Lekársky obzor 9/2020

Lekársky obzor 9/2020

Lekársky obzor - Lek ObzKlinická štúdia
Ľubomír MARKO, Michal GURIN, Nina LAJMONOVÁ, Barbara MRÁZOVÁ, Peter VLADOVIČ: Komplikácie pri laparoskopických resekciách rekta – retrospektívna     analýza – 2007 – 2019
Dmytro DMYTRIIEV, Evgenii GLAZOV, Bohdan ZALETSKIY, Kostiantyn DMYTRIIEV, Oleksandr DOBROVANOV, Karol KRALINSKY: Nová modifikovaná technika kombinovaného intramuskulárneho „quadratum lumborum blokády“ a jej efektívnosť
Agáta SZABÓOVÁ, Miroslav KILIAN, Jozef BARINKA, Jana FELDINSZKÁ, Peter JACKO, Peter ŠIMKO: Neoperačná verzus operačná liečba nestabilných   extraartikulárnych zlomenín falangov ruky
Sergiy SNIZHKO, Igor SHEVCHUK, Igor SADOVIY: Liečba pacientov s perforovaným ezofágom komplikovaným akútnou purulentnou mediastinitídou
Lucia LUDVIGH CINTULOVÁ, Libuša RADKOVÁ, Pavol BEŇO, Martin SAMOHÝL: Postoje a skúsenosti rodičov s očkovaním

Clinical Study
Ľubomír MARKO, Michal GURIN, Nina LAJMONOVÁ, Barbara MRÁZOVÁ, Peter VLADOVIČ: Complications after laparoscopic rectum surgery –  retrospective analysis – 2007 – 2019
Dmytro DMYTRIIEV, Evgenii GLAZOV, Bohdan ZALETSKIY, Kostiantyn DMYTRIIEV, Oleksandr DOBROVANOV, Karol KRALINSKY: A new modified technique   of combined intramuscular quadratum lumborum block and it’s effectiveness
Agáta SZABÓOVÁ, Miroslav KILIAN, Jozef BARINKA, Jana FELDINSZKÁ, Peter JACKO, Peter ŠIMKO: Non-operative versus operative treatment of extra-articular    phalanx fractures of the hand
Sergiy SNIZHKO, Igor SHEVCHUK, Igor SADOVIY: Treatment of patients with perforations of the esophagus, complicated by acute purulent mediastinitis
Lucia LUDVIGH CINTULOVÁ, Libuša RADKOVÁ, Pavol BEŇO, Martin SAMOHÝL: Attitudes and Experiences of Parents with Vaccination

SÚHRN
Úvod do problematiky. Laparoskopická kolorektálna chirurgia patrí medzi pokročilé laparoskopické výkony, ale je úplne akceptovaná pri benígmych, ako aj pri malígnych ochoreniach kolorekta. Pri malígnych ochoreniach rekta s dodržaním onkologických kritérií pri zachovaní výhod miniinvazívnych operácií. Niektorí autori považujú laparoskopiu pri operáciách kolorekta za zlatý štandard.

SUMMARY
Introduction. Laparoscopic colorectal surgery is an advanced laparoscopic procedure but is fully accepted in both benign and malignant colorectal diseases. In malignant diseases with adherence to oncological criteria while maintaining the benefits of miniinvasive operations. Some authors consider laparoscopy in colorectal surgery as the gold standard.

SUMMARY
Background: Regional anesthesia has a rapidly growing use in children over the recent two decades. An aim of our work is to suggest a new technique for quadratum lumborum block (QLB) and prove its efficacy compared to intravenous anesthesia.
Patients and methods: 34 children (10.6 ± 1.4 years) were included into the study. First group – 17 patients – received anesthesia by new QLB technique under ultrasound guidance with 0.5 % bupivacaine hydrochloride, 17 children received a continuous fentanyl intravenous infusion. Efficacy of postoperative analgesia was assessed through the complex of different vital signs; pain intensity was assessed by the Observation Scale for Infants and Small Children (VAS). Ethics Committee approved the conduct of the study. Statistical analysis was performed by a variation statistics method using “Statistica 5.5” soft and visualized through soft based on Python „Plotus XYZ”.

