Lekársky obzor 4/2020

Lekársky obzor 4/2020

Lekársky obzor 4/2020Na aktuálnu tému

Daniela KLIMOVÁ, Jakub STYK, Simona HUMPLÍKOVÁ, Petra PRIŠČÁKOVÁ, Vanda REPISKÁ: Pandémia COVID-19: celosvetová výzva    

Pôvodná práca

Pavol SNOPKO, Branislav KOLAROVSZKI, René OPŠENÁK, Martin HANKO, Mária MASARYKOVÁ: Vplyv BMI na výskyt komplikácií po operačnej liečbe degeneratívneho ochorenia driekovej chrbtice – porovnanie pacientov z hľadiska veku

Lekársky obzor 4/2020Editorial
Daniela KLIMOVÁ, Jakub STYK, Simona HUMPLÍKOVÁ, Petra PRIŠČÁKOVÁ, Vanda REPISKÁ: COVID-19 Pandemy – the global challenge   

    
Original paper
Pavol SNOPKO, Branislav KOLAROVSZKI, René OPŠENÁK, Martin HANKO, Mária MASARYKOVÁ: Influence of BMI on the incidence of postoperative complications after degenerative lumbar spine surgery ‒ analysis of patients according to the age        
Andrea PASTORÁKOVÁ, Robert PETROVIČ, Zuzana PRIBILINCOVÁ, Mária KNAPKOVÁ, Jana MALOVÁ, Zuzana VARCHULOVÁ NOVÁKOVÁ, Daniel BÖHMER, Ján CHANDOGA: Molecular-genetic basis and diagnosis of congenital adrenal hyperplasia in Slovakia  

Daniela KLIMOVÁ 1, Jakub STYK 1, Simona HUMPLÍKOVÁ 2, Petra PRIŠČÁKOVÁ 1, Vanda REPISKÁ 1

1 Ústav lekárskej biológie, genetiky a klinickej genetiky  LF UK a UNB, Bratislava, prednosta doc. MUDr. D. Bõhmer, PhD.
2 I. klinika anestéziológie a intenzívnej medicíny LF UK a UNB, Bratislava, prednosta MUDr. J. Koutun, CSc.

SÚHRN
Ochorenie Covid-19 sa šíri rýchlo a počet nakazených ľudí stúpa vo viac ako 100 krajinách sveta. Koronavírus SARS-CoV-2 infikoval k dnešnému dňu celkovo 169 714 ľudí, z čoho je hlásených 6 518 mŕtvych (16. 3. 2020). V regiónoch s kvalitnou zdravotnou starostlivosťou je pravdepodobnosť vyliečenia veľmi vysoká. Celkovo bolo vyliečených už 77 776 ľudí a v 80 % prípadoch je priebeh ochorenia mierny, bez potreby špeciálnych lekárskych opatrení. Miera úmrtnosti bola vypočítaná na 3,4 % vrátane Číny, bez jej zarátania je to iba 0,9 %. Sekvenačné analýzy potvrdzujú vysokú zhodu genómu

Pavol SNOPKO, Branislav KOLAROVSZKI, René OPŠENÁK, Martin HANKO, Mária MASARYKOVÁ

Neurochirurgická klinika, Jesseniova lekárska fakulta UK a Univerzitná nemocnica Martin, prednosta
doc. MUDr. B. Kolarovszki, PhD.

SÚHRN
Úvod: Degeneratívne ochorenie driekovej chrbtice sa v súčasnosti považuje za závažnú medicínsku problematiku, pretože za posledné desaťročia významne stúpol počet pacientov, ktorých stav vyžadoval realizáciu operačného výkonu. Obezita sa považuje za jedno z najčastejšie sa vyskytujúcich metabolických ochorení, pričom dosahuje až epidemické rozmery.

Pavol SNOPKO, Branislav KOLAROVSZKI, René OPŠENÁK, Martin HANKO, Mária MASARYKOVÁ

Neurochirurgická klinika, Jesseniova lekárska fakulta UK a Univerzitná nemocnica Martin, prednosta
doc. MUDr. B. Kolarovszki, PhD.


