Professor Svetozár Dluholucký

Najťažšie je písať laudáciu niekomu, kto má toľko aktivít, že neviete, kde začať. Prof. Dluholucký je však taký známy nielen v slovenskej, českej, ale i celosvetovej pediatrickej obci, že oslavu si zaslúži, a preto sa pokúsime o jeho charakteristiku, ktorá nám to priblíži a súčasne odhalí všetko, čo za svoje plodné roky dote­raz dokázal.

Narodil sa 9. 11. 1940 v Martine. Detstvo a obdobie dospievania prežil v Banskej Bystrici, úspešne promoval v r. 1964 na LF UK. Ambicióznosť, dravosť a pracovitosť patrili a patria doteraz k vlastnostiam prof. Dluholuc­kého, čoho výsledkom bolo, že už ako 34-ročný sa stal primárom Detského oddelenia KÚNZ v Banskej Bystrici a najmladším krajským odborníkom pre pediatriu v celej bývalej ČSSR. Dodnes pôsobí ako prednosta Detskej kliniky DFNsP a súčasne zastáva funkciu dekana Fakulty zdravotníctva SZU v Banskej Bystrici.

Stručne jeho odborný rast: r. 1966 atestácia I. stup­ňa z pediatrie, r. 1970 atestácia II. stupňa z pediatrie, r. 1979 kandidát vied, r. 1990 docent pediatrie, r. 1997 profesor sociálnej práce, r. 1999 Certifikát SPAM pre speleoterapiu, r. 2003 Medzinárodný certifikát CPS-UIS pre bioklimatologický výskum.

Má veľkú zásluhu na tom, že v 70. rokoch klesla, vďaka očkovaniu a kvalitnej primárnej starostlivosti, doj­čenská úmrtnosť v Stredoslovenskom kraji na najnižšiu priečku na Slovensku. Za vakcinačné programy získal v r. 1987 Guothovu medailu MZ SSR. Venoval sa aj otázke dozrievania pľúc u nezrelých novorodencov. Dôkaz stimulácie tvorby surfaktantu hydrokortizonom v r. 1972 sa stal svetovou prioritou. S menom prof. Dluholuckého je spojená prvá imunosupresívna liečba s použitím antimetabolitov pri kolagenóze v detskom veku v ČSSR (1967), ako aj prvé použitie distenčnej liečby (Gregoryho box) u IRDS nezrelých detí (1971) či vytvorenie lie­čebného protokolu pre otravy mucho­tráv­kou zelenou, ktorý umožňuje vyliečenie bez následkov (1979).

Prof. Dluholucký stál aj pri zrode laktačného programu, ako aj pri zavedení systému rooming-in na gynekologicko-pôrodníckom oddelení. Bolo to o 15 rokov skôr, ako SZO vytvoril program Baby Friendly Hospital Iniciative. Dnešná Fakultná nemocnica s poli­klinikou F. S. Roosevelta sa stala prvým držiteľom tohto titulu u nás. V tomto období dlhodobo spolupracoval s prof. MUDr. J. Švejcarom. Prednášal na Inštitúte doško­ľovania lekárov v Prahe, rozvíjal spoluprácu s pracovis­kom detskej onkológie Praha Motol, kde sa školili lekári špecialisti. V r. 1978 vzniklo v Banskej Bystrici druhé komplexné pracovisko detskej onkológie v ČSSR, ne­skôr získalo štatút Detského onkologického centra. Za organizačný model špeciálnych pediatrických služieb a za laktačný program získal prof. Dluholucký v r. 1985 Cenu federálnej populačnej komisie ČSSR.

V roku 1980 sa na detskom oddelení začal pokusný skríning kongenitálnej hypotyreózy u novorodencov a jeho realizačný model sa stal podkladom na zavedenie skríningu tejto poruchy od r. 1985 v celej ČSSR. Rooseveltova nemocnica sa od r. 1996 stala aj centrom skríningu fenylketonúrie. Ďalšou dominantnou činnosťou prof. Dluholuckého je starostlivosť o kriticky choré deti, deti po úrazoch, s krvácaním a infekciami. Pod jeho vedením sa tím resuscitačného úseku a JIS vrátane leteckej záchrannej služby podieľa na záchrane a trans­portoch kriticky chorých detí.

