Odňatím slobody na deväť až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin na chránenej osobe, alebo z osobitného motívu. Pod chránenou osobou sa rozumie dieťa, tehotná žena, blízka osoba, odkázaná osoba, osoba vyššieho veku ( nad 60 rokov ), chorá osoba, osoba požívajúca ochranu podľa medzinárodného práva, verejný činiteľ alebo osoba, ktorá plní svoje povinnosti uložené na základe zákona, alebo svedok, znalec, tlmočník alebo prekladateľ. Pod osobitným motívom sa rozumie spáchanie trestného činu na objednávku, z pomsty, v úmysle zakryť alebo uľahčiť iný trestný čin, z národnostnej, etnickej alebo rasovej nená­visti alebo nenávisti z dôvodu farby pleti, alebo so sexuálnym motívom.

Odňatím slobody na dvanásť až pätnásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin závažnejším spôsobom konania, ako člen nebezpečného zoskupenia, alebo za krízovej situácie. Pod závažnejším spôsobom konania treba rozumieť spáchanie trestného činu po dlhší čas, surovo alebo trýznivo, násilím alebo jeho hrozbou, ľsťou, využitím tiesne, neskúsenosti, odkázanosti alebo pod­riadenosti, porušením dôležitej povinnosti vyplývajúcej z páchateľovho zamestnania, postavenia, funkcie alebo zo zákona, organizovanou skupinou, alebo na viacerých osobách (najmenej troch). Nebezpečným zoskupením sa rozumie zločinecká skupina, alebo teroristická skupina. Krízovou situáciou sa rozumie núdzový stav, výnimočný stav, vojnový stav, alebo vojna. Pri všetkých troch skutkových podstatách, by trestný súd nemohol odsúdiť páchateľa na podmienečný trest odňatia slobody.

Spôsobenie ublíženia na zdraví s následkom smrti

Kto v úmysle ublížiť na zdraví inému z nedbanlivosti spôsobí smrť, potrestá sa odňatím slobody na tri až osem rokov. Na vyvodenie zodpovednosti Trestný zákon vyža­duje úmyselné konanie páchateľa, ktorý ublíži na zdraví inej osobe a zároveň usmrtenie tejto osoby z nedbanli­vosti, ktoré vzniklo ako následok ublíženia na zdraví. Pod ublížením na zdraví Trestný zákon rozumie také poškode­nie zdravia iného, ktoré si objektívne vyžiadalo lekárske vyšetrenie, ošetrenie alebo liečenie, počas ktorého bol nie iba na krátky čas sťažený obvyklý spôsob života poško­deného.

Odňatím slobody na päť až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin na chránenej osobe, alebo z osobitného motívu.

Odňatím slobody na sedem až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin závažnejším spôsobom konania, ako člen nebezpečného zoskupenia, alebo za krízovej situácie. Pri všetkých troch skutkových podsta­tách, by trestný súd nemohol odsúdiť páchateľa na podmienečný trest.

Crime of Killing II.

Karol TÓTH, Jozef TÓTH, Ivana PAGÁČOVÁ
(Z Katedry medicínskeho práva, Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave vedúci : prof. JUDr. Karol Tóth, PhD., MPH )