SUMMARY
Introduction: Degenerative spine disease is currently considered as a serious medical issue, as the number of patients whose status required surgical intervention has increased significantly in recent decades. Obesity is one of the most common metabolic diseases, reaching epidemic proportions.

Andrea PASTORÁKOVÁ1, Robert PETROVIČ1, Zuzana PRIBILINCOVÁ2, Mária KNAPKOVÁ3, Jana MALOVÁ1, Zuzana VARCHULOVÁ NOVÁKOVÁ1, Daniel BÖHMER1, Ján CHANDOGA1

1Ústav lekárskej biológie, genetiky a klinickej genetiky LF UK a UNB, Lekárska fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, prednosta doc. MUDr. D. Böhmer, PhD.
2 Detská klinika LF UK a NÚDCH, Národný ústav detských chorôb, Bratislava, prednostka prof. MUDr. Ľ. Podracká, CSc.
3Skríningové centrum novorodencov SR, Detská fakultná nemocnica s poliklinikou, Banská Bystrica, vedúca laboratória
RNDr. M. Knapková, PhD.


SÚHRN
Kongenitálna adrenálna hyperplázia je skupina autozómovo recesívnych dedičných ochorení spôsobených enzýmovými deficitmi biosyntézy steroidových hormónov – kortizolu, aldosterónu a androgénov s kompenzačnou nadprodukciou metabolitov nad enzýmovou blokádou spôsobenou hyperpláziou kôry nadobličiek.

Andrea PASTORÁKOVÁ1, Robert PETROVIČ1, Zuzana PRIBILINCOVÁ2, Mária KNAPKOVÁ3, Jana MALOVÁ1, Zuzana VARCHULOVÁ NOVÁKOVÁ1, Daniel BÖHMER1, Ján CHANDOGA1

1Ústav lekárskej biológie, genetiky a klinickej genetiky LF UK a UNB, Lekárska fakulta Univerzity Komenského, Bratislava, prednosta doc. MUDr. D. Böhmer, PhD.
2 Detská klinika LF UK a NÚDCH, Národný ústav detských chorôb, Bratislava, prednostka prof. MUDr. Ľ. Podracká, CSc.
3Skríningové centrum novorodencov SR, Detská fakultná nemocnica s poliklinikou, Banská Bystrica, vedúca laboratória
RNDr. M. Knapková, PhD.


SUMMARY
Congenital adrenal hyperplasia is a group of autosomal-recessive hereditary diseases caused by enzymatic defects in the biosynthesis of steroid hormones, cortisol, aldosterone and androgens caused by adrenal cortex hyperplasia.
Diagnosis and substitution therapy are carried out in specialized centers. Prenatal corticosteroid therapy may be offered in indicated cases of female fetal involvement.

Marian BAKOS1, Tomas JANKOVIC 1, Andrej VONDRAK2, Natalia FARRAOVA3

1 Department of Surgery Faculty hospital Nitra, Slovakia
2 Izotopcentrum, s.r.o., Nitra, Slovakia
3 Jessenius – diagnostic centre, a.s., Nitra, Slovakia


SUMMARY
Introduction: Non-palpable breast lesions are findings with not biologically specified importance, which can be responsible for development of cancer. Objective of this study is to present our experience with the diagnosis and the treatment of patients with non-palpable breast lesions at Department of Surgery of Faculty hospital in Nitra.

Marian BAKOS1, Tomas JANKOVIC 1, Andrej VONDRAK2, Natalia FARRAOVA3

1 Department of Surgery Faculty hospital Nitra, Slovakia
2 Izotopcentrum, s.r.o., Nitra, Slovakia
3 Jessenius – diagnostic centre, a.s., Nitra, Slovakia


SUMMARY
Introduction: Non-palpable breast lesions are findings with not biologically specified importance, which can be responsible for development of cancer. Objective of this study is to present our experience with the diagnosis and the treatment of patients with non-palpable breast lesions at Department of Surgery of Faculty hospital in Nitra.

