Lekársky obzor 4/2010

Lekársky obzor 4/2010.

Pôvodné práce/Original article

Ingrid SCHUSTEROVÁ, František SABOL, Ingrid PORUBČINOVÁ, Jana JEVČÁKOVÁ, Ján LUCZY, Štefan LUKAČIN, Michal HULMAN: Echokardiografické prediktory dysfunckie ľavej komory srdca po plastike mitrálnej chlopne. Včasná indikácia úpravy mitrálnej regurgitácie/Echocardiografic prediction of left ventricular dysfunction after mitral valve repair. Early indication of the optimal timing of mitral regurgitation repair

Zuzana ŽILINSKÁ, Martin CHRASTINA, Ján BREZA, Peter BUJDÁK, Juraj MAĎARIČ, Ivan VULEV: Stenóza renálnej artérie transplantovanej obličky/Transplant renal artery stenosis

Súhrn

Východisko: Pribúda štúdií o tom, že predoperačná ejekčná frakcia (EF), veľkosť ľavej komory (ĽK), ako aj klinický stav vyjadrený funkčnou skupinou NYHA (New York Heart Association) sú dobrými prediktormi pooperačnej dysfunkcie ľavej komory.

Cieľ: Vyhodnotiť vplyv nízkej predoperačnej EF ĽK na pooperačnú dysfunkciu ĽK s prihliadnutím na funkčnú skupinu NYHA.

Súbor a metodika: Od 1. 1. 2002 do 30. 4. 2005 bola u 66 pacientov s priemerným vekom 60,23 ± 12,54 rokov vykonaná plastika mitrálnej chlopne (MVr). Hodnotili sme 50 cho­rých. Podľa etiológie v 24 prípadoch (48 %) išlo o degeneratívne zmeny mitrálnej chlopne (MCH), v troch (6 %) prípadoch o zmeny reumatické, v 9 (18 %) zmeny ischemické, v 2 (4 %) vrodenú chorobu chlopne, v 9 prípadoch o zmiešané zmeny (18 %) a traja pacienti (6 %) mali infekčnú endokarditídu mitrálnej chlopne. U pacientov bolo vykonané echo­kardiografické vyšetrenie pred operáciou, pri prepustení z nemocnice a priemerne 18,89 mesiacov od operácie.

Výsledky: Ejekčná frakcia pri kontrole priemerne 18,89 mes. od operácie negatívne koreluje s veľkosťou ĽK (p < 0,05), s NYHA v tomto období (p < 0,01) a pozitívne koreluje s EF pred operáciou a pri prepustení z nemocnice (p < 0,01). U pacientov s EF pred operáciou < 30 % bola táto pri kontrole 18,89 mesiacov od operácie napriek prechodnému zlepšeniu u všetkých do 30 %. Naopak, u pacientov s EF pred operáciou > 50 % pri kontrole 18,89 mesiacov od operácie bola EF > 50 % v 66,7 % a ani jeden pacient nemal EF 40 % a menšiu. NYHA sa signifikantne po OP zlepšila (p < 0,001).

Záver: Predoperačná ejekčná frakcia ľavej komory srdca sa zdá byť dobrým prediktorom postoperačnej dysfunkcie ĽK srdca. Napriek významnému zlepšeniu funkčnej skupiny NYHA predoperačne zistená závažná dysfunkcia ĽK, hodnotená echokardiograficky, pretrváva aj po plastike mitrálnej chlopne, čo nabáda k včasnej indikácii operačného riešenia mitrálnej chyby ešte pri zachovanej systolickej funkcii ľavej komory.

Kľúčové slová: plastika mitrálnej chlopne – ejekčná frakcia – echokardiografické prediktory – NYHA.

Abstract

Background: There is a growing number of studies stating that preoperative ejection fraction (EF), size of left ventricle (LV) and clinical status determined by functional class NYHA are reliable factors predicting postoperative left ventricle dysfunction. The aim of this study is to assess the influence of low preoperative EF of LV as well as postoperative dysfunction of LV in accordance with NYHA class.

