SÚHRN

Marihuana a hašiš sa v súčasnosti stali najrozšírenejšou omamnou drogou rastlinného pôvodu. V niektorých štátoch je ich predaj legalizovaný a sú aj súčasťou oficinálneho liekopisu. V článku sú načrtnuté terapeutické možnosti využitia obsahových látok konopy siatej, resp. jej syntetických analógov.

Kľúčové slová: marihuana – THC – terapeutické využitie – endokanabinoidy – legalizácia.

Lek Obz, 59, 2010, č. 6, s. 237 – 238

SUMMARY

Marihuana and hashish became most spreaded plant of herbal origin. In some countries is their sale legalized and are part of the official medical index. This article describes some therapeutic possibilities of use active agents of marihuana and its synthetic equivalents.

Key words: marihuana, THC, therapeutic use, endocanabinoids, legalization.

Lek Obz, 59, 2010, 6, p. 237 – 238

 

Úvod

Konopné drogy sprevádzajú ľudstvo odpradávna. História užívania konopných drog pre ich halucinogénne vlastnosti a znalosť ich účinku bola známa na všetkých kontinentoch. Doteraz 12 štátov dekriminizovalo užívanie marihuany, medzi nimi i ČR a užívateľ môže mať pri sebe minimálne množstvo (1 americkú uncu = cca 28 g).

Konopa siata (Canabis satíva) – marihuana, hašiš

Konopa je rastlina prakticky rozšírená po celom svete. Je to jednoročná dvojdomá rastlina tvoriaca na jednej rastline samčie a na druhej samičie kvetenstvo. Pravdepodobne pochádza z centrálnej Ázie. Môže sa z nej vyrobiť buď marihuana – vtedy sa využívajú usušené kvety s okvetnými lístkami samičej rastliny, ktoré sú najčastejšie zmiešané s väčšími listami, alebo hašiš, ktorý sa získava spracovaním zrelých kvetov samičej konopnej rastliny (mlátením či preosievaním cez pletivo či tkaninu s drobnými okami) (6).

Marihuana je po alkohole a derivátoch amfetamínu najčastejšie zneužívaná psychotropná látka v Európe, najmä adolescentmi. Slovensko nie je výnimkou (2, 3). V Európe sa predpokladá až 60 miliónov užívateľov. Počet abúzerov marihuany či hašišu sa vo svete odhaduje na cca 300 miliónov (8).

Konopa sa v súčasnosti stala najrozšírenejšou omam­nou drogou rastlinného pôvodu. V niektorých štá­toch je jej predaj legalizovaný a je aj súčasťou oficiálneho liekopisu. Nositeľom halucinogenných účinkov je predo­všetkým delta-9-tetrahydrokannabinol (THC). Najčastejší spôsob užívania drogy predstavuje fajčenie. Môže sa konzumovať aj per os a prakticky všetkými známymi spôsobmi. V ČR dokonca vyšla aj kuchárska kniha o využití marihuany pri pečení a varení. Najúčinnejšia PL je pri fajčení, účinok sa dostaví do 3 min., maximum do 1 h, odoznieva asi po 3 hodinách. Metabolity (THC) sa dajú dokázať niekoľko týždňov v or­ganizme (najmä pri chro­nickom abúze) (7).

V Medzinárodnej klasifikácii chorôb je vymenova­ných šesť kritérií pre závislosť z psychotropných látok: želanie alebo nútenie ku konzumu (crawing), obmedzená schopnosť kontrolovať konzum, abstinenčný syndróm, dôkaz tolerancie, dominancia konzumu drogy nad iné záujmy, trvajúci konzum napriek negatívnym dôsledkom. U chronických abúzerov marihuany či hašišu sú splnené všetky kritériá (5). Abúzeri marihuany sa nevyhýbajú abúzu ani iných psychotropných látok, najmä alkoholu či amfetamínom (3).

Využitie obsahových látok z konopy (prírodných a syntetizovaných) v súčasnej medicíne

Už v r. 1954 sa v Olomouci konala vedecká konferencia na tému „Konopa ako liek“. Využitie látok z konopy v súčasnej medicíne je pomerne široké, aj keď sa o niektorých indikáciách stále diskutuje pre ich nežiaduce vedľajšie a psychotropné účinky.

V ľudskom mozgu existuje celá skupina kana­binoidných neurotransmiterov a receptorov. Rovnako ako aktívna zložka opia – morfín – viedla k objaveniu endorfínov, tak i aktívna zložka konopy – delta-9-tetra­hydro­kannabinol - viedla k objavu endokanabionoidov v mozgu. Tie pôsobia ako neuroprotektívne látky. Takisto existujú kanabinoidné receptory i v rozličných orgánoch ľudského tela (6).

Nauzea a dávenie bývajú častým nežiaducim sprie­vodným znakom niektorých chorôb, napr. AIDS, onko­logických chorôb (cytostatická liečba), chorôb z ožiarenia a pod. Prírodné obsahové látky konopy, syntetický THC a jeho syntetický derivát nabilon, pôsobia na receptory v mozgovom kmeni, ktoré zohrávajú významnú úlohu v kontrole nevoľnosti i dávenia. Dokonca zástancovia fajčenia marihuany (hašiša) uprednostňujú jej fajčenie pred podávaním tabletkových foriem syntetických deri­vátov, pretože fajčenie má rýchlejší nástup účinku a pa­cient má možnosť „titrovať“ si dávku proti príznakom omámenia (dysfórie), úzkosť navodená liečebnou dávkou je menšia a vyššia účinnosť fajčenia je spôsobená aj zmesou obsahových látok oproti monoterapii syntetic­kými látkami.

