Lekársky obzor 10/2020

Lekársky obzor 10/2020

Lek Obz 10/2020Klinická štúdia
Alina S. NECHYPORENKO, Victoriia V. ALEKSEEVA, Ludmila V. SYCHOVA, Viktor M. CHEVERDA, Nadiia O. YUREVYCH, Vitaliy V. GARGIN: Anatomické predpoklady   pre vývoj rínosínusitídy


Prehľadové práce
Barbora PITEKOVÁ, Ľudmila PODRACKÁ: Črevná mikrobiota a infekcie močových ciest u detí

Clinical study
Alina S. Nechyporenko, Victoriia V. Alekseeva, Ludmila V. Sychova, Viktor. M. Cheverda, Nadiia O. Yurevych, Vitaliy V. Gargin: Anatomical prerequisites for the development of rhinosinusitis


Reviews
Barbora PITEKOVÁ, Ľudmila PODRACKÁ: The Gut Microbiota and Urinary Tract Infections in Children

SÚHRN
Úvod: Veľkosť strednej nosovej mušle, háčikového výbežku a prírodnej anastomózy je dôležitým parametrom štruktúry ostiomeatálneho komplexu (OMK). Účelom našho výskumu bolo zlepšiť hodnotenie morfologickej štruktúry komponentov OMK pomocou výsledkov špirálovej počítačovej tomografie a zistiť vlastnosti anatomickej štruktúry, ktoré sú potenciálne nebezpečné pre vývoj komplikácií chronických zápalových procesov v tejto oblasti.

SUMMARY
Introduction: The size of the middle nasal concha, uncinate process and natural anastomosis is an important parameter in the structure of OMC. The aim of our study was to improve the assessment of the morphological structure of OMC components according to SCT and to identify features of the anatomical structure, potentially associated with the development of complications of chronic inflammatory processes in this area.

SÚHRN
Je všeobecne známe, že črevná mikrobiota má dôležitú úlohu pri rozvoji imunitného systému, nervového systému, pri raste a celkovom zdraví dieťaťa. Zmeny v zložení mikrobioty sú kľúčovým faktorom pri vzniku viacerých chronických ochorení, ako je astma alebo zápalové ochorenia čreva. V prehľadovej práci diskutujeme o možnom vzťahu medzi črevnou mikrobiotou a infekciou močových ciest u detských pacientov a prinášame najaktuálnejšie výskumné poznatky z tejto oblasti.

SUMMARY
Generally, the gut microbiota plays an important role in the development of imunne system, nervous system, growth and child’s health. Changes in the composition of microbiota are a crucial factor in the development of various chronic diseases such as asthma and an inflammatory bowel disease. In our review article, we discuss a possible relationship between the gut microbiota and urinary tract infections in pediatric patients and we offer the most topical research findings.

SÚHRN
V posledných dvoch dekádach sa pátralo po informáciách, ktoré by doplnili prázdne miesta v patofyziológii CKD-MBD, čo prispelo k objaveniu nových biomarkerov. Ich využitie v klinickej praxi sa intenzívne skúma. Patrí sem fibroblastový rastový factor 23 (FGF23), klotho, sklerostín a novšie potencionálne aj mikroRNA. Hladina FGF23 stúpa pred zmenami koncentrácií kalcia, fosforu a PTH, hneď po malom poškodení obličiek a následne niekoľkonásobne pri ďalšej progresii renálneho poškodenia.

SUMMARY
In the last two decades, information has been sought to complement the gaps in the pathophysiology of chronicCKD-MBD, which has contributed to the discovery of new biomarkers. Their use in clinical practice is being studied intensively. These markers include fibroblast growth factor 23 (FGF23), klotho, sclerostin, and more recently microRNAs.

SÚHRN
Znečistené životné prostredie vytvára nepriaznivé životné podmienky, ktoré negatívne ovplyvňujú zdravie človeka. Prudký rozvoj modernej spoločnosti spojený s vysokými nárokmi jednotlivcov mal za následok vysokú produkciu škodlivých látok.

SUMMARY
A polluted environment creates unfavorable living conditions that negatively affect human health. The rapid development of modern society combined with the high demands of individuals has resulted in a high production of harmful substances.

SÚHRN
Základným princípom v liečbe hlbokých popálenín je čo najvčasnejšie odstránenie nekrotického tkaniva z popáleninovej rany. Štandardne sa debridement hlbokých popálenín vykonáva chirurgicky, najčastejšie technikou tangenciálnej nekrektómie. Po nekrektómii je následne nevyhnutné popálené plochy definitívne prekryť vlastným kožným transplantátom pacienta. Hoci je chirurgický debridement vysokoefektívny, je neselektívny a je spojený s veľkými krvnými stratami pacienta. Nedostatky štandardnej liečby viedli k myšlienke vytvorenia menej invazívnej a selektívnejšej metódy odstraňovania nekrotických tkanív.