Materials and methods: From 1st January 2002 till 30th April 2005 we evaluated 50 patients with mean age 60.23 years ± 12.54 who underwent mitral valve repair (MVr). According to etiology there were 24 cases (48%) of degenerative valve changes, in 3 cases (6%) rheumatic changes, in 9 cases (18%) ischemic injury, in 2 cases (4%) hereditary changes, in 3 cases (6%) infectious endocarditis and in 9 cases other changes (18%). In patients echocardiografic study was performed before operation, at the discharge from the hospital and at mean 18.89 months after OP.

Results: EF during follow-up 18.89 months after surgery negatively correlates with size of LV (p < 0.05), with NYHA class (p < 0.01) and positively correlates with EF before surgery and with EF during discharge from hospital (p < 0.01). Patients with EF less than 30% before surgery had during follow-up 18.89 months after surgery EF not greater than 30% although there was short term improvement during this period. On the other hand patients with preoperative EF > 50% had during follow-up 18.89 months after surgery EF >50% in 66.7% and there was no patient with EF < 40%. NYHA postoperatively class significantly improved compared with preoperative values (p < 0.001).

Conclusion: Preoperatively EF seems to be a good predictor postoperatively LV dysfunction. Despite improved NYHA preoperatively LV dysfunction persists after operation of mitral valve regurgitation. This implies that surgical mitral valve repair needs to be carried out early when the systolic function is preserved.

Keywords: mitral valve repair, ejection fraction, echocardiographic predictors, NYHA.

Súhrn

Fajčenie cigariet je rizikový faktor mnohých chronických neinfekčných civilizačných chorôb. Okolo 70 % fajčiarov chce a pokúša sa prestať fajčiť. Aby mohli takýmto pomôcť, mali by zdravotnícki pracovníci, hlavne lekári, poznať základné prin­cípy liečby tabakovej závislosti.  Liečba zahŕňa nielen nefarmakologické, ale aj farmakologické metódy zanechania fajčenia. Autori opisujú ich hlavné princípy, vychádzajúce z medicíny založenej na dôkazoch. Liečba tabakovej závislosti predstavuje extrémne výhodný aj ekonomicky efektívny spôsob zníženia prevalencie chorôb súvisiacich s fajčením a predčasných úmrtí.

Kľúčové slová: tabaková závislosť  a jej liečba – zanechanie fajčenia.

Summary

Tobacco smoking is the risk factor of many non-communicable diseases. About 70% of smokers want and try to stop smoking. In the order to help them the health workers, mainly physicians have to know the basic principles of tobacco dependence treatment. This treatment involves not only non pharmacological but also pharmacological therapeutic met­hods of smoking cessation. Authors describe the main principles of the tobacco dependence treatment on the basis of the evidence base medicine. This treatment is effective and also cost-effective method to decrease the prevalence of tobacco associated diseases and premature deaths.

Key words: tobacco dependence, treatment smoking cessation.

Súhrn

Východisko: Stenóza renálnej artérie (SRA) transplantovanej obličky je najčastejšou potransplantačnou cievnou kompli­káciou. Je potenciálne liečiteľnou príčinou artériovej hyper­tenzie po transplantácii obličky, ktorú zapríčiňuje u 1 – 5 % pacientov s potransplantačnou artériovou hypertenziou. Nerozpoznaná SRA môže viesť k strate štepu. Nakoľko na Slovensku nie je zdokumentovaný výskyt SRA po transplan­tácii obličky, dali sme si za úlohu sledovať incidenciu tejto kompli­kácie na našom pracovisku.

Súbor a metódy: Prospektívne sme sledovali výskyt stenózy renálnej artérie štepu u pacientov po transplantácii obličky od živého alebo mŕtveho darcu v období od 1. januára 2007 do 31.septembra 2009. Vyšetrenia v rámci diferenciálnej diagnos­tiky SRA sme realizovali u pacientov so zhoršujúcou sa alebo refraktérnou artériovou hypertenziou po transplan­tácii obličky, u pacientov so zhoršujúcou sa funkciou štepu (po vylúčení iných príčin), u pacientov so sklonom k retencii tekutín

a u pacientov so suspektným USG nálezom na kmeňovej alebo intrarenálnych artériách. V sledovanom období sme z celko­vého počtu 143 transplantácií v našom centre pre podozrenie na stenózu renálnej artérie indikovali renoangiografiu špirá­lovou počítačovou tomografiou (renoangio-CT) alebo magne­tickou rezonanciou (renoangio-MR) u 12 pacientov. Pacienti s pozitívnym nálezom boli liečení perkutánnou translúmenovou renálnou angioplastikou (PTRA) s či bez zavedenia balón-expandibilného stentu, chirurgicky alebo konzervatívne (úpravou antihypertenzívnej a imuno­supresívnej liečby).