Nemožno nespomenúť zavedenie speleoterapie v liečbe chronických a alergických chorôb dýchacích orgánov v jaskyni Bystrá a realizáciu výskumu MZ SR na dôkaz jej efektivity. Na základe uvedených aktivít, ktoré predstavujú medzinárodnú prestíž Slovenska v spe­leoterapii vo svete, je úradujúcim predsedom medzi­národnej Commission Permanente de Spéléotherapie d´ Union Internationale de Spéléologie UNESCO B.

Pedagogický profil je bohatý najmä preto, že prof. Dluholucký je výborný rétor, ktorý prednáša zro­zumiteľne na vysokej odbornej úrovni s veľkým zanie­tením, odprednášal viac ako 340 prednášok na odbor­ných podujatiach. Okrem tejto aktivity vedie školiace miesta v postgraduálnej príprave pediatrov, prednášal na FZ a SZ Trnavskej univerzity, bol členom pre obhajoby doktorandských dizertačných prác v odbore pediatria, je členom komisie pre obhajoby dokto­randských dizertačných prác v odbore onkológia MŠ SR a pre obhajoby vedeckých prác v pediatrii LF UK.

Rovnako bohatá je aj jeho publikačná činnosť. Publikoval vyše 160 zásadných vedeckých publikácií, z toho v slovenských odborných časopisoch 37, v čes­ko-slovenských 93 a v zahraničných 30, bol 156-krát citovaný (v zahraničí 72x). V pedagogicko-výskumnej činnosti riešil viacero výskumných úloh najmä v oblasti speleoterapie, skríningu kongenitálnej hypotyreózy, vplyvu environmentálneho znečistenia či problematiku fortifikácie detskej výživy.

Keby sme chceli vymenovať jeho funkcie, tak by sme museli rozšíriť počet strán nášho odborného časopisu. Z tých najdôležitejších spomenieme aspoň niektoré – predseda Slovenskej pediatrickej spoločnosti 14 rokov, krajský odborník Stredoslovenského kraja pre pediatriu MZ SSR 16 r., hlavný odborník pre pediatriu MZ SR 5 rokov, člen Rady minisra zdravotníctva 4 r., člen pracovnej skupiny pre imunizáciu MZ SR doposiaľ, člen VR FZ a SP Trnavskej univerzity 6 r., od r. 2005 doposiaľ dekan LF SZU v Banskej Bystrici, člen Vedec­kej rady a Kolégia rektora SZU.

Je členom vo viacerých zahraničných organizáciach – člen ESPIC (European Soc. Pediat. Intens. Care), člen SIOP (Society Intern. of Pediatric Oncology), a mno­hých ďalších, rovnako i v početných redakčných radách (Neuroendocrinology Letters, Česko-Slovenská pe­-diatrie, Pediatrie pro praxi, Chemotherapeutica Acta, Slovenský a Detský lekár). Je potrebné ešte uviesť aspoň niektoré z nespočetných vyznamenaní a ocenení (spolu ich bolo 23): Guothova medaila, medaila akad. Dérera, Zlatá medaila Slov. lekárskej spoločnosti, Čestný občan mesta Indianapolis (USA) a mnohé iné. Toto je len stručný výpočet všetkých profesionálnych aktivít prof. Dluholuckého, ale myslíme si, že on je taký známy medzi slovenskými, českými i európskymi lekármi, že viac ani nie je potrebné.

Milý Sveťko, nech Ti vydrží Tvoj nevyčerpateľný elán, nadšenie pre pediatriu a pre postgraduálne vzdelávanie, veľa zdravia, šťastia a spokojnosti. Máme Ťa radi!

Ad multos annos!

Katarína FURKOVÁ, Miroslav ŠAŠINKA


  • Katarína FURKOVÁ, Miroslav ŠAŠINKA
  • Prof. MUDr. Svetozár DLUHOLUCKÝ, CSc., jubilujúci sedemdesiatnik
  • Lek Obz, 59, 2010, č. 11, s. 464 – 465