SUMMARY
Background: Regional anesthesia has a rapidly growing use in children over the recent two decades. An aim of our work is to suggest a new technique for quadratum lumborum block (QLB) and prove its efficacy compared to intravenous anesthesia.
Patients and methods: 34 children (10.6 ± 1.4 years) were included into the study. First group – 17 patients – received anesthesia by new QLB technique under ultrasound guidance with 0.5 % bupivacaine hydrochloride, 17 children received a continuous fentanyl intravenous infusion. Efficacy of postoperative analgesia was assessed through the complex of different vital signs; pain intensity was assessed by the Observation Scale for Infants and Small Children (VAS). Ethics Committee approved the conduct of the study. Statistical analysis was performed by a variation statistics method using “Statistica 5.5” soft and visualized through soft based on Python „Plotus XYZ”.

SÚHRN
Úvod. Väčšina nestabilných extraartikulárnych zlomenín falangov sa rieši operačne. Miera pooeračných komplikácií je však vysoká, pričom možný je aj konzervatívny postup. Ten dosahuje porovnateľné výsledky a menej komplikácií. Cieľom našej práce bolo retrospektívne zhodnotiť funkčné výsledky a komplikácie operačne a konzervatívne liečených nestabilných zlomenín falangov v našej skupine pacientov.

SUMMARY
Introduction. The unstable, extraarticular phalangeal fractures are usually treated surgically. However, the rate of postoperative complications is high. With conservative technique is also possible to achieve the same results but fewer complications. Our work aimed to retrospectively evaluate the functional results and complications of the phalangeal fractures treated operatively and conservatively.

SUMMARY
Introduction. Treatment of patients with esophageal injury is one of the most difficult problems of modern surgery. Esophageal perforation is accompanied by acute purulent mediastinitis in 67 – 84 % cases.
Materials and methods. The results of treatment of 27 patients are analyzed.

SÚHRN
Východisko. Cieľom práce bolo zistiť postoje, skúsenosti a názory na očkovanie v skupine rodičov s nižším vzdelaním v porovnaní s kontrolnou skupinou osôb s vysokoškolským vzdelaním.

SUMMARY
Background. The aim of this study was to analyse the perception of attitudes, experiences and beliefs of parents with vaccination in the group of parents with lower education, compared to the control group with higher (university) education.

SÚHRN
Epidémia koronavírusu 2 vyvolávajúceho ťažký akútny respiračný syndróm (SARS-CoV-2), teda patogéna, ktorý je príčinou ochorenia COVID-19, v r. 2019/2020 veľmi rýchlo rezultovala do globálnej pandémie. Nie je žiadnym tajomstvom, že COVID-19-ochorenie zaskočilo populáciu na celom svete a v budúcnosti bude táto pandémia určite veľkou výzvou nielen pre zdravotný systém ale aj globálnu ekonomiku.

SUMMARY
Outbreak of Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-CoV-2), a causative pathogen of Coronavirus Disease 2019 (COVID-19), rapidly grew into a global pandemic in 2019/2020. It is no secret that COVID-19 has caught the world population by surprise and will definitely challenge not only the healthcare system, but also the global economy for the future.

SÚHRN
U pacientov s karcinómom prostaty býva hlavnou príčinou ich mortality samotné onkologické ochorenie a druhou najčastejšou príčinou ich mortality sú kardiovaskulárne choroby. Medzi týmito dvomi hlavnými príčinami smrti v starnúcej mužskej populácii existuje istá miera konkurencie. V hormonálnej liečbe pacientov s karcinómom prostaty majú pevné miesto agonisty hormónu uvoľňujúceho luteinizačný hormón (LHRH). Neskoršie zavedenie antagonistov LHRH prinieslo nový pohľad na kardiovaskulárne problémy pacientov s touto onkologickou diagnózou. Nejednotné názory týkajúce sa príčinnej súvislosti medzi supresívnou liečbou testosterónu a nepriaznivými následkami na srdce a cievy pretrvávajú naďalej. Pre lepšie hodnotenie kardiovaskulárnej morbidity a efektivity antagonistov LHRH sú potrebné výsledky z prospektívnych randomizovaných štúdií.