Výsledky: Stenózu alebo kinking renálnej artérie transplanto­vanej obličky sme potvrdili u 9 pacientov (6,3 % z celkového počtu pacientov po transplantácii obličky v sledovanom období). Revaskularizácia alebo úprava medikamentóznej liečby viedla vo všetkých prípadoch k zlepšeniu funkcie štepu a k poklesu tlaku krvi so znížením spotreby antihypertenzív.

Záver: Incidencia stenózy renálnej artérie po transplantácii obličky na našom pracovisku koreluje s výskytom doku­mentovaným v dostupnej literatúre. Potvrdili sme význam diagnostiky a liečby SRA po transplantácii obličky a priaznivý vplyv skorej intervencie na funkciu štepu a na úpravu tlaku krvi.

Kľúčové slová: stenóza – renálna artéria – transplantácia obličky – kinking – PTRA – stent.

Summary

Introduction: Transplant renal artery stenosis (TRAS) is most frequent postransplant vascular complication. It is potentially curable cause of posttransplant arterial hypertension and it is present in 1-5 % of all of the cases of posttransplant arterial hypertension. Untreated TRAS can lead to graft loss. Because the exact incidence of TRAS in Slovakia is not known, our aim was to follow the incidence of this complication at our department.

Purpose and methods: We were following the incidence of TRAS in kidney transplant recipients from 01.01.2007 to 31.09.2009 prospectively. Examinations, within the framework of differential diagnosis of TRAS were done in the patients with worsening graft function (when other, more usual reasons of graft dysfunction, were excluded), refractory arterial hypertension, in the patients with fluid retention, as well as in those with suspect ultrasound findings on main renal artery and/or intrarenal arteries. From the total number 143 of kidney transplantations done in our department in mentioned period of time, we indicated CT or NMR renangiography in 12 patients with suspection on TRAS. Patients were treated by percutaneous transluminal angioplasty (PTRA) with, or without stenting, surgically, or conservatively (modification of antihypertensive and immunosuppressive treatment).

Results: TRAS or kinking of renal artery (RA) was confirmed in 9 renal transplant recipients (6.3% of total number 143 of kidney transplantations done in mentioned period of time). In all of the cases intervention (revascularisation or modification of antihypertensive and/or immunosuppressive therapy) led to significant improvement of renal function and blood pressure fall.

Conclusion: The incidence of TRAS in our department correlates with incidence of this complication referred in available literature. We confirmed the importance of soon diagnosis of TRAS as well as positive impact of intervention on allograft function and blood pressure.

Keywords: stenosis - renal artery - renal transplantation – kinking – PTRA - stenting.

SÚHRN

Ortuť je neodlúčiteľnou súčasťou životného prostredia vo všeobecnosti a v užšom zmysle slova každej zubnej ambulan­cie tak pri zhotovovaní nových amalgámových výplní, ako aj pri odstraňovaní starých. Vplyv ortuti na ľudský organizmus je častou témou mnohých diskusií. Článok uvádza vplyv ortuti na pacientov i ošetrujúci personál a spôsoby príjmu ortuti do ľudského organizmu. Opisuje orgány tela, v ktorých sa ortuť hromadí, a uvádza cesty jej uvoľňovania. Zaoberá sa problematikou ortuti uvoľňovanej z amalgámových výplní, vplyvom na celkový zdravotný stav ľudí prichádzajúcich do kontaktu s ortuťou a vyjadreniami popredných svetových organizácií.

Kľúčové slová: ortuť – amalgám – životné prostredie.

SUMMARY

Mercury is an indissolubleness part of environment in general and every dental office in the narrow sense the term so by amalgam fillings production as by removal old one. The mercury influence on human organism is frequent theme of many discussions. The article states mercury influence on patients also attending staff and then methods of mercury income into human organism. The article describes body organs in which the mercury cumulates and states ways of the mercury release. It deals with mercury releasing problems from amalgam fillings, influence onto overall health public conditions incoming in contact with mercury and comments foremost world organizations.

Key words: mercury, dental amalgam, environment.