V letnom období roku 2010 sa dožíva 60 rokov profesor Dukát. Narodil sa 20. 6. 1950 v Bratislave, Lekársku fakultu Univerzity Komenského v Bratislave ukončil v roku 1974. Po promócii pracoval na Výskumnom ústave humánnej bioklimatológie v Bratislave ako výskum­ný pracovník-lekár, neskoršie ako samostatný vedecký pracovník. Od roku 1982 pracuje na II. internej klinike LFUK-FNsP v Bratislave, najprv ako odborný asistent.

V roku 1987 obhájil dizertačnú prácu Klinické použitie ambulantného monitorovania elektrokardiogramu. V roku 1990 bol menovaný na docenta, habilitovaný bol v roku 2005 habilitačnou prácou Prínos monitorovania krvného tlaku Holterovskou technikou v klinike. Od roku 2006 je profesorom vnútorného lekárstva, inauguračnú prednáš­ku Ambulantné monitorovanie krvného tlaku, význam pre manažment pacienta s hypertenziou mal 24. 6. 2005. V rokoch 1986-2001 bol vedúcim lekárom Kardiologic­kého pracoviska II. internej kliniky. Od roku 2001 je prednostom II. internej kliniky LFUK-FNsP v Bratislave a od roku 2007 je hlavným odborníkom MZd SR pre vnútorné lekárstvo. Získal atestáciu I. a II. stupňa z vnú­torného lekárstva, z kardiológie a z posudkového lekár­stva a revízneho lekárstva.

Pedagogickú činnosť vykonáva nepretržite od roku 1982. Od roku 2006 je gestorom výučby internistických disciplín na LFUK v Bratislave, je predsedom Komisie pre štátne rigorózne skúšky LFUK z internej medicíny. Je spoluautorom učebnice a skrípt: Kolesár J, Hupka Š, Mikeš Z, Gavorník P, Dukát A.: Základy zdravotníctva. 1. vyd. Univerzita Komenského. Bratislava: 1987, 136 s.

V oblasti vedecko-výskumnej činnosti je profesor Dukát významnou a vyzretou osobnosťou nielen v Slo­venskej republike, ale aj v zahraničí v oblasti vnútorného lekárstva, a v oblasti kardiológie a angiológie. Publikoval vyše 400 vedeckých prác, z toho 17 v zahraničných karentovaných časopisoch, 3 vedecké monografie a 3 ka­pitoly vo vedeckých monografiách. Citovanosť jeho prác  je vyše 350, z toho viac ako 110 v za­hraničných publikáciách registrovaných v citačných indexoch.

V r. 2000 – 2005 bol vedeckým sekretárom Slo­venskej internistickej spoločnosti SLS, od r. 2005 doteraz je jej prezidentom, v Slovenskej kardiologickej spoloč­nosti SLS pracoval ako člen výboru a vo viacerých pracovných skupinách, viac ako 25 rokov. Je členom výboru Slovenskej asociácie pre aterosklerózu, členom výboru Slovenskej hypertenziologickej spoločnosti, pod­predsedom Sekcie angiológov Slovenskej lekárskej komory. Bol členom výboru Spolku slovenských lekárov a v r. 1992 – 1996 podpredsedom Ligy pre hypertenziu Slovenska atď., je členom redakčných rád viacerých le­kárskych časopisov: Kardiológia/Cardiology (aj zástupca vedúceho redaktora), Vnitřní lékařství, Všeobecná angio­lógia/General Angiology; Interní medicina pro praxi; Current Clinical Practice; New EU Magazine in Medicine atď.

K najvýznamnejším ohlasom na pedagogickú a ve­deckú prácu profesora Dukáta patrí Dérerova cena (2007); Hynkova cena (2008); Cena za najlepšiu publikáciu SLS a Cena Slovenskej fyziatrickej spoločnosti SLS (1978); Fellow of the European Society of Cardiology (FESC) – 2004; European Cardiologist (2005); Fellow of the European Federation of Internal Medicine (FEFIM) – 2005; Honorary Fellow of the European Federation of Internal Medicine (FEFIM Hon.) – 2007; Honorary Fellow of the American College of Physicians (FACP Hon.) – 2010 a Fellow of the Royal Society of Physicians (London).

Pri liečebno-preventívnej činnosti je mimoriadne manuálne zručný, ovláda teoreticky i prakticky mnohé náročné pomocné vyšetrovacie metódy, ale dôraz kladie na dôslednú anamnézu a základné fyzikálne vyšetrenie. Pri jeho pracovitosti a obdivuhod­ných pra­covných vý­sledkoch, by sa dalo očakávať, že okrem medicíny nemá iné záujmy a aktivity. Opak je pravdou.

Profesor Dukát je obdivovateľom a vynikajúcim znalcom histórie a umenia. Pred každou cestou do za­hraničia študuje detailne s vedeckou presnosťou historic­ko-kultúrne objekty daného regiónu, aby ich mohol potom cielene vnímať a skúmať s vytrvalosťou, ktorá je naozaj unikátna. Jeho záber je široký, ale na prvom mieste jeho estetického cítenia je asi výtvarné umenie, ktoré sa v posledných rokoch expandovalo aj do zberateľskej vášne. Je však aj častým návštevníkom opery a divadiel,   často ho možno vídať aj na premiérach.

Vážený pán profesor, milý Andrej, prajem Ti aj za všetkých spolupracovníkov, kolegov, mnohých Tvojich priateľov, známych a pacientov veľa zdravia, šťastia, spokojnosti, osobných i pracovných úspechov, veľa síl v lekárskej, vedeckej i pedagogickej práci a nech Ti čo najdlhšie vydrží Tvoj osobitý ľudský prístup.

Professor Andrej Dukát - anniversary

Peter GAVORNÍK