V týchto dňoch sa dožíva vzácneho životného jubilea významná postava odboru hematológie a trans­fúziológie na Slovensku prof. MUDr. Adriena Sakalová, DrSc., rod. Benková. Narodila sa v rodine obvodného lekára, kde lekárske povolanie má dlhodobú tradíciu – brat bol detským neuroló­gom, manžel urológom. Rodin­né zázemie, láska k človeku a snaha pomôcť chorým formovali mladú osobnosť a prirodzene ju priviedli k výberu lekárskeho povolania.

V r. 1955 absolvovala s vyznamenaním vysokoškol­ské štúdium na Lekárskej fakulte UK v Bratislave. Po skončení začala pracovať v Krajskej nemocnici v Banskej Bystrici, najprv na internom oddelení, neskôr na hematológii vo funkcii ordinára. V rokoch 1964 – 1968 po absolvovaní atestácií z vnútorného lekárstva a z he­matológie pracovala ako internistka a hematologička na rôznych pracoviskách v bývalej Nemeckej demokratic­kej republiké Po návrate na Slovensko zastávala funkciu ordinára a vedúcej oddelenia na Klinike hematológie a transfúziológie Fakultnej nemocnice UK v Bratislave a od r. 1970 až doposiaľ pracuje v Slovenskej zdra­votníckej univerzite (SZU).

Profesorka Sakalová pokračovala vo svojom odbor­nom raste. V r. 1974 obhájila dizertačnú prácu zameranú na využitie cyklofosfamidu v imunosupresívnej liečbe AIHA-AITP s titulom kandidátka vied, v r. 1989 sa stala doktorkou vied za práce zaoberajúce sa včasnou diagnostikou mnohopočetného myelómu, v r. 1991 sa habilitovala na docentku a v r. 1996 získala titul profesorky vnútorného lekárstva. V r. 1989 sa stala prednostkou Kliniky hematológie a transfúziológe FN-LFUK, odborným garantom vnútorného lekárstva a vedú­cou Katedry hematológie a transfúziológie SZU v tejto funkcii pôsobila až do r. 2003.

Pracovná, pedagogická a vedecká činnosť prof. Sakalovej je nesmierne široká. Popri svojej celoživotnej práci pri lôžku pacienta si našla priestor na širokú klinickú, laboratórnu a liečebnú výskumnú činnosť. Venovala sa hlavne problematike komplexnej diagnos­tiky a liečby mnohopočetného myelómu a jej variantov vrátane širokej skupiny sekrečných NHL, v ktorých po­dala prioritné dôkazy s ohlasmi v zahraničí (zavedenie kombinovanej liečby cytostatikami a plazmaferézou, originálny liečebný postup myelómu s predĺžením prežitia dokumentovaný v databáze 995 chorých kliniky). Ďalšou oblasťou jej vedecko-výskumnej činnosti s účasťou v medzinárodných výskumných projektoch bol výskum vrodených erytrocytových enzymopatií s dô­kazom prvých rodín s deficitom pyruvátkinázy, G6PD ako príčiny vrodenej hemolytickej anémie ako aj výskum betatalasémiíí.

Vlastné skúsenosti a sústavné štúdium sa stali zdrojom početných publikácií a prednášok, ktoré získali široký ohlas nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Ich výpočet je skutočne úctyhodný: 4 zahraničné knižné publikácie (v 2 ako prvá autorka) a 13 domácich (v 5 ako prvá autorka), vyše 450 príspevkov v domácich a 253 v zahraničných časopisoch, sylaby, početné prednášky doma a v zahraničí, viac ako 696 citácií u našich a 326 u zahraničných autorov. Okrem tejto rozsiahlej medicínskej, vedeckej a pedagogickej činnosti bola prof. Sakalová 20 rokov vedeckou sekretárkou Sloven­skej hematologickej a transfúziologickej spo­ločnosti, členkou a sekretárkou Federálneho výboru HS, členkou 5 ďalších medzinárodných odborných spo­ločností.

Jej práca bola aj ocenená na rozličných fórach: sedemkrát získala ceny a medaily SLS, je čestnou členkou SLS, SHTS, Českej hematologickej spoločnosti, dostala rezortné vyznamenanie Ministerstva zdravot­níctva SR, pamätné medaily SZU a bola navrhnutá na Medzinárodnú cenu J.A. Komenského.

Pri všetkých svojich aktivitách zostala skromným a láskavým človekom, hocikedy ochotná pomôcť a riešiť problémy druhých, obľúbená u kolegov a študentov. Je spojovacím článkom v hematologickej a trans­fúzio­logickej spoločnosti, ktorá v minulých rokoch prešla mnohými otrasmi, a aj vďaka nej sa udržala celistvosť odboru. Naďalej vychováva generácie mladých hema­tológov a publikuje v odbornej tlači. Svojím stále mladistvým nadšením pre hematológiu a transfúziológiu je inšpiráciou pre svojich kolegov a nasledovníkov.
Pekný rodinný život a láska k hudbe sú len druhou stranou jej úspešného života, ktorý nesie krédo: Čestný a pracovitý život!

Milá Adika, pri Tvojom vzácnom jubileu chcem Ti vyjadriť v mene svojom a v mene všetkých kolegov hlboký obdiv k Tvojmu životnému dielu a zapriať Ti do ďalších rokov veľa zdravia, tvorivého nadšenia, aby sme sa ešte dlho mohli inšpirovať Tvojím príkladom.

Ad multos annos!

Adriena Sakalova, M.D., PhD., Professor anniversary

Viera FÁBRYOVÁ