Editorial

Jaroslava STRNOVÁ, Katarína FURKOVÁ: Čo je nové v pediatrii a nefrológii?/ What is new in pediatrics and nephrology?

Pôvodné práce/Original article

Katarína FURKOVÁ, Júlia HRACHOVÁ: Koncentrácie vitamínu D u detí a adolescentov sledovaných v nefrologickej ambulancii/Vitamin D concentration in children and adolescents from nephrology outpatients department

Karel MATOUŠOVIC, Anna ŠTEKLÁČOVÁ, Milada BOHDANECKÁ, Pavel ROSSMANN, Jaroslav ŠPATENKA: I mírně snížený příjem soli v dietě zpomalí progresi ledvinové nedostatečnosti u potkanů po 5/6 nefrektomii/Even slightly decreased dietary salt intake suppresses progression of renal insufficieny in rats with 5/6 nephrectomy

Milan KUCHTA, Mária SIROŤÁKOVÁ, Emeše MAJOROVÁ, Natália KUCHTOVÁ: Distribúcia mastocytov v bioptických materiáloch z pažeráka u detí a adolescentov/Mast cells distribution in biopsy from esophagus in children and adolescents

 

Prehľady/Overviews

Ľudmila PODRACKÁ, Gabriel KOĽVEK, Zuzana KIZEKOVÁ, Martin DLUHOLUCKÝ, Magdaléna ANTONYOVÁ: História registra detí s chronickou renálnou insuficienciou v Európe a na Slovensku/History of the registry of children with chronic renal insufficiency in Europe and Slovakia

Jaroslava STRNOVÁ, Oto ÜRGE: Maternálna  hyperfenylalaninémia/Maternal hyperphenylalaninaemia

Jaroslav KRESÁNEK: Marihuana „droga“ či liečivá rastlina?/Marihuana: „drug“ or healing plant?

Janka VECANOVÁ, Ingrid HODOROVÁ, Silvia RYBÁROVÁ, Jozef MIHALIK, Darina KLUCHOVÁ: Nový pohľad na glutatión s-transferázu-? (GTSP-1) a jej vplyv na antineoplastickú liečbu/New view on glutathione S-transferase-? (GSTP-1) and its influence on antineoplastic therapy

Miniatlas medicíny/Miniatlas of medicine

Štefan HRUŠOVSKÝ, Adriana GREGUŠOVÁ, Gabriela BERNASOVSKÁ, Mária ĽUPTÁKOVÁ, Andrea FARKAŠOVÁ, Martin DEMEŠ: Dvojrozmerná ultrasonografia obličiek/Two-dimensional ultrasonography of kidneys

Trestnoprávna zodpovednosť v zdravotníctve/Criminal-juridical responsibility in medicine

Karol TÓTH, Jozef TÓTH, Ivana PAGÁČOVÁ: Trestný čin zabitia II/Crime of the killing II

Osobnosti/Personalities

Katarína FURKOVÁ: prof. MUDr. Miroslav Šašinka, DrSc. – jubilant/Miroslav Šašinka, M.D., PhD. Prof. – an anniversary

Peter GAVORNÍK: Prof. MUDr. Andrej Dukát, CSc., FESC, FEFIM Hon., FACP Hon., jubilujúci šesťdesiatnik/Andrej Dukát, M.D., Prof., PhD.,  FESC, FEFIM Hon., FACP Hon. – an anniversary

Marián BERNADIČ: Životné jubileum univerzitného profesora MUDr. Ladislava Zlatoša, DrSc./ Ladislav Zlatoš, M.D., Prof., PhD. – an anniversary