SUMMARY
The basic principle in the treatment of deep burns is to remove necrotic tissue from the burn wound as soon as possible. Debridement of deep burns is standardly performed surgically, most commonly by tangential necrectomy. After necrosectomy, the burned areas must be finally covered with the patient‘s own skin graft. Although surgical debridement is highly effective, it is non-selective and is associated with large patient blood loss. The disadvantages of the standard therapy had led to the development of less invasive and more selective method of burn eschar removal.

Súhrn
Chrípka je vírusové ochorenie dýchacích ciest, na ktoré na Slovensku aj vo svete každoročne ochorie pomerne veľký počet ľudí. Najviac ohrození sú najmä starší ľudia a oslabení pacienti, u ktorých môže dôjsť aj k úmrtiu. Preto je veľmi dôležitá včasná diagnostika chrípky a následný epidemiologický manažment. Pre tento účel sa ako veľmi užitočné javia POCT („point-of-care testy“, alebo „bedside testy“) na rýchly molekulovogenetický dôkaz RNA vírusov chrípky A a B vo vzorkách pacientov. V súčasnej ére koronavírusovej krízy rýchla diagnostika chrípky a perspektívne SARS-CoV-2 na centrálnych príjmoch ústavných zdravotníckych zariadení výrazne zefektívni triáž pacientov s príznakmi respiračnej infekcie a minimalizuje riziko nozokomiálneho prenosu v nemocnici.

Summary
Influenza is a viral disease of the respiratory tract, which affects a relatively large number of people in Slovakia and even around the world every year. The most risk patient groups are the elderly and immunocompromised patients with serious outcomes and increased mortality. Therefore early diagnosis of influenza and subsequent epidemiological management is very important. For this purpose POCT („point-of-care tests“ or „bedside tests“) seems to be very useful for rapid molecular genetic detection of influenza A and B viruses in samples of the patients. Today rapid diagnostic tests for influenza and coronavirus available at emergency departments in all Slovak hospitals are promising way how to be more effective in patient triage and they can minimise number of nosocomial infections due to respiratory virus infections.

SÚHRN
Sepsa je napriek intenzívnemu klinickému i experimentálnemu výskumu stále závažným klinickým stavom s vysokou mortalitou. Pre osud postihnutých pacientov je kľúčová skorá diagnostika a kauzálna liečba. Urosepsa je definovaná ako sepsa spôsobená závažnou infekciou urogenitálneho systému. Septický šok je kritická situácia, pri ktorej je miera úmrtnosti naďalej od 30 % až do 40 %. Urosepsa je vo väčšine prípadov dôsledkom kombinácie infekcie močových ciest a obštrukcie horných močových ciest. Najčastejšou príčinou obštrukcie je urolitiáza. Liečba urosepsy zahŕňa štyri hlavné aspekty: (i) včasnú diagnostiku; (ii) odstránenie príčiny obštrukcie; (iii) včasný začiatok antiinfekčnej terapie; (iv) tekutinová resuscitácia.

SUMMARY
Sepsis is still a clinical condition complicated by high mortality. Early diagnosis and casual treatment are crucial. Urosepsis is defined as sepsis caused by a urogenital tract infection. Urosepsis in adults comprises approximately 25 % of all sepsis cases, and in most cases is due to complicated urinary tract infections. Septic shock is a critical situation, with a reported mortality rate nowadays still ranging from 30 % to 40 %. Urosepsis is in major of cases as a result of infection of urinary tract and obstructed uropathy of the upper urinary tract, by ureterolithiasis as the most common cause. Treatment of urosepsis comprises four major aspects: (i) early diagnosis; (ii) early goal-directed therapy including optimal pharmacodynamic exposure to antimicrobials; (iii) identification and control of the complicating factor in the urinary tract; and (iv) fluid therapy.

SÚHRN
Chronická obstipácia patrí medzi časté klinické prejavy, ktoré v súčasnosti pozorujeme predovšetkým v industriálnych krajinách. Spravidla platí, že so stúpajúcim vekom stúpa aj incidencia tejto diagnózy. Obzvlášť rizikoví sú starí ľudia s obmedzenou mobilitou, početnými komorbiditami a bohatou liekovou anamnézou. Výnimkou však nie sú ani mladší pacienti pri abúze medikamentóznej terapie, poruchách inervácie či ochrnutí.

SUMMARY
Chronic constipation is one of the common clinical manifestations that we currently observe, especially in industrialized countries. The incidence of this diagnosis increases with age of the patient. Older people with limited mobility, numerous comorbidities and a rich medical history are particularly at risk. However, younger patients with drug abuse, innervation disorders or paralysis are no exception.