Spomienky na študentské roky sa spájajú s mnohými dobrými učiteľmi. Jedným z nich je profesor Ladislav Zlatoš. Z jeho prednášok sa dalo učiť pre medicínu aj pre život. Prinášal vždy najnovšie pohľady na pato­mechanizmy chorôb. Nikdy nič nepredstieral, pôsobil skôr skromne a priateľsky. A taký ostal dodnes.

Ladislav Zlatoš sa narodil 27.6.1940 v Pruskom. Maturoval na gymnáziu v Trenčíne (1957). Odbor všeobecné lekárstvo študoval na LF UK v Bratislave, kde promoval r. 1963. Po promócii nastúpil na miesto asistenta na Katedru experimentálnej patológie LF UK. Výskum na katedre sa orientoval na problematiku tlakového a objemového preťaženia srdca. MUDr. Zlatoš sa stal riešiteľom úlohy: „Vplyv hormónov nadobličiek na metabolické a morfologické pochody v srdci pri postup­ne sa zvyšujúcej pretlakovej práci a zlyhaní srdca.“ V tomto zadaní sa sformulovalo jeho celoživotné výskumné zameranie: študoval vývin štruktúry a funkcie myokardu vo včasnom postnatálnom období, mecha­nizmus adaptácie srdca na dlhodobo zvýšenú hemo­dynamickú záťaž, reguláciu metabolizmu srdcového svalu, vplyv diabetu na metabolizmus srdcového svalu, ako aj možnosti prevencie vzniku cirhózy pečene. Kandidátsku dizertačnú prácu „Príspevok k štúdiu vývoja metabolizm obhájil r. 1973 a venia docendi roku 1980. Hodnosť DrSc. získal r. 1991 a profesorom normálnej a patologickej fyziológie bol menovaný r. 1993. Prof. Zlatoš je autorom viac ako 200 vedeckých publikácií a desiatok záverečných správ výskumných úloh. Ohlas jeho prác potvrdzuje 230 SCI citácií.

Organizačné schopnosti jubilanta a vzácna schop­nosť komunikovať tak, aby sa problémy riešili, ho nominovala na desaťročia do funkcie tajomníka ústavu a vedeckého sekretára Slovenskej spoločnosti pato­lo­gickej a klinickej fyziológie SLS, neskôr aj jej prezidenta. Prof. Zlatoš pracoval aj ako senátor Akademického senátu LF UK (1997 – 2007) a senátor AS UK (2003 – 2007). Významnou mierou sa pričinil o akre­ditáciu magisterského programu medziodborového štúdia „bio­medicínskej fyziky“ na LF UK a FMFI UK v Bra­tislave. Prof. Zlatoš bol gestorom tohto odboru za LF.

Profesor Zlatoš pracoval v Rade ŠVOČ na LF, bol členom programovej rady časopisu Academia (1996 – 2005), členom Slovenskej komisie pre obhajo­by kandidátskych dizertačných prác z odboru normálna a patologická fyziológia (1985-1990), oftalmológia a biofyzika, bol členom odbornej komisie pre lekárske vedy pri Akreditačnej komisii SAV (1996 – 2005) a čle­nom Akreditačnej komisie SAV (2006 – 2007). Napísal desiatky posudkov na diplomové a dizertačné práce, posudzoval habilitačné spisy i podklady pre veľké dok­toráty. Vždy bol presný a principiálny, ale vždy ľudský. Jeho posudok bol zhodnotením práce a často ďalším smerovaním výskumu, prípadne východiskom pre novú publikáciu.

Za svoju prácu dostal mnohé ocenenia a uznania. Spomeniem Cenu rektora za najlepšie vysokoškolské skriptá (1987), Cenu Literárneho fondu (1984) a trikrát Cenu odbornej spoločnosti SLS za najlepšiu publikáciu roka (1980, 1981 a 1989), Zlatú medailu LF UK v Bratislave, Pamätné medaily k 80. a 90 výročiu vzniku LF UK, Zlatú medailu „Propter merita“ SLS, Zlatú medailu FMFI UK, Pamätnú medailu Masarykovej Univerzity v Brne a najnovšie Plaketu akad. T.R. Niederlanda. SLS a najvyššie vyznamenanie LF UK Hynkovu medailu.


Vážený pán profesor, milý priateľ,

chcem Ti za Tvoju prácu úprimne poďakovať. Viem, že si pracoval z nadšenia a pre vec samú, ale aj tak Ti patrí naša vďaka! Chcel by som písať o Tvojej rodine, o Vašich deťoch, ktoré ste pripravili s manželkou do života a sveta tak, že nielen Vy, ale Slovensko môže byť na ne hrdé. Chcel by som písať o Tvojich osobnostných vlastnostiach, nie o tom, čo zvládaš so samozrejmosťou a úsmevom, ale o tom, čo aj Tebe prináša starosť, lebo aj v tom si príkladom pre ostatných. Vážim si Tvoju schopnosť riešiť problémy, usmerňovať ľudí na cestu, nie mimo nej.

Úprimne Ti želám za seba i spolupracovníkov pevné zdravie, radosť do rodiny, veľa chvíľ, pri ktorých sa budeš môcť spokojne a s hrdosťou obzrieť za vykona­nou prácou, za priateľmi, ktorí na Teba budú vždy čakať, za študentmi, ktorí budú aj vďaka Tebe tíšiť utrpenie ľudí, odovzdávať svetu prepotrebnú nádej a úspešne tak napĺňať svoje poslanie.


Ad multos annos!

Ladislav Zlatoš, M.D., Prof., PhD.

Marián Bernadič