Professor Margaréta Šulcová, M.D, PhD. anniversary

Zdá sa mi že iba pred niekoľkými dňami sme sa stretli pri zakladaní Fakulty verejného zdravotníctva a tu prichádza znova významná udalosť – pani profesorka MUDr. Margaréta Šulcová CSc., sa hlási s významným životným jubileom. Prvá dáma slovenského Verejného zdravotníctva sa dožíva týchto narodenín v plnom zdraví, so závidenia hodným elánom a s nevyčerpateľ­nou zásobou energie.

Pani profesorka Šulcová sa narodila 14. 10. 1940 v Bratislave. Študovala a promovala na Lékařské fakulte hygienické University Karlovy v Prahe. Špecializovala sa v odbore hygieny a epidemiológie a v hygiene práce a pracovnom lekárstve na IVZ v Bratislave. Absolvovala kurz Epidemiológie intoxikácií v priemysle, ktorý usporiadala Svetová zdravotnícka organizácia. V roku 1997 obhájila na Lekárskej Fakulte UK v Bratislave kandidátsku dizertačnú prácu v odbore Hygiena a v tom istom roku habilitovala na Trnavskej univerzite v odbore Verejné zdravotníctvo. V roku 2000 ju prezident republiky vymenoval za profesorku Verejného zdravotníctva.

Od skončenia štúdií sa jej veľkou láskou stáva „prácarina“ v celom rozsahu: hygiena práce, preven­tívne pracovné lekárstvo ako aj novovzniknutý odbor zdravie pri práci. Jej pôsobenie na OÚNZ Trnava, vo Výskumnom ústave hygieny práce a chorôb z povo­lania, na Ministerstve zdravotníctva SR, v Krajskej hygie­nickej stanici v Bratislave alebo v Štátnom zdravotnom ústave SR v Bratislave bolo poznačené charakteristickým rysom jej práce zameranom na poznávanie nového, na spracovanie tém s vedeckou prísnosťou a náročnosťou ale aj s vysokými nárokmi na organizačné zabezpečenie študovaného problému. Tieto svoje schopnosti využila aj v rokoch 1990-1992, na začiatku transformácie zdravotníctva, keď zastávala zodpovednú funkciu hlavnej hygieničky SR a námestníčky ministra zdravotníctva pre verejné zdravotníctvo. Viedla kolektív, ktorý pripravoval Národný program podpory zdravia. Bola členkou pra­covnej skupiny na vypracovanie a realizáciu Akčného programu pre prostredie a zdravie SR a národnou koordinátorkou projektu WHO „Zdravé pracoviská“.

Dnes je členkou poradného zboru pre preventívne pracovné lekárstvo a poradného zboru pre klinické pracovné lekárstvo, členkou Vedeckých rád Trnavskej univerzity a Slovenskej Zdravotníckej Univerzity Založila nový vedný odbor verejné zdravotníctvo, najprv jeho odbornú náplň, neskôr ako vedný a študijný program. Stala sa členkou Spoločnej odborovej komisie pre doktorandské štúdium vo vednom odbore „Hygiena“ a „Verejné zdravotníctvo“, predsedníčkou a členkou habilitačných a inauguračných komisií a ďalších významných inštitúcií.

V roku 1986 začína nová kapitola v aktivitách pani profesorky, ktorá v tomto roku začala svoju pedago­gickú dráhu. V roku 2002 stala sa spoluzakladateľkou a prvou dekankou Fakulty verejného zdravotníctva na SZU, jedinej samostatnej fakulty, ktorá sa výhradne venuje tomuto odboru. Od roku 2006 rozdelila svoju pedagogickú aktivitu medzi SZU v Bratislave a ÚZS UJEP v Ústí nad Labem.

Pani profesorka je excelentnou prednášateľkou, prísnou ale spravodlivou examinátorkou, ktorá vie pochopiť problémy študentov a má láskavý a chápajúci vzťah k mladým. Preto ju majú študenti radi. Má aj vlastnú vedeckú školu, o čom svedčia doktorandi, magistri i bakalári, ale aj študenti špecializačného štúdia, ktorí skončili svoje štúdium pod jej vedením.

Publikačná, prednášková a vedecko-výskumná činnosť profesorky Šulcovej je rozsiahla a bohatá. Je autorkou resp. spoluautorkou 7 monografií, 14 vysoko­školských skrípt, 1 učebnice pre zdravotnícke školy, 1 skrípt pre postgraduálne vzdelávanie, 170 pôvodných publikácií, ktoré boli citované v 88 prácach. Získala cenu za najlepšiu publikáciu roka (1989, 1994, 2003) Slovenskej lekárskej spoločnosti. Bohatá je aj jej prednášková činnosť. Odprednášala 356 prednášok z toho 121 na zahraničných podujatiach, alebo podujatiach s medzinárodnou účasťou. Bola riešiteľkou či spoluriešiteľkou 8 domácich výskumných úloh a 3 zahraničných. Zúčastnila sa vzdelávania mladých odborníkov verejného zdravotníctva v Kenyi. Je členkou Viacerých redakčných rád medzinárodných časopisov. Profesorka Šulcová je okrem všetkých spomínaných aktivít aj milujúcou manželkou, skvelou matkou i milujúcou starou mamou. Najväčšie šťastie prežíva v lone krásnej prírody Spiša spolu s manželom v kruhu svojich detí a vnúčat.

Vážená pani profesorka, milá Gitka, v mene tvojich spolupracovníkov, žiakov a kolegov, ako aj v svojom mene Ti chcem zaželať do ďalších rokov pevné zdravie, ešte veľa vedeckých úspechov, veľa spokojných a múdrych študentov, veľa pocitov krásy v galériách snáď celého sveta a pri počúvaní hudby, ku ktorej Ťa tvoji predkovia, zakladajúci členovia amatérskej Slovenskej filharmónie viedli a dali aj vlohy. Želám Ti veľa krásnych chvíľ na chate na Spiši v kruhu tvojich blízkych. Dovoľ mi aj naše skromné želanie, aby sme sa ešte veľa rokov stretávali ako priatelia a pri ďalšom rozvoji slovenského verejného zdravotníctva.

Ad multos annos

Roman KOVÁČ


  • Roman KOVÁČ
  • Prof.  MUDr. Margaréta ŠULCOVÁ CSc., jubiluje
  • Lek Obz, 59, 2010, č. 11, s. 466 – 467