Lekársky obzor 2/2020

Lekársky obzor 2/2020

Lekársky obzor 2/2020Pôvodné práce
Stanislav ŽIARAN, Štefan HARSÁNYI, Katarína BEVÍZOVÁ, Zuzana VARCHULOVÁ NOVÁKOVÁ, Peter BUJDÁK, Štefan GALBAVÝ, Daniel BöHMER, Ľuboš DANIŠOVIČ: Prežívanie, progresia a recidíva nádorov močového mechúra vo vzťahu k expresii p53, Ki-67 a E-kadherínu        
I.B. ROMASH, V.H. MISHCHUK, I.R. ROMASH: The Role of Prostaglandins E2 and PG F2α in the Development of Gastroesophageal Reflux Disease Associated with Undifferentiated Connective Tissue Disease       

Lekársky obzor 2/2020Original papers
Stanislav ŽIARAN, Štefan HARSÁNYI, Katarína BEVÍZOVÁ, Zuzana VARCHULOVÁ NOVÁKOVÁ, Peter BUJDÁK, Štefan GALBAVÝ, Daniel BöHMER, Ľuboš DANIŠOVIČ: Survival, progression and recurrence of urinary bladder tumours in relation to p53, Ki-67 and E-cadherin expression        
I.B. ROMASH, V.H. MISHCHUK, I.R. ROMASH: The role of prostaglandins E2 and PG F2α in the development of gastroesophageal reflux disease associated with undifferentiated connective tissue disease      

Stanislav ŽIARAN1, Štefan HARSÁNYI2, Katarína BEVÍZOVÁ3, Zuzana VARCHULOVÁ NOVÁKOVÁ2, Peter BUJDÁK1, Štefan GALBAVÝ4, Daniel BöHMER2, Ľuboš DANIŠOVIČ2

1Urologická klinika, Lekárska fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, prednosta Dr.h.c. prof. MUDr. Ján Breza, DrSc., MHA, MPH
2Ústav lekárskej biológie, genetiky a klinickej genetiky, Lekárska fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, prednosta doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD.
3Anatomický ústav, Lekárska fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, prednosta doc. MUDr. Eliška Kubíková, PhD.
4Ústav súdneho lekárstva, Lekárska fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, prednosta doc. MUDr. Jozef Šidlo, CSc., MPH

Súhrn
Karcinóm močového mechúra je relatívne časté zhubné ochorenie s premenlivým výskytom a klinickým správaním, ktoré má často vysokú mieru recidívy. Incidencia sa líši v závislosti od veku a pohlavia. V predloženej práci sme analyzovali nádorové tkanivá 224 pacientov s rakovinou močového mechúra pTa, pT1 a pT2, pri ktorých sme zisťovali prognostickú hodnotu markerov p53, Ki-67 a E-kadherínu. Metódy použité pri vyšetrení boli histologická analýza, imunohistochémia a štatistická analýza. Vykonali sme štatistickú analýzu špecifického prežívania pre nádor, prežívania bez progresie a prežívania bez recidívy. Vo výsledkoch našej štúdie preukázali Ki-67 a E-kadherín najvyšší potenciál v predikcii rakoviny močového mechúra pT1. Naše údaje tiež naznačujú, že Ki-67 sa môže použiť ako nezávislý marker progresie nádoru pri pTa a pT1 rakovine močového mechúra.

Stanislav ŽIARAN1, Štefan HARSÁNYI2, Katarína BEVÍZOVÁ3, Zuzana VARCHULOVÁ NOVÁKOVÁ2, Peter BUJDÁK1, Štefan GALBAVÝ4, Daniel BöHMER2, Ľuboš DANIŠOVIČ2

1Urologická klinika, Lekárska fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, prednosta Dr.h.c. prof. MUDr. Ján Breza, DrSc., MHA, MPH
2Ústav lekárskej biológie, genetiky a klinickej genetiky, Lekárska fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, prednosta doc. MUDr. Daniel Böhmer, PhD.
3Anatomický ústav, Lekárska fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, prednosta doc. MUDr. Eliška Kubíková, PhD.
4Ústav súdneho lekárstva, Lekárska fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, prednosta doc. MUDr. Jozef Šidlo, CSc., MPH

I.B. ROMASH1, V.H. MISHCHUK2, I.R. ROMASH3

1Department Propaedeutics of Internal Medicine, Ivano-Frankivsk National Medical University, Ukraine
2Department of General Practice (Family Medicine), Physical Rehabilitation and Sport Medicine, Ivano-Frankivsk National Medical University, Ukraine
3Department of Psychiatry, Narcology and Medical Psychology, Ivano-Frankivsk National Medical University, Ukraine.

