Lekársky obzor 5/2010

Časopis Lekársky obzor 5/2010. Ročník (volume) 59

Editorial

Miroslav Šašinka, Katarína FURKOVÁ, Igor RIEČANSKÝ: Dva roky miniatlasu medicíny/Two years  of Medical Miniatlas         175

Pôvodné práce/Original article

Beáta TARAGEĽOVÁ, M­ichala BÉREŠOVÁ: Prognózovanie chorobnosti salmonelóz pre okres Rimavská Sobota/Prognosis of salmonellas morbidity for Rimavská Sobota district         176

Pred dvoma rokmi sa v našom časopise z iniciatívy prof. MUDr. Štefana Hrušovského CSc., a MUDr. Miroslava Žigraia, PhD., začali zjavovať vystrihovateľné listy novozaloženého Miniatlasu medicíny. Dnes sú ich dva tucty. Niektoré z nich sa nedajú celkom presne zaradiť, resp. dotýkajú sa viacerých oblastí medicíny. Dosiaľ sa do Miniatlasu zahrnuli najmä tieto odbory:

•    gastroenterológia a hepatológia (6, 13, 14, 18-20) – spolu 6x,
•    diagnostická a intervenčná rádiológia (3-5, 12) – spolu 4x,
•    chirurgia a ortopédia, dermatológia, klinická imu­nológia a hematológia (2, 7, 10, 15, 17, 21) – po dva listy,
•    genetika, histopatológia, nefrológia, infektológia, toxikológia (1, 8, 9, 11, 16) – po jednom liste.

Možnosť dennodenného používania digitálnych foto­aparátov a kamier v práci i v súkromí poskytuje donedávna netušené možnosti virtuálneho záznamu reality okolo nás. Pokročilé technológie tlače, virtuálneho spracovania a ší­renia obrazov dávajú nové možnosti podeliť sa o súkromné dojmy či zážitky, ale aj o štúdium, hodnotenie a interpretá­ciu odborných obrazových ma­teriálov.

Zverejnili sme bezmála 200 obrazov z najrozličnej­ších oblastí medicíny. Niektoré z nich vznikali za dra­matických okolností akútneho krvácania z pažerákových varixov či počas špičkového operačného výkonu, iné – svojím obsahom nemenej vzrušujúce – v tichu genetické­ho laboratória alebo pri pokojnom mikroskopovaní.

V Miniatlase medicíny budeme pokračovať aj naďalej. Možnosť publikovať zaujímavé obrazy z medicíny je otvorená aj pre Vás, čitateľov. V záujme homogénnosti miniatlasu sa usilujeme o jednotnú štruktúru listov: jedna strana normovaného textu, osem obrázkov štandardného rozmeru (pohľadnica), najlepšie v digitálnom formáte .jpeg, nie viac ako 5 citácií. Názov článku a opis obrázkov je dvojjazyčný. Na záver nám dovoľte vyjadriť nádej, že o Miniatlase medicíny budeme čoskoro môcť hovoriť aj ako o medicíne na webe...

Two years of Medical Miniatlas

Miroslav Šašinka, Katarína FURKOVÁ, Igor RIEČANSKÝ
(Zo Slovenskej zdravotníckej univerzity, rektor Prof. MUDr. Ján Štencl, CSc.)

Súhrn

Problém komorbidity je dôležitou oblasťou psychiatrického výskumu. Epidemiologické štúdie priniesli jednoznačné poznatky o tom, že nárast komorbidity viac ako dvoch duševných porúch je signifikantný. Koncept komorbidity v psychiatrii naráža na problémy hlavne v súvislosti s tradič­ným nozologickým myslením na jednej strane a novými klasifikáciami duševných porúch na strane druhej. Psychiatric­ká komorbidita je artefakt, ktorý vznikol ako dôsledok diagnostickej stratégie nových klasifikačných systémov. V sú­časnosti sa formujú predstavy o tom, ako predísť excesívnym prípadom komorbidity. Ukazuje sa, že najvhodnejší spôsob je aplikovať hierarchický princíp v diagnostike.

Kľúčové slová: komorbidita – arteficiálna komorbidita – klasifikácia duševných porúch – diagnostická hierarchia.