Oleksandr DOBROVANOV1,2, Karol KRÁLINSKÝ3,4

1Klinika pre deti a dorast A. Getlíka LF SZU a UNB, NsP sv. Cyrila a Metoda, Bratislava, prednostka doc. MUDr. K. Furková, CSc., mim. prof.
2Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n.o.
3II. detská klinika SZU, DFNsP, Banská Bystrica, prednosta prof. MUDr. K. Králinský, PhD.
4Fakulta zdravotníctva SZU v Bratislave so sídlom v Banskej Bystrici


SÚHRN
Východisko: Vrodené vývojové chyby močových ciest sa vyskytujú v 1 – 3 % zo všetkých tehotností a diagnostikujú sa prenatálnou a postnatálnou sonografickou diagnostikou. Incidencia vrodených chýb obličiek a močových ciest na Slovensku je 3,9/1000 živonarodených detí. Cieľom sonografickej diagnostiky je identifikovať patológiu pred vývojom závažných komplikácií, ako je infekcia močových ciest, tvorba močových kameňov, renálna dysfunkcia alebo insuficiencia. V mnohých prípadoch je sonografické zistenie dilatácií uropoetického traktu prechodným alebo fyziologickým javom a nemá klinický význam. Táto patológia však v niektorých prípadoch predstavuje závažné a život ohrozujúce stavy, ako napríklad chlopne zadnej uretery a iné druhy obštrukčných uropatií. Tieto stavy majú významnú úroveň morbidity a dokonca úmrtnosti. V mnohých prípadoch etiológiu dilatácií uropoetického traktu nemožno určiť pred narodením a je nevyhnutná postnatálna diagnostika s použitím rôznych druhov zobrazovacích vyšetrení. V niektorých vyvinutých krajinách pre identifikáciu dilatácií močových ciest uprednostňujú len prenatálnu diagnostiku, vzhľadom na jej vysokú úroveň. Cieľom nášho úsilia bolo porovnať efektivitu a senzitivitu prenatálnej a postnatálnej diagnostiky v diagnostikovaní vrodených chýb močovej sústavy v Slovenskej republike v priebehu posledných desaťročí, podčiarknuť dôležitosť postnatálneho sonografického skríningu.

Oleksandr DOBROVANOV1,2, Karol KRÁLINSKÝ3,4

1Klinika pre deti a dorast A. Getlíka LF SZU a UNB, NsP sv. Cyrila a Metoda, Bratislava, prednostka doc. MUDr. K. Furková, CSc., mim. prof.
2Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n.o.
3II. detská klinika SZU, DFNsP, Banská Bystrica, prednosta prof. MUDr. K. Králinský, PhD.
4Fakulta zdravotníctva SZU v Bratislave so sídlom v Banskej Bystrici

SUMMARY
Background: Congenital malformations of the urinary tract occur in 1 – 3 % of all pregnancies and are diagnosed by prenatal and postnatal sonographic diagnosis. The incidence of congenital kidney and urinary tract defects in Slovakia is 3,9 / 1000 live births. The aim of sonographic diagnosis is to identify pathology prior to the development of serious complications such as urinary tract infection, urinary stone formation, renal dysfunction or insufficiency. In many cases, the sonographic detection of dilatations of the uropoietic tract is a transient or physiological phenomenon and is of no clinical relevance. However, this pathology in some cases is a serious and life-threatening condition, such as the posterior urethral valves and other types of obstructive uropathy. These conditions have a significant level of morbidity and even mortality. In many cases, the etiology of dilatations of the uropoietic tract cannot be determined before birth, and postnatal diagnosis using different types of imaging is required. In some developed countries, only prenatal diagnosis is preferred for the identification of urinary tract dilatations due to its high level. The aim of our effort was to compare the effectiveness and sensitivity of prenatal and postnatal diagnostics in the diagnosis of congenital malformations of the urinary system in the Slovak Republic over the last decades, to underline the importance of postnatal sonographic screening.

Zuzana KLEPCOVÁ, Katarína KALINOVÁ, Dominika VESELÍNYOVÁ, Miroslava RABAJDOVÁ

Ústav lekárskej a klinickej biochémie, UPJŠ v Košiciach, Lekárska fakulta, prednostka prof. Ing. M. Mareková, CSc.


