Lekársky obzor

najstarší lekársky odborný časopis na Slovensku - V každom čísle získajte 2 kredity

  • Zväčšiť veľkosť písma
  • Predvolená veľkosť písma
  • Zmenšiť veľkosť písma
Home Pokyny pre autorov

Pokyny pre autorov časopisu Lekársky obzor 2011

E-mail Tlačiť PDF

1. Lekársky obzor (LO) uverejňuje editorialy, pôvodné práce, prehľadné články, kazuistiky a články z histórie a súčasnosti medicíny. Na uverejnenie treba poslať súhrn v slovenčine aj v angličtine, text práce, prehlásenie hlavného autora, tabuľky a obrázky.

2. Rubriky časopisu: Editorial je komentár vybratého odborníka v danom obore, ktorého oslovila redakcia k aktuálnej medicínskej problematike alebo k prácam uverejneným v danom čísle LO. Pôvodná práca prináša vedecké spracovanie študovanej problematiky. Je rozdelená do obvyklých častí (bod 6) spolu so štruktúrovaným súhrnom. Prehľadný referát prináša výstižný prehľad danej tematiky (ev. vyžiadaný redakciou). Kazuistika – opis prípadu tvorí správa o pozorovaní mimoriadneho prípadu určitej choroby. Osobnosti – krátke životopisy významných predstaviteľov svetovej alebo slovenskej medicíny, kapitoly z histórie medicíny, životné výročia významných predstaviteľov slovenskej medicíny. Medicína na webe – aktuality dostupné na Internetu. Miniatlas – obrázky zaujímavých medicínskych prípadov, čitateľ má možnosť si ich odkladať a postupne si vytvoriť názornú obrázkovú medicínu. Aktuality v medicíne – medicínske novosti a zaujímavosti. Verejné zdravotníctvo – články z tejto problematiky. Správy o knihách – recenzie novo vydaných kníh z oblasti medicíny (hlavička recenzie musí obsahovať: názov knihy, meno autora/autorov, miesto vydania, názov vydavateľstva, rok vydania, počet strán, náklad knihy, odporúčanú cenu a ISBN. ADT (autodidaktický test) – 20 otázok k problematike článkov v danom čísle LO. Rozsah: prehľadné články max. 12 strán, pôvodné práce 8 – 10, kazuistiky 7, recenzie 1 – 2 s, osobnosti 2 s.

3. Článok sa musí napísať počítačom, v slovenskom, českom alebo anglickom jazyku. Text treba poslať e-mailom, napísaný v textovom editore MS Word bez delenia slov, napísaný štandardným typom písma. Na zvýraznenie možno použiť italik alebo polotučné písmo. Horné a dolné indexy v texte písať! Grafy a obrazy nevkladať do textu, tabuľky ponechať v texte. Počet riadkov na tzv. štandardnej strane nemá prekročiť 30, riadkovanie 1,5. Žiada sa rozlišovať dôsledne číslice 1, 0 a písmená l, O, používať len okrúhle zátvorky ( ). V počítači je toto / lomeno, nie zátvorka! Za čiarkou a bodkou vždy používať medzerník.

4. Články majú byť stručné, štylisticky a jazykovo správne. Skratky treba vysvetliť pri prvom použití, nepoužívať ich na začiatku a konci vety a v nadpisoch, zásadne ich používanie obmedzovať. Latinské a cudzie slová, ak sú udomácnené, treba písať podľa pravidiel pravopisu a slovníka cudzích slov (napr. kortizón a pod.). Používajte čo najmenej cudzích slov a pasív. Každý rukopis sa v redakcii podrobí jazykovej úprave.

5. Súhrn práce treba poslať slovensky aj anglicky. Ak ide o prehľadný článok, súhrn má obsahovať najdôležitejšie poznatky uvedené v referáte. V súhrne sa nesmú vyskytovať skratky ani citácie. Ak ide o pôvodnú prácu, vyžaduje sa štruktúrovaný súhrn s piatimi časťami: Východisko (Background): Stručne (2 – 3 vety) uviesť poznatky, prípadne ich nedostatok, z ktorých autori vychádzali pri koncepcii práce. Súbor (Patients): Presne, číselnými hodnotami charakterizovať vyšetrovaný a kontrolný súbor (vek, pohlavie, vyšetrované vzorky, číselné hodnoty; pacienti nie sú materiál, ale súbor). Metódy (Methods): Výstižne definovať použité metódy, prístroje a postupy. Súbor a metódy možno podľa potreby spojiť. Výsledky (Results): Uviesť najdôležitejšie konkrétne číselné výsledky, rozptyl štatistických hodnôt v konfrontácii s literatúrou. Záver (Conclusion): Jasne uviesť nové poznatky, ktoré práca priniesla, a ich význam pre prax alebo rozvoj vedy. Na záver súhrnu treba uviesť Kľúčové slová (Key words) v osobitnom riadku v rozsahu 3 – 6 slov.

