Lekársky obzor 11/2010

Časopis Lekársky obzor 11/2010. Ročník 59. Číslo venované endokrinológii.

Editorial

Ján PODOBA: Aktuálne témy endokrinológie/Actual endocrine themes 431

Pôvodné práce/Original article

Ján PODOBA, Mária PODOBOVÁ, Marianna GRIGEROVÁ, Eva WEISMANOVÁ, Katarína ZÁVODNÁ: Načasovanie profylaktickej tyreoidektómie u pacientov s familiárnym medulárnym karcinómom štítnej žľazy/Timing of prophylactic thyroidectomy in patients with familial medullary
thyroid carcinoma    432
Juraj ŠTEKLÁČ, Milan PAVLOVIČ, Ján PODOBA, Ľudmila TREJBALOVÁ, Štefan HRUŠOVSKÝ, Pavol BLAŽÍČEK, Klára HORNIŠOVÁ: Rozdiel odpadu katecholamínov v moči za 24 hodín medzi mužmi a ženami s artériovou hypertenziou ako možná spolupríčina kardiovaskulárneho rizika/Difference in 24-hour urinary catecholamines excretions between men and women with hypertension as a one etiology of cardiovascular risk 436

  • Jaroslava Strnová,
  • 25. celoštátna konferencia spoločnosti dorastového lekárstva s medzinárodnou účasťou
  • Lek Obz, 59, 2010, 11, s. 468

V dňoch 24. – 25. 9. 2010 sa v Doškoľovacom a rekreačnom zariadení Sociálnej poisťovne na Starých Horách konala 25. celoštátna konferencia Spoločnosti dorastového lekárstva s medzinárodnou účasťou. Jubilejná konferencia mala okrem odborného programu aj slávnostnú časť, na ktorej boli ocenení jubilanti Spoločnosti dorastového lekárstva.

Prof. MUDr. Miroslava Šašinku, DrSc. prišli pozdra­viť pri príležitosti jeho životného jubilea prof. MUDr. T. Šagát, CSc., prezident Slovenskej pediatrickej spoloč­nosti SLS a dekan Lekárskej fakulty SZU a doc. MUDr. M. Benedeková, CSc., vedecká sekretárka Slovenskej pediatrickej spoločnosti SLS a odovzdali mu pamätný list. Prof. Šašinkovi za jeho dlhoročnú prácu v Spoloč­nosti dorastového lekárstva, v Slovenskej pediatrickej spoločnosti a v predsedníctve Slovenskej lekárskej spoločnosti udelilo Prezídium SLS medailu akad. T. Nie­derlanda. Ďalšími jubilantmi boli prof. MUDr. J. Kresá­nek, PhD., ktorý bol ocenený čestným členstvom SDL SLS, MUDr. I. Hajduk dostal bronzovú medailu SLS a MUDr. M. Marcinčáková pamätný list výboru Spoloč­nosti dorastového lekárstva SLS.

Odborný program konferencie mal hlavné témy profesiografia, sexuológia a varia. V každom bloku odborného programu boli prednášky, ktoré zaujali poslucháčov, o čom svedčila bohatá diskusia. Prednášky odprednášali poprední odborníci ako prof. Hrstková z Brna, prof. Buchancová a prof. Buchanec z Martina, prof. Podracká z Košíc, doc. Červeňová a prof. Furková z Bratislavy, doc. Kovaľ z Prešova a ďalší prednášatelia. Poslucháčov veľmi zaujala problematika o potrebnej suplementácii vit. D aj u starších detí a adolescentov, ktorú predniesla prof. Furková, ako aj prednáška MUDr. Gibalovej o možnostiach diagnostiky a liečby v ambulancii VLDD. K úspešnému priebehu konferencie prispel aj spoločenský večer.

Jaroslava Strnová,
vedecká sekretárka SDL SLS

Professor Svetozár Dluholucký

Najťažšie je písať laudáciu niekomu, kto má toľko aktivít, že neviete, kde začať. Prof. Dluholucký je však taký známy nielen v slovenskej, českej, ale i celosvetovej pediatrickej obci, že oslavu si zaslúži, a preto sa pokúsime o jeho charakteristiku, ktorá nám to priblíži a súčasne odhalí všetko, čo za svoje plodné roky dote­raz dokázal.