To vedie k hľadaniu ďalších obsahových účinných látok, akým je určite kanabidiol (CBD) so svojím an­xiolytickým, antikolvulzívnym, antipsychotickým, proti­zápalovým a antiemetickým účinkom a i kanabingerol (CBG) s obdobnými účinkami. Pri spomínaných choro­bách (AIDS, cytostatická liečba, onkologické choroby) je silne oslabený imunitný systém. Polemizovalo sa o mož­nom karcinogénnom účinku konopných látok, najmä marihuanového dymu. Podľa súčasného výskumu THC, CBD (obsahové látky konopy) nepodporujú zhubný rast, dokonca ho tlmia, čo kompenzuje karcinogénny účinok splodín vznikajúcich pri fajčení konopy. Komerčne sa vyrába sublingválny sprej obsahujúci THC a CBD, je registrovaný v Kanade (6). Na Slovensku uprednostňuje­me nekanaboidné antiemetiká (4).

Liečba gliómov. Gliómy, zvlášť multiformné glio­blastómy alebo astrocytómy IV. štádia, sú najčastejšou skupinou primárnych malígnych nádorov mozgu a patria medzi najagresívnejšie tumory CNS. Mnohé štúdie zistili, že kanabinoidy a ich deriváty spomaľujú u laboratórnych zvierat rast rôznych typov tumorov, vrátane gliómov. Kanabinoidy spôsobujú apoptózu gliómových buniek v kultúre, inhibujú angiogenézu gliómov in vivo a navyše zabíjajú gliómové bunky selektívne a môžu ochrániť zdravé nervové tkanivá (1).

Glaukóm. Objavenie receptora CB1 a špecifických enzýmových aktivít (AEA - arachidomyletanolamid, anan­damid) vysvetlili, akým mechanizmom znižujú kanabinoidy vnútroočný tlak. Kanabinoidy, ktoré sa dostanú do krvi, spôsobujú uspokojivé zníženie vnútroočného tlaku; problém je len v aplikačnej forme.

Skleróza multiplex. Objektívne testy zistili, že THC znížil spastickosť, rigiditu, trasenie a zlepšila sa chôdza. Okrem ústupu týchto symptómov by sa mohol uplatniť aj protizápalový, resp. autoimunitu ovplyvňujúci mecha­nizmus obsahových látok konopy (THC, CBD, CBG).

Epilepsia. Zatiaľ je len jednoznačne dokázaný anti­kolvuzívny efekt kanabinoidov v experimente u zvierat, nie v humánnej medicíne. Odporúča sa opatrnosť s expe­rimentovaním u epileptikov.

Bolestivé stavy. Analgetický efekt konopy je známy už od staroveku. Zvažujú sa niektoré potenciálne mechanizmy ako kanabinoidy môžu spôsobiť analgéziu. Efekt na neuropatickú bolesť (z poškodenia nervových buniek) sa dá považovať za dokázaný napr. pri Parkin­sonovej chorobe, iných neurodegeneratívnych choro­bách (napr. m. Alzheimer, podstatné zmiernenie symptó­mov) a úrazoch miechy.

Duševné poruchy. Vzťah medzi duševným zdravím a užívaním konopy je stále veľmi problematický. Považuje sa za dokázané, že u predisponovaných jedincov môže spustiť psychózu. Užívanie pri schizofrénii zvyšuje frekvenciu atakov choroby.

Liečba obezity. Rimonabant, antagonista kana­bino­id­né­ho receptora, (endokanabinoidy) v kombinácii s dié­tou a cvi­čením pomáha k redukcii hmotnosti. Je indikovaný výhradne pri zdravotných, nie kozmetických problémoch (6). V Kanade, Holandsku, Švajčiarsku je povolené pri niektorých diagnózach používať konopu zakúpenú v le­kárni. Vo viac ako v 100 prípadoch bol THC v jeruzalemskej nemocnici úspešne použitý k prevencii dávenia počas chemoterapie u onkologicky chorých detí. Na Slovensku nie je registrovaný žiadny liek obsahujúci prírodné alebo syntetické látky z konopy. Užívanie, pestovanie a pre­chovávanie marihuany a hašišu je trestný čin.

Záver

Na Slovensku má pestovanie konopy dlhoročnú tradíciu, ale len ako priemyselná rastlina (s veľmi nízkym obsahom THC) – predovšetkým na výrobu konopného plátna, aj keď konopa má veľmi široké uplatnenie v prie­mysle pre svoje vynikajúce vlastnosti s možnosťami širokého použitia. Konopa siata (Cannabis sativa) podľa Slovenského liekopisu rozhodne nepatrí medzi oficiálne fytofarmaká, ale podľa dostupných prameňov som na Slovensku nenašiel odporúčanie na jej užívanie ani v ľu­dovom liečiteľstve.

Masívne zneužívanie marihuany či hašišu ako psychotropnej látky sa začalo v 80. rokoch minulého storočia. Dnes je po alkohole a amfetamínoch najčastej­šou zneužívanou psychotropnou látkou, najmä pre dospievajúcu mládež. Každoročne stúpa počet (najmä mladých ľudí) liečiacich sa zo závislosti z marihuany.

Možnosť využitia prírodných látok, ktoré obsahuje konopa siata, alebo synteticky pripravených pre medicín­ske účely je známa už pomerne dlho. Výskum však ani zďaleka nie je ukončený a vyžaduje ešte veľa klinických štúdií a sledovaní. Určite v žiadnom prípade nie je preto dôvod pre legalizáciu užívania marihuany zdravými ľuďmi!

Marihuana: drug or healing plant?

Jaroslav KRESÁNEK
(Zo Subkatedry dorastového lekárstva FZŠŠ SZU, vedúci prof. MUDr. J. Kresánek, PhD.)