Summary

Problem of comorbidity is an important area of psy­chiatric research. The comorbidity of two or more psychiatric diagnoses has been reported to be significant. The concept of comorbidity in psychiatry relates to the traditional nosological model on the one hand and the new classification of mental disorders on the other

hand. Psychiatric comorbidity is an artifact which arose as result of current strategy of diagnosing. Recently, several ideas how to prevent an excessive comorbidity in psychiatry are formulated. It has been shown that the most appropriate method is use of diagnostic hierarchies.

Key words: comorbidity, artificial comorbidity, classification of mental disorders, diagnostic hierarchy.

Súhrn

Úvod: Salmonelózy patria medzi najčastejšie potravou prenášané ochorenia. Na salmonelózu najčastejšie ochorejú deti vo vekovej skupine 0- až 4-ročných. Salmonelóza má typický sezónny charakter s maximom chorobnosti v letných mesiacoch. V etiológii salmonelóz sa najčastejšie uplatňuje

S. enteritidis, ktorá vyvoláva epidémie. Trend vo výskyte salmonelóz na území Slovenskej republiky má od roku 1998 zostupný charakter.

Cieľ práce bolo vykonať podrobnú epidemiologickú analýzu salmonelových nákaz, na základe analýzy následne odhadnúť prognózy vývoja chorobnosti salmonelóz a navrhnúť opatre­nia k riešeniu problematiky salmonelóz v okrese.

Materiál a metodika: Vykonala sa deskriptívna a retrospektív­na analýza vývoja salmonelových nákaz v okrese Rimavská Sobota v priereze rokov 1998 – 2007. Primárne epidemiologické údaje sa čerpali z listov epidemiologického vyšetrenia (LEV). Vytvorila sa databáza v programe EpiInfo verzie 3.5.1 for Windows. V uvedenom programe sa vytvorila vstupná maska, v ktorej sa nahralo 2437 údajov. Na štatistické spracovávanie údajov sa použili softwarové programy: EpiInfo, Excel, MS Office, Swiffchart, Stagraphics Centurion XV Professional.

Výsledky: Priemerná chorobnosť na salmonelózy v okrese Rimavská Sobota bola v horizonte 10 rokov 296/100 tis. obyvateľov. Najvyššia chorobnosť bola v roku 1999 a to 579,64/100 tis. obyvateľov. Prognóza chorobnosti salmonelóz v okrese Rimavská Sobota predpovedá aj naďalej konštantný trend vývoja. Chorobnosť na salmonelózy bola u rómskeho etnika 1,05 krát vyššia v porovnaní s ostatným obyvateľstvom. Bol preukázaný štatisticky významný rozdiel v sezónnej chorobnosti. Najvyššia priemerná chorobnosť na salmonelózy bola vo vekovej skupine 0-ročných detí.

Kľúčové slová: epidemiológia – analýza – salmonelóza – časové rady.

ABSTRACT

Introduction: Salmonellosis is one of the most frequently food relayed infection. The most frequently population group because of salmonellosis are children at the age of 0-4 year old. Salmonellosis has a typical seasonal character with maximum in summer months. The most frequently etiology agent is S. enteritidis, which caused the epidemics. Trend of salmonellosis in Slovakia has a decreasing character since 1998.

Objectives: The main aim of this works was to performed detail epidemiological analysis of salmonellosis and assessed the prognosis of sickness development and proposes the arrangements to solution of salmonellosis in the district.

Material and methodology: In this work was performed an descriptive and retrospective analysis of salmonellosis infection development in the district of Rimavska Sobota in years 1998–2007. Primary epidemiological data were available from the list of the epidemiological examination. We created a data-base in the EpiInfo program versions 3.5.1 for Windows. In this program we created an enter mask. The number of dates was 2437. For a statistical data processing we used the software programs: EpiInfo, Excel, MS Office, Swiffchart, Stagraphics Centurion XV Professional.

Conclusion: Average salmonellosis morbidity was 296/100 000 in Rimavská Sobota district in 10-years

horizon. The highest morbidity was in year 1999 (579.64/100000). Prognosis of morbidity in Rimavska

Sobota district predicts constant trend. Salmonellosis morbidity was in the ethnic minority 1.05 times higher than in the other population. It is demonstrated statistically significant difference in the seasonal morbidity. The highest morbidity was in age group 0 years.

Key word: epidemiology, analysis, salmonellosis, time series.