Professor Margaréta Šulcová, M.D, PhD. anniversary

Zdá sa mi že iba pred niekoľkými dňami sme sa stretli pri zakladaní Fakulty verejného zdravotníctva a tu prichádza znova významná udalosť – pani profesorka MUDr. Margaréta Šulcová CSc., sa hlási s významným životným jubileom. Prvá dáma slovenského Verejného zdravotníctva sa dožíva týchto narodenín v plnom zdraví, so závidenia hodným elánom a s nevyčerpateľ­nou zásobou energie.

  • Štefan Hrušovský, Miroslav Šašinka
  • Skóre, index, priemer, štádium
  • Lek Obz, 59, 2010, 11, s. 463

 

Score, index, mean, stage

Vzácna webová strana, ktorú stojí za to mať v pamäti – tej vlastnej alebo virtuálnej, nesie názov www.mdcalc.com s heslom „klikni, diagnostikuj, lieč“. Nástroj slúži na vyrátanie najrozličnejších medicínskych parametrov, ktoré sú rozdelené do dvoch kategórií: Rovnice a Skóre. Po zadaní potrebných parametrov sa v zlomku sekundy zjaví výsledok výpočtu. Rovnice a vzorce sa dajú vyhľadávať podľa špecializácie, podľa orgánov a systémov, podľa vlastných preferencií (v kritériu „najobľúbenejšie“) a podľa toho, ktoré vzorce sa použili ako posledné. Výpočty sa robia v amerických jednotkách (US) a v medzinárodných jednotkách SI.

Kapitola Rovnice zahŕňa: absolútny počet neutro­filov, anion-gap, BEE, BMI (body mass index), BSA (body surface area), dátumy pri gravidite, deficit bikarbonátov, gradient A-a 02, frakčná exkrécia sodíka (FENa), frakčná exkrécia urey (FEUrea), ideálna telesná hmotnosť, index oxygenácie, klírens kreatinínu (Cockrof­tova-Gaultova rovnica), korekcia sodíka pri hyperglyké­mii, korekcia kalciémie podľa albuminémie, korigovaný interval QT (cQT), osmolálnosť a osmolárnosť, Parklan­dov popáleninový vzorec, pediatrický príjem a výdaj, štatistické parametre (pozitívna prediktívna hodnota, negatívna prediktívna hodnota, pravdepodobnosť po teste, pomer senzitívnosť/1-špecifickosť, pomer 1-senzi­tívnosť/špecifickosť), stredný artériový tlak (MAP), vek, veľkosť endotracheálnej kanyly u detí, voľný deficit vody pri hypernatriémii, vyrátaný LDL, Winterov vzorec na kompenzáciu metabolickej acidózy a ďalšie.

Podkapitola Skóre obsahuje: APACHE II, Apgarovej skóre, CHADS2, Childovo-Pughovej skóre, CURB-65, Frammin­ghamské skóre kardiálneho rizika, Glasgow Coma Sco­re, Huntovu-Hessovu klasifikáciu sub­arachnoidového krvácania, kritériá King’s College na načasovanie trans­plantácie pečene pri akútnom zlyhaní, Maddreyho prog­nos­tický index pri alkoholovej chorobe pečene, MELD (pri terminálnych chorobách pečene), MESS, Otavské kĺbové pravidlá, PELD (pri terminálnych chorobách pečene u detí do 12 rokov), PERC (pri pľúcnej embólii), Ransonove kritériá pri akútnej pankreatitíde, skóre intracerebrálneho krvácania, skóre rizika TIMI pre STEMI a non-STEMI, Wellove kritériá pľúcnej embólie a ďal­šie.

Rozličné medicínske indexy, klasifikácie a skóre sa dajú nájsť priamo vo Wikipédii, no musíte poznať názov skóre. Ďalšími zdrojmi sú webové strany odborných spoločností, vedecko-odborné publikácie na internete. Nástroj na www.mdcalc.com má podstatnú kvalitu: sám žiadanú hodnotu vyratúva. Aj keď máme tendenciu na­hovárať Vás na jeho používanie, neznamená to odklon od ľudského kontaktu v zdravotnej starostlivosti, práve naopak. Čas ušetrený pri výpočtoch môžete využiť na rozhovor s pacientom, alebo trebárs na posedenie pri jeho posteli, hoci aj bez slov.

Štefan Hrušovský, Miroslav Šašinka