6. Hlavička obsahuje názov práce, celé mená a priezviská všetkých autorov, úplné názvy ich pracovísk s menom a priezviskom vedúceho.

7. Pôvodná práca môže byť v jazyku anglickom, slovenskom a českom. Odporúčame využiť možnosť pubikovať v angličtine – prudko to zvyšuje pravdepodobnosť citovanosti v zahraničí. Pozostáva z týchto častí: 1. Úvod (maximálne 1 strana). 2. Súbor a metódy – súbory musia byť presne definované, opísané použité metódy a vymenované použité štatistické testy. 3. Výsledky sa predkladajú v texte alebo v prílohách, je potrebné vyhnúť sa duplicite. Do výsledkov nepatrí komentár. 4. Diskusia. V nej sa autori zamerajú na porovnanie vlastných výsledkov s literárnymi údajmi, na zhodnotenie použitej metodiky s dôrazom na nové a dôležitejšie poznatky, ktoré práca prináša. 5. Záver. „Poďakovanie“ – na konci záveru. Prehľadný článok má rozčlenenie podľa úvahy autora, treba dodržať záver. Ku každej práci autor navrhne 4 otázky (ku každej otázke 4 možné odpovede s vyznačením správnej) pre autodidaktický test.

8. Grafy a obrázky. Pri grafoch vyhotovených počítačom treba uviesť bežný program, v ktorom boli urobené (odporúčame Power-Point), software musí byť kompatibilný s aktuálnym Windows. Názvy tabuliek a grafov musia byť v slovenčine aj angličtine. Fotografie v digitálnej podobe musia mať dlhšiu stranu aspoň 1200 bodov.

9. Literatúra: Citované práce sa v zozname literatúry uvádzajú v abecednom poradí. Nepresiahnuť 25 citácií, dať prednosť citáciám z posledných 5 – 7 rokov. Redakčná rada žiada všetkých autorov, aby v svojich citáciách nezabúdali na práce slovenských autorov a práce v Lek Obzore, najmä z posledných rokov.

10. Citovaná literatúra má byť čitateľom dostupná. Neuvádzať odkazy na nepublikované práce (prednášky, osobné správy a pod.). Je možné citovať prácu, ktorá ešte nevyšla, a to s uvedením oficiálnej skratky časopisu a dodatkom „v tlači“. Treba uviesť všetkých autorov (nie et al.), citovať iba literatúru, na ktorú sa autor v texte odvoláva. Odvolanie na citáciu v texte sa robí v abecednom poradí, uvedením poradového čísla citovaného prameňa v zátvorke na konci vety alebo odseku.

Podľa STN ISO 690 (01 0197) treba dodržať tento spôsob citovania:

a) Z knihy: Priezvisko autora (veľkými písmenami), čiarka, skratka osobného mena, bodka, dvojbodka, názov knihy písaný italikom, bodka, poradie vydania, bodka, miesto vydania, dvojbodka, vydavateľ, čiarka, rok vydania, čiarka, lokalizácia v texte (strana od - do) alebo celkový počet strán, bodka. Príklad: JUNAS, J.: Lekári a spoločnosť v 19. storočí na Slovensku. 1. vyd. Martin: Osveta, 1990, s. 76-80 (alebo 386 s.).

b) Z časopisu: Priezvisko autora (veľké písmená), čiarka, skratka osobného mena, bodka, dvojbodka, názov článku, bodka, názov časopisu písaný v medzinárodnej skratke italikom, čiarka, ročník (zväzok), čiarka, rok vydania, čiarka, číslo (s písmenom č.), čiarka, strana od-do (s písmenom s.), bodka. Príklad: PETROVIČOVÁ, A., TIETZOVÁ, J.: Enterálne vírusové infekcie. Lek Obz, 41, 1991, č. 8, s. 434-452.

11. Predložené práce musia obsahovať Prehlásenie hlavného autora o tom, že prácu neposlal na uverejnenie do iného časopisu a že ju čítali spoluautori a s jej znením súhlasia. Na konci práce treba uviesť meno prvého autora, adresu, č. telefónu a e-mailovú adresu. Predložené pôvodné práce musia mať „imprimatur“ vedúceho pracoviska prvého autora. Bez uvedenia tejto skutočnosti nemôže byť práca publikovaná.

12. Práce sú po stránke odbornej aj formálnej recenzované a na základe posudku recenzenta (recenzentov) redakcia (vedúci redaktor) rozhodne definitívne o jej prijatí či neprijatí, resp. prepracovaní a doplnení. Redakcia si vyhradzuje právo robiť následné opakované recenzie, menšie štylistické úpravy bez dohovoru s autorom, ev. skrátenie rukopisov.

13. Práce uverejnené v LO nehonorujeme.

Posledná úprava Nedeľa, 06 Február 2011 21:32  

Login Form


Reklamný prúžok
Reklamný prúžok
Reklamný prúžok

Partneri

Reklamný prúžok