a stratégií prevencie ochorení. Je to poznanie a aplikácia multidisciplinárnych populačne založených metód výskumu, výučby, realizácie, zahrnujúc rôzne akademické disciplíny.
•    Vedu a umenie predchádzať chorobám, predlžovať život a podporovať zdravie cestou organizovaného úsilia spoločnosti.
•    Organizačný a riadiaci systém, ktorý sa snaží komplexne, konzistentne, kompetentne a efektívne o zlepšovanie zdravotného stavu obyvateľstva pomocou podpory a rozvoja zdravia, ochranou zdravia a prevenciou pred ochoreniami.

Existujú však viaceré, čoraz naliehavejšie výzvy týkajúce sa zdravia obyvateľstva, ktoré si vyžadujú nový strategický prístup. Podľa novej stratégie v oblasti zdra­via v európskom spoločenstve na základe rozhodnutia prijatého spoločne európskym parlamentom a radou ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RA­DY č. 1350/2007/ES z 23. októbra 2007 stanovuje druhý akčný program EÚ v oblasti zdravia na obdobie 2008 – 2013.

1.    Demografickými zmenami vrátane starnutia oby­vateľstva sa mení štruktúra chorôb a zaťažuje udržateľnosť systémov zdravotníctva v EÚ. Podpora starnutia v dobrom zdraví znamená podporovať zdravie počas celého života, aby sa predchádzalo zdravotným problémom a postihnutiam od skorého veku, i riešiť nerovnosti v oblasti zdravia súvisiace so sociálnymi, hospodárskymi a environmentálnymi faktormi. Starnutie obyvateľstva, ktorého príčinou je nízka pôrodnosť a rastúca priemerná dĺžka života, sa stalo dobre známou skutočnosťou. Do roku 2050 stúpne o 70 % počet osôb v EÚ vo veku 65 rokov a viac. Skupina osôb vo veku 80 rokov a starších vzrastie o 170 %. Vzhľadom na tieto zmeny sa pravdepodobne zvýši dopyt po zdravotnej sta­rostli­vosti a zároveň klesne počet obyvateľov v produk­tívnom veku. Mohlo by to v členských štátoch spô­sobiť zvýšenie výdavkov na zdravotnú starostlivosť o 1 – 2 % HDP do roku 2050.

Zlepšením zdravia detí, dospelých v produk­tívnom veku a starších ľudí sa prispeje k dosiahnutiu zdravého aktívneho obyvateľstva a podporí sa starnutie v zdraví teraz i v budúcnosti. Starnutie v zdraví je takisto podporované realizáciou činností na podporu zdravého spôsobu života, zníženie škodlivých návykov a na predchádzanie určitým chorobám a ich liečenie vrátane genetických po­rúch. Vývoj geriatrickej medicíny treba aktívne podporovať, pričom by sa mal klásť dôraz na individualizovanú starostlivosť.

Paliatívna starostlivosť a lepšie pochopenie neurodegeneratívnych chorôb, akou je napríklad Alzheimerova choroba, sú takisto dôležitými téma­mi, ktorými sa treba zaoberať. Existuje priestor aj na ďalšiu prácu týkajúcu sa krvi, tkanív, buniek a orgá­nov vrátane otázok spojených s transplantáciou.

Na podporu týchto opatrení je potrebné zintenzívniť výskum vrátane longitudinálnych štúdií a zvýšiť kapacity vo verejnom zdravotníctve, napríklad posilnením odbornej prípravy a štruktúr verejného zdravotníctva. Vzhľadom na rastúci tlak na verejné finančné prostriedky vyplývajúci z demografickej zmeny a iných výziev je nevyhnutné zabezpečiť, aby prijaté opatrenia boli efektívne a účinné.

