Súhrn
Transmisívne špongioformné encefalopatie (TSE), prionové choroby človeka a zvierat, sú fatálne, geneticky kontrolované neurodegeneratívne choroby, ktoré sú prenosné. Z TSE človeka je najvýznamnejšia Creutzfeldtova-Jakobova choroba (CJch). Pri TSE sa v mozgu postihnutých hromadí glykoproteín prion, rezistentný na proteázy (PrPres) a odolný proti inaktivácii štandardnými chemickými a fyzikálnymi spôsobmi, čo zvyšuje riziko iatrogén neho prenosu CJch kontaminovanými tkanivami a nástrojmi pri invazívnych lekárskych výkonoch.

S pribúdaním chirurgických liečebných postupov a s rastúcim počtom transplantácií stúpa význam dodržiavania odporúčaní Svetovej zdravotníckej orga­nizácie zameraných na prevenciu iatrogénnej a profesionálnej Creutzfeldtovej-Jakobovej choroby. Dôraz je na organizácii práce, efektívnej dekontaminácii opakovane používaných nástrojov/prístrojov, ale aj na voľbe metódy a prostriedkov dekontaminácie v súlade s aktuálnymi poznatkovým stavom.
Kľúčové slová: iatrogénna infekcia – profesionálna infekcia – prionová choroba.
Summary
Transmissible spongioform encephalopathies (TSE), human and animal prion diseases are fatal, genetically controlled neurodegenerative diseases, which are transferrable. Of human TSE Creutzfeldt-Jakob disease (CJD) is the most significant. In TSE glycoprotein known as prion which is resistant to protease PrP res) and inactivation by standard chemical and physical means is accumulated in the brain of the affected subjects, inreasing thereby the risk of iatrogenic transmission of CJD by contaminated tissues and equipment used in invasive medical interventions. The growing number of surgical therapeutic procedures and an increasing number of transplantations force us to adhere to the WHO recommendations aimed at prevention of iatrogenic and professional CJD. The emphasis is placed on the organization of work, effective decontamination by repeatedly used medical instruments, selection of method as well as means of decontamination in accordance with the current state of art.
Key words: iatrogenic infection – professional infection – prion disease.


Prevention of iatrogenic and professional transfer of Creutzfedt-Jakob disease

Vlastimil Mayer a Eva Mitrová
(Z Národného referenčného centra pre prionové choroby, Vedecko-výskumná základňa Slovenskej zdravotníckej univerzity, Bratislava, riaditeľ MUDr. Ján Kazár, DrSc.)