SUMMARY
Majority of patients with prostate cancer dies from cancer itself. However, mortality of prostate cancer patients is suprisingly high also from cardiovascular diseases. Between these two leading causes of death in the aging male population is a certain degree of competition. While LHRH agonists have been mainstream in therapy advanced prostate cancer for many years, newer therapy with LHRH antagonist changed the way of thinking about cardiovascular risk in these patients. There are still contradictory views concerning the link between testosterone suppressive therapy and cardiovascular adverse effects. Possibilities for minimizing of cardiovascular risks induced by androgen deprivation therapy are constantly evolving.

SÚHRN
Autonómna dysfunkcia je asociovaná s posunom autonómnej rovnováhy ku sympatikovej dominancii, čo z dlhodobého hľadiska vedie nie len k iniciácii, ale aj progresii kardiovaskulárneho kontinua. Vyšetrenie baroreflexnej senzitivity (BRS) je neinvazívnym markerom autonómnej dysfunkcie. BRS charakterizuje efektivitu regulácie tlaku krvi v organizme. Alterácie autonómneho nervového systému odrážajú závažnosť hypertenzie vrátane hypertenziou indukovaného orgánového poškodenia. Kritické hodnoty BRS < 3 ms/mm Hg u pacientov s rezistentnou hypertenziou možu identifikovať sympatikovú hyperaktivitu, ako aj veľmi vysoké kardiovaskulárne riziko u hypertonikov i prehypertonikov. Farmakologické a nefarmakologické možnosti ovplyvnenia včasnej funkčnej autonómnej dysfunkcie dlho pred zmenou vaskulárnych štruktúr predstavujú výzvu. Úprava sympatoexcitácie v dobe socioekonomického stresu by mala byť nová terapeutická stratégia.

SUMMARY
Autonomic dysfunction is associated with a shift in autonomic balance towards sympathetic dominance, which leads to initation and progression of cardiovascular continuum in the long term. Examination of baroreflex sensitivity (BRS) is a noninvasive marker of autonomic dysfunction. BRS characterises efficacy of blood pressure (BP) regulation in the organism. Autonomic alterations are related to the severity of hypertensive state sharing hypertension induced target organ damage. Critical BRS values < 3 ms/mm Hg in patients with resistant hypertension could identify sympathetic hyperactivity, as well as very high cardiovascular risk in hypertensives and prehypertensives. The pharmacological and nonpharmacological possibilities to influence early functional autonomic dysfunction long before the change of vascular structures present a great challenge. Therefore, restoration of sympatoexcitation in time of socioeconomic stress might be a new strategy for treatment of cardiovascular diseases.

SÚHRN
Cievne komplikácie patria k najzávažnejším chirurgickým komplikáciám po transplantácii obličky. Zhoršujú funkciu transplantovanej obličky a môžu viesť až k strate štepu, v niektorých prípadoch dokonca ohrozujú život pacienta. Včasné komplikácie vznikajú niekoľko hodín až dní po transplantácii. Neskoré cievne komplikácie vynikajú s väčším časovým odstupom od transplantácie a na ich vzniku sa podieľajú progresia aterosklerózy aortoiliakálnej etáže, infekcie, technické chyby pri konštrukcii anastomóz, bioptické diagnostické intervencie a rejekčné epizódy.

SUMMARY
Vascular complications rank among the most serious surgical complications after kidney transplantation. They impair the function of the transplanted kidney and may lead to graft loss, in some cases even endangering the patient‘s life. Early complications arise several hours to days after transplantation. Late vascular complications excel with the delay of transplantation and their development is due to the progression of atherosclerosis of the aortoiliac region, infection, technical errors in the construction of anastomoses, biopsy diagnostic interventions and rejection episodes.

Jednou z hlavných úloh, ktoré rieši pracovný tím pod vedením prof. RNDr. Anny Gvozdjákovej, DrSc., je nový medicínsky odbor Mitochondriálna medicína. Množstvo prioritných výsledkov autori prezentovali na svetových vedeckých fórach, publikovali v popredných vedecko-odborných časopisoch v zahraničí i doma, zaslúžene obhájili viaceré prvenstvá v danej oblasti. Profesorka Anna Gvozdjáková s kolektívom spolupracovníkov z Farmakobiochemického laboratória III. internej kliniky LF UK a UNB patrí k popredným svetovým odborníkom v oblasti Mitochondriálnej medicíny.