Lekársky obzor 12/2020

Lekársky obzor 12/2020

Lek Obz 12/2020Pôvodné práce
Anna GVOZDJÁKOVÁ, Jarmila KUCHARSKÁ, Zuzana SUMBALOVÁ, Mária KOMLÓSI, Zuzana RAUSOVÁ, Anežka CHLÁDEKOVÁ, Viliam MOJTO: Znížené hladiny  koenzýmu Q10 a biologická dostupnosť ubichinolu u pacientov s chronickým ochorením obličiek
Martina HORVÁTHOVÁ, Zdeňka ĎURAČKOVÁ, Oľga ULIČNÁ, Oľga VANČOVÁ, Jana MUCHOVÁ: Účinok orechového oleja na zápalové a pro-aterogénne markery   pri experimentálnom diabete

Lek Obz 12/2020Original papers
Anna GVOZDJÁKOVÁ, Jarmila KUCHARSKÁ, Zuzana SUMBALOVÁ, Mária KOMLÓSI, Zuzana RAUSOVÁ, Anežka CHLÁDEKOVÁ, Viliam MOJTO: Reduced coenzyme Q10 levels and bioavailability of ubiquinol in patients with chronic kidney diseases
Martina HORVÁTHOVÁ, Zdeňka ĎURAČKOVÁ, Oľga ULIČNÁ, Oľga VANČOVÁ, Jana MUCHOVÁ: Effect of walnut oil on inflammatory and pro-atherogenic  markers in experimental diabetes

SUMMARY
Coenzyme Q10 (CoQ10) plays a central role in mitochondrial energy production for all cells in the body. As an antioxidant it protects cell membranes from oxidative damage by free radicals. CoQ10 exists within the organism in oxidized form (ubiquinone) and a reduced form (ubiquinol). In patients with chronic kidney disease (CKD) circulating concentration of CoQ10 decreases with decreased rate of glomerular filtration. Antioxidant deficiency and oxidative stress can accelerate the progression of renal damage and contribute to the development of clinical complications in CKD.

SÚHRN
Východisko: Diabetes mellitus je ochorenie sprevádzané hyperglykémiou, dyslipidémiou, oxidačným stresom a zápalom, ktoré sa podieľajú tiež na rozvoji kardiovaskulárnych ochorení. Naším cieľom bolo zistiť účinok orechového oleja na biochemické parametre, zápalové a pro-aterogénne markery v plazme diabetických a zdravých potkanov.

Súhrn
Ľudský črevný mikrobióm má zásadnú úlohu v zdraví človeka. Jeho narušenie vedie k mnohým zdravotným ťažkostiam, medzi ktoré patria aj neurodegeneratívne ochorenia ako je Parkinsonova choroba a sclerosis multiplex. 

SÚHRN
Nová generácia antitrombotických liekov stále častejšie nahrádza v klinickej praxi klasické antikoagulanciá (heparín a kumaríny).

SÚHRN
Autoimúnna tyroiditída je je najčastejším autoimúnnym ochorením, najčastejšou tyropatiou a tiež najčastejšou príčinou hypotyreózy avšak operácia sa indikuje iba u malej časti pacientov.

SÚHRN
Názory na liečbu nemetastázujúcich karcinómov konečníka sa za posledné roky výrazne zmenili, čo viedlo k zlepšeniu terapeutických postupov a tým aj k výrazne lepšej prognóze pacientov. 

SÚHRN
Úvod: Cieľom štúdie je vyhodnotiť a overiť vplyv latentnej toxoplazmózy u tehotných žien na pohlavie a niektoré parametrické údaje ich novorodencov.

SÚHRN
Osteonekróza čeľuste je etiologicky i morfologicky heterogénna skupina 3 typov ochorení: osteorádionekróza, lieková osteonekróza a avaskulárna osteonekróza, ktorých spoločným menovateľom je odumretie časti alebo i celej kosti čeľuste.