2.    Pandémie, väčšie fyzické a biologické incidenty a bioterorizmus predstavujú potenciálne vážne ohrozenia zdravia. Zvýšený obchod a cestovanie priniesli so sebou nové riziká, keďže uľahčili šírenie prenosných chorôb. Boj proti pandémiám alebo biologickým incidentom a reagovanie na ohrozenia bioterorizmom si vyžadujú spoluprácu a koordináciu členských štátov a medzinárodných aktérov. Po­trebná je aj činnosť v oblasti vznikajúcich ohrození zdravia, ako napríklad v súvislosti so zmenou klímy, aby sa riešil ich možný dosah na verejné zdravie a systémy zdravotnej starostlivosti. Okrem uvedenej problematiky je nevyhnutné presadzovať ako jednu z celospoločenských priorít chronické choroby, ktoré sú dominantnými príčinami mortality. Ďalej je to problematika prostredia a jeho vybraných faktorov. Model determinantov zdravia pripisuje vplyvom prostredia na zdravotný stav populácie 20  – 30 %. Nemenej dôležitý je problém alkoholiz­mu a fajčenia. V súčasnosti fajčí približne jedna tretina obyvateľov nad 18 rokov veku. V konzume alkoholu v rámci celej EÚ je Slovensko na úrovni priemeru a zaraďuje sa na 25. miesto. Význam životného štýlu pre zdravie je mimoriadne veľký. Z podmienok utvárania životného štýlu sú určujúce najmä sociálne determinanty zdravia. Z nich naj­dôležitejšia je chudoba, zamestnanosť a vzdelanie. S ohľadom na vyššie uvedené kritériá sú stanovené v tejto oblasti štyri priority:

1.    chronické choroby,
2.    infekčné choroby,
3.    prostredie a zdravie,
4.    tabak a alkohol.

3.    V minulých rokoch sme boli svedkami veľkej evolú­cie v systémoch zdravotnej starostlivosti, čiastočne spôsobenej prudkým vývojom nových technológií, ktoré znamenajú prevrat v spôsobe, akým pod­porujeme zdravie, predvídame a liečime choroby a predchádzame im. Zahŕňajú informačné a ko­munikačné technológie, inovácie v genomike, biotechnológii a v nanotechnológii. Súvisí to s pro­speritou a so zabezpečením konkurencieschopnej a udržateľnej budúcnosti pre Európu.

Nové technológie majú potenciál vniesť revolučné zmeny do oblasti zdravotnej starostlivosti a systémov zdravotníctva a prispieť k ich budúcej udržateľnosti. Elektronickým zdravotníctvom, genomikou a bio­techno­lógiami možno zlepšiť prevenciu chorôb, poskytovanie liečby a podporiť presunutie ťažiska z nemocničnej starostlivosti na prevenciu a základnú lekársku sta­rostlivosť. Elektronické zdravotníctvo môže pomôcť pri poskytovaní lepšej starostlivosti orientovanej na občana a pri znižovaní nákladov, uľahčení mobility a bezpeč­nosti pacientov.

Nové technológie sa však musia primerane hodno­tiť, okrem iného z hľadiska nákladovej efektívnosti a spravodlivosti. Musí sa zvážiť odborná príprava kvalifikovaných zdravotníckych pracovníkov a ich kapa­city. Nové a málo známe technológie môžu vyvolávať etické obavy a je potrebné preskúmať otázky spojené s dôverou a vierou občanov.

V záujme povzbudenia investícií do systémov zdravotníctva bolo zdravie integrované do nástrojov zameraných na posilnenie hospodárskeho rastu, zamestnanosti a inovácií vrátane Lisabonskej stratégie, 7. rámcového programu pre výskum vrátane spoločnej technologickej iniciatívy pre inovačné lieky, programu pre konkurencieschopnosť a inovácie, ako aj regionál­nej politiky. Je však potrebná ďalšia činnosť, napr. v súvislosti s kapacitami regiónov, ktoré sú kľúčovými aktérmi pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

Zdravotný stav obyvateľstva a hospodársky stav národa sú úzko späté a zdravie je jedným z hlavných ukazovateľov vývojového a hospodárskeho rozvoja každého národa. Pri vypracúvaní novej stratégie v oblas­ti zdravia sa uskutočnili rozsiahle konzultácie. Vyplynulo z nich, že zainteresované strany sa zhodujú v názore na spôsob, akým by sa mala plniť úloha v oblasti zdravia. Zvládnutie týchto výziev a reagovanie na tieto požiadavky si vyžadujú dlhodobý prístup.

Public Health today

Štefánia MORICOVÁ
(Z Fakulty verejného zdravotníctva SZU, prodekanka pre vzdelávaciu činnosť doc. MUDr.  Š. Moricová, PhD., MPH, mim. prof.)

 

Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Partneri

Reklamný prúžok