Anna GVOZDJÁKOVÁ, Jarmila KUCHARSKÁ, Zuzana RAUSOVÁ, Zuzana SUMBALOVÁ

Lekárska fakulta UK v Bratislave, Farmakobiochemické laboratórium III. internej kliniky LF UK a UNB Bratislava, vedúci pracoviska doc. MUDr. V. Mojto, CSc., MHA, MPH

Anna GVOZDJÁKOVÁ, Jarmila KUCHARSKÁ, Zuzana RAUSOVÁ, Zuzana SUMBALOVÁ

Lekárska fakulta UK v Bratislave, Farmakobiochemické laboratórium III. internej kliniky LF UK a UNB Bratislava, vedúci pracoviska doc. MUDr. V. Mojto, CSc., MHA, MPH

Helena GBELCOVÁ, Iva MIŠIGOVÁ, Daniel BÖHMER, Petra PRIŠČÁKOVÁ

Ústav lekárskej biológie, genetiky a klinickej genetiky, Lekárska fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, prednosta doc. MUDr. D. Böhmer, PhD.

Helena GBELCOVÁ, Iva MIŠIGOVÁ, Daniel BÖHMER, Petra PRIŠČÁKOVÁ

Ústav lekárskej biológie, genetiky a klinickej genetiky, Lekárska fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, prednosta doc. MUDr. D. Böhmer, PhD.

Martina ZAVACKÁ1, Jana POBEHOVÁ1, Peter ZAVACKÝ2

1Klinika cievnej chirurgie VÚSCH, a. s., a LF UPJŠ, Košice, prednosta MUDr. P. Berek, PhD.
2I. chirurgická klinika UNL Pasteura, Košice, prednosta prof. MUDr. J. Radoňak, CSc., MPH

Martina ZAVACKÁ1, Jana POBEHOVÁ1, Peter ZAVACKÝ2

1Klinika cievnej chirurgie VÚSCH, a. s., a LF UPJŠ, Košice, prednosta MUDr. P. Berek, PhD.
2I. chirurgická klinika UNL Pasteura, Košice, prednosta prof. MUDr. J. Radoňak, CSc., MPH

Magdaléna ZÁBORSKÁ1, Tomáš BARCZI2, Silvia JUROVČÍKOVÁ4, Peter MALOVEC2, Libor BAFRNEC3

1Mikrobiologický ústav Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Univerzitnej nemocnice v Bratislave, prednosta Dr.h.c. prof. MUDr. V. Krčméry, DrSc.
2Anatomický ústav Lekárskej fakulty Univerzity Komenského, prednostka doc. MUDr. E. Kubíková, PhD.
3Chirurgická a cievna ambulancia, Moravská 31, Vráble
4Dermatovenerologická klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Univerzitnej nemocnice Bratislava, prednostka prof. MUDr. M. Šimaljaková, PhD., MPH

Magdaléna ZÁBORSKÁ1, Tomáš BARCZI2, Silvia JUROVČÍKOVÁ4, Peter MALOVEC2, Libor BAFRNEC3

1Mikrobiologický ústav Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Univerzitnej nemocnice v Bratislave, prednosta Dr.h.c. prof. MUDr. V. Krčméry, DrSc.
2Anatomický ústav Lekárskej fakulty Univerzity Komenského, prednostka doc. MUDr. E. Kubíková, PhD.
3Chirurgická a cievna ambulancia, Moravská 31, Vráble
4Dermatovenerologická klinika Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Univerzitnej nemocnice Bratislava, prednostka prof. MUDr. M. Šimaljaková, PhD., MPH