SÚHRN
Celosvetovo je triple negatívny karcinóm prsníka (TNBC) najagresívnejším prevládajúcim podtypom rakoviny mamárnej žľazy u žien. V súčasnosti je chemoterapia jedinou liečbou pre skoré štádium tohto ochorenia, keďže cielená terapia nebola oficiálne schválená. MikroRNA molekuly majú dôležitú úlohu v postranskripčnej regulácii génovej expresie, ako aj v kľúčových biologických procesoch bunky, vrátane proliferácie, diferenciácie, angiogenézy, programovanej bunkovej smrti a karcinogenéze. Analýza miRNA secernovaných onkobunkami triple negatívneho karcinómu prsníka, významne prispievajú k diagnostike, prognóze tohto ochorenia. Práve preto sa predpokladá, že miRNA molekuly by mohli predstavovať potenciálne terapeutické agensy účinné aj v terapeutickom procese triple negatívneho karcinómu prsníka. Predkladaná práca poskytuje stručnú charakterizáciu biogenézy miRNA molekúl, pojednáva o využití mikroRNA ako prognostických a diagnostických nástrojov TNBC. Rovnako poskytuje informáciu o aplikácii liečby, využívajúcej miRNA ako antiproliferatívnych a antimetastatických agensov pri TNBC.

Zuzana KLEPCOVÁ, Katarína KALINOVÁ, Dominika VESELÍNYOVÁ, Miroslava RABAJDOVÁ

Ústav lekárskej a klinickej biochémie, UPJŠ v Košiciach, Lekárska fakulta, prednostka prof. Ing. M. Mareková, CSc.


SUMMARY
Triple-negative breast cancer is the most agressive and prevalent subtype of breast cancer in women worldwide. Currently, chemotherapy remains main modality for the treatment at an early stage, as there is no approved targeted therapy for early triple negative breast cancer. MicroRNA plays a key role in the post-transcriptional regulation of genes involved in the key biological processes, namely proliferation, differentiation, angiogenesis, migration, programm cell death, and carcinogenesis. In triple negative nerast cancer cells, microRNA make major contributions to the diagnosis, prognosis, and treatment. Thus it is suggested that microRNA-based therapeutics could be a promising approach in the treatment of triple negative breast cancer. The present article provides a characterization of the biogenesis of miRNA molecules, discusses about microRNAs as prognostic and diagnostic tools of TNBC. It also provides information about treatment applications of miRNAs as antiproliferative and antimetatstatic agents in TNBC.

Magdaléna ZÁBORSKÁ1, Tomáš BARCZI2,  Peter MALOVEC2, Libor BAFRNEC3
1Mikrobiologický ústav Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Univerzitnej nemocnice v Bratislave, prednosta Dr.h.c. prof. MUDr. V. Krčméry, DrSc.
2Anatomický ústav Lekárskej fakulty Univerzity Komenského, prednostka doc. MUDr. E. Kubíková, PhD.
3Chirurgická a cievna ambulancia, Vráble

SÚHRN
Infekcie kože a mäkkých tkanív môžu byť rôznej  etiológie a závažnosti. V mnohých prípadoch sa ako bezprostredné riešenie infekcie využíva antimikróbna terapia.
Častou chybou je ale empirické podávanie antimikróbnych látok založené na pravdepodobnej citlivosti predpokladaného vyvolávateľa. Táto skutočnosť potom vedie hlavne k ordinovaniu širokospektrálnych  antibiotík, čo môže  - hlavne po dlhodobom  užívaní - viesť k narušeniu rovnováhy prirodzenej mikroflóry pacienta, čím sa jeho organizmus stáva náchylnejším na recidívy infekcií.

Magdaléna ZÁBORSKÁ1, Tomáš BARCZI2,  Peter MALOVEC2, Libor BAFRNEC3
1Mikrobiologický ústav Lekárskej fakulty Univerzity Komenského a Univerzitnej nemocnice v Bratislave, prednosta Dr.h.c. prof. MUDr. V. Krčméry, DrSc.
2Anatomický ústav Lekárskej fakulty Univerzity Komenského, prednostka doc. MUDr. E. Kubíková, PhD.
3Chirurgická a cievna ambulancia, Vráble

SUMMARY
The skin and tissue infections may be of different origins and seriousness. In many cases, as an acute treatment of the infection, the antimicrobial therapy is used. The frequent mistake is an empirical antimicrobial therapy without antibiotic susceptibility testing to the alleged originator of the infection.