SÚHRN
Onkologické ochorenia sú stále medzi najčastejšími príčinami morbidity aj mortality. Aj Slovensko sa ocitlo na prvých miestach vo výskyte kolorektálneho karcinómu. Medzi príčinami sú nielen environmentálne faktory, ale aj genetické predispozície.

prof. Valent...Kto nikdy neoral, nevie, čo to znamená „obzrieť sa po brázde“. Znamená to zastaviť sa a obzrieť sa na vyoranú brázdu... Nejde o to, tešiť sa z pooraného. Je to oveľa viac. Je to uistenie sa, či sme dobre a k spokojnosti urobili to, čo sme mali...
Významný slovenský lekár, parazitológ, vysokoškolský profesor a organizátor zdravotníctva, profesor MUDr. Michal Valent, DrSc., zomrel 24. 10. 2020 vo veku 91 rokov.

Doc. MUDr. Jozef Beňačka, PhD., MBA, MPH sa sonografii venuje prakticky od nástupu do medicínskej praxe. Bol iniciátorom a zakladateľom Slovenskej spoločnosti pre ultrazvuk v medicíne a jej predsedom je dodnes. Praktické skúsenosti prezentoval v monografiách Atlas farebnej sonografie (1999), An Atlas of Color Flow Imaging (2000), Ultrasonografia a Compendium of musculoskeletal ultrasound (2012). Skúsenosti získaval v každodennej klinickej praxi, ale aj na mnohých zahraničných stážach a študijných pobytoch. So sonografiou súvisí aj jeho vedecko-odborná publikačná aktivita, je autorom viac ako 40 publikácií v domácich a zahraničných odborných časopisoch. Ďalším významným míľnikom jeho odbornej práce sú dve knižky, ktoré chceme našim čitateľom priblížiť.

A
ACTH 73
aging 416
agonisty LHRH 314
AIDS 177, 412
aktivita fyzická 11

SUMMARY
Coenzyme Q10 (CoQ10) plays a central role in mitochondrial energy production for all cells in the body. As an antioxidant it protects cell membranes from oxidative damage by free radicals. CoQ10 exists within the organism in oxidized form (ubiquinone) and a reduced form (ubiquinol). In patients with chronic kidney disease (CKD) circulating concentration of CoQ10 decreases with decreased rate of glomerular filtration. Antioxidant deficiency and oxidative stress can accelerate the progression of renal damage and contribute to the development of clinical complications in CKD.

SUMMARY
Background: Diabetes mellitus is a disorder accompanied by hyperglycemia, dyslipidemia, oxidative stress and inflammation which are also involved in the development of cardiovascular diseases. We aimed to examine the influence of walnut oil on biochemical parameters, inflammatory and pro-atherogenic markers in the plasma of diabetic and healthy rats.

SUMMARY
The human intestinal microbiome  play a fundamental role in human health. Dysbiosis of this microbiome causes many health problems including neurological diseases such as Parkinson‘s disease and multiple sclerosis.

SUMMARY
New generation of antithrombotic drugs nowadays frequently replaces classic anticoagulants (heparin and coumarines).

SUMMARY
Autoimmune thyroiditis is the most common autoimmune disease, the most common thyropathy, and the most frequent cause of hypothyroidism; however, only a small fraction of patients are referred for surgery.

SUMMARY
Treatment suggestions regarding non-metastatic rectal cancer noticeably changed over the past years, which has led not only to the improvement of therapeutic measures but also to a considerably better prognosis of these patients.

SUMMARY
Introduction: The aim of the study is to evaluate and verify the effect of latent toxoplasmosis in pregnant women on sex and some parametric data of their newborns.

SUMMARY
Osteonecrosis of the jaw is a group of three types of diseases: osteoradionecrosis, medication-related osteonecrosis of the jaw and avascular osteonecrosis of the jaw, with different etiology and morphology, that have in common presence of necrosis in a part or in the whole jaw.

SUMMARY
Oncological diseases are still among the most common causes of both morbidity and mortality. Slovakia also found itself at the foremselves in the incidence of colorectal cancer.