SÚHRN

Presné zistenie dĺžky koreňového kanálika je obzvlášť dôležité pre úspešnú endotontickú liečbu devitálnych zubov. Čistenie, dostatočné tvarovanie a kompletné zaplnenie koreňového systému zuba nemožno vykonať, kým nie je stanovená presná pracovná dĺžka koreňového kanálika. Foramen apicale je oblasť, kde vyúsťuje koreňový kanálik na povrch koreňa blízko periodontálneho ligamentu. Röntgenovú snímku ťažko zhodnotiť v prípade, ak je vyústenie apikálneho otvoru z boku koreňa alebo v jeho bukálnom či lingválnom smere. Cieľom článku je zhodnotiť elektronické meranie dĺžky koreňového kanálika a podať prehľad o apexlokátoroch a ich vývoji. Apexlokátory sa používajú klinicky viac než 30 rokov ako pomoc pri určovaní miesta ukončenia koreňovej preparácie a samotného vyplnenia koreňového kanálika. Tieto zariadenia sú schopné pri ich pripojení na koreňový nástroj detegovať miesto, v ktorom koreňový nástroj prechádza cez koreň zuba do oblasti periodoncia. Vývoj apexlokátorov prispel k pres­nejšiemu a predpovedateľnému určovaniu pracovnej dĺžky koreňového kanálika. Apexlokátory znižujú počet poža­dovaných röntgenových snímok a pomáhajú v prípadoch, keď rádiografické metódy sú prekážkou merania. Röntgenová snímka poskytuje dvojrozmerný obraz trojrozmernej štruktúry a je citlivou metódou pri jej expozícii a vyhodnocovaní. Diagnostická röntgenová snímka je nevyhnutnou súčasťou endodontickej terapie na zistenie anatómie koreňového systému zuba, počtu koreňov a ich zakrivenia, prítomnosti alebo neprítomnosti chorobného procesu a hrá významnú úlohu pri určovaní pracovnej dĺžky. Presnosť merania pri zisťovaní dĺžky koreňového kanálika možno zvýšiť použitím apexlokátora v kombinácii s röntgenovou snímkou. Žiadna z týchto metód, či už použitie apexlokátora, alebo meracej röntgenovej snímky, osobitne nespĺňa dostatočne všetky podmienky pri určovaní pracovnej dĺžky koreňového kanálika. Hraničnou oblasťou zuba pre preparáciu a zaplnenie koreňového kanálika je foramen apicale, ktorý nie je možné stanoviť pomocou röntgenovej snímky. Moderné apexloká­tory sú schopné zistiť s presnosťou väčšou ako 90 % správnu polohu foramen apicale. Poznatky o apikálnej oblasti koreňa zuba, rozumné využívanie röntgenového vyšetrenia a správne použitie apexlokátora pomáhajú lekárom dosahovať očaká­vané výsledky.

Kľúčové slová: Apexlokátory – dĺžka koreňového kanálika – röntgenová snímka zuba.

SUMMARY

Accurate determination of root canal length is particularly important to the success of root canal treatment of devital teeth. Cleaning, adequate shaping and complete filling of the root canal system cannot be accomplished unless the correct working length is established. The apical foramen is the region where the root canal leaves the root surface next to the periodontal ligament. When the apical foramen exits to the side of the root or in a buccal or lingual direction it becomes difficult to view on the radiograph. The aim of this paper is to review the electronic determination of the length of the root canal and overview of apex locators and their development. Electronic apex locators have been used clinically for over 30 years as an aid in determining where canal preparation and obturation should terminate. These devices, when attached to a file, are able to detect the point at which the file leaves the tooth and enters the periodontium. The development of the electronic apex locator has helped make the assessment of working length more accurate and predictable. Electronic apex locators reduce the number of radiographs required and assist where radiographic methods create difficulty. A radiograph provides a two-dimensional image of a three-dimensional structure and is technique sensitive in both its exposure and interpretation. The preoperative radiograph is essential in endodontics to determine the anatomy of the root canal system, the number and curvature of roots, the presence or absence of disease, and to act as an initial guide for working length. The use of an electronic apex locator in combination with the radiograph is greater precision in the determination of root canal length. No individual technique is truly satisfactory in determining endodontic working length. The foramen apicale of the tooth is a practical and anatomic termination point for the preparation and obturation of the root canal and this cannot be determined radiographically. Modern electronic apex locators can determine this position with accuracies of greater than 90% but still have some limitations. Knowledge of apical anatomy, prudent use of radiographs and the correct use of an electronic apex locator will assist practitioners to achieve predictable results.

Key words: Electronic apex locators, root canal length, dental radiograph