Redakcia Lekárskeho obzoru pripravovala laudáciu k 75. narodeninám významného slovenského kardiológa prof. MUDr. Juraja Fabiána, DrSc., FESC. Tento mesiac nás však dostihla smutná správa o jeho úmrtí a miesto zdra­vice vyjadrujeme pocity smútku a žiaľu. Spolu s nami smútia internisti, kardiológovia, chirurgovia, transplanto­lógovia a to nielen u nás, ale aj v Českej republike, Chorvátsku a inde v Európe.

Prof. Fabián sa narodil 7. októbra 1935 v Prešove. Lekársku fakultu vyštudoval na Karlovej univerzite. Po promócii dlhé obdobie zotrval  Prahe, kde pracoval v rozličných zdravotníckych, pedagogických a výskum­ných inštitúciách. V tomto období pokračoval jeho odborný rast, ktorý vyvrcholil získaním vedeckej hodnosti doktora vied a v r. 1983 sa stal profesorom Karlovej univerzity v odbore vnútorné lekárstvo.

Od r. 1991 pôsobil v Bratislave. Začal pracovať v SZU, na Klinike vnútorného lekárstva, neskôr sa stal riaditeľom Ústavu kardiovaskulárnych chorôb, neskôr riaditeľom novovybudovaného Slovenského ústavu srdcových a cievnych chorôb (v súčasnosti Národný ústav srdcových a cievnych chorôb). Tu rozvíjal naďalej zdravotnícku, ale aj pedagogickú a výskumnú činnosť. Aj vďaka nemu sa toto pracovisko stalo významným  cen­trom v oblasti kardiológie, kardiochirurgie a transplantá­cie srdca nielen u nás, ale aj v celoeurópskom meradle.

Zvlášť treba zdôrazniť jeho prvenstvo a inovatívny prístup v riešení mnohých kardiologických problémov. Ako prvý ešte v bývalom Československu založil koro­nárnu jednotku, vykonával priame katetrizačné merania u kardiologických pacientov, bol zakladateľom programu transplantácie srdca a zaslúžil sa o prvú transplantáciu srdca v r. 1984. Organizoval transplantácie srdca aj v iných európskych krajinách (Balkán), po prechode na Slovensko inicioval program transplantácie srdca aj u nás, čo vyústilo do prvej transplantácie v Bratislave r. 1998. Vďaka jeho aktivite a systematickému prístupu sa uvedený program srdca rozvinul a o jeho úspešnosti svedčí aj vyše 100 úspešne transplantovaných pacientov.

Úspechy prof. Fabiána mali odozvu aj v zahraničí, o čom svedčia početné návštevy významných svetových a európskych kardiológov na rôznych podujatiach kardiologickej spoločnosti na Slovensku.  Bol členom viacerých medzinárodných odborných organizácií, napr. Českej kardiologickej spoločnosti, Európskej kardiologic­kej spoločnosti, člen pracovných skupín „Mechanism of Coronary Flow and Angina Pectoris“, „Valvular Heart Disease“ a pracovnej skupiny „Cardiovascular Surgery“. Je expertom SZO, člen výboru Slovenskej kardiologickej spoločnosti a zastáva ďalšie funkcie v odborných lekárskych spoločnostiach a organizáciách u nás i v cudzine. Napokon treba spomenúť jeho významné pozície v redakčných radách rôznych kardiologických časopisov.

Publikačná a prednášková činnosť prof. Fabiána bola mimoriadne rozsiahla. Je autorom alebo spoluautorom 9 monografií, viac ako 400 odborných článkov, množstva odborných prednášok u nás a vo svete.  Vyškolil 14 kandidátov vied. Zvlášť sa venoval mladým lekárom, 14 rokov viedol „Dni mladých výskumníkov“ a do svojej smrti bol koordinátorom „Súťaže mladých kardiológov“.

Jeho celoživotná činnosť bola odmenená množ­stvom vyznamenaní. Z nich treba spomenúť dve štátne ceny: Štátna cena za prínos v oblasti cievnej a koronárnej chirurgie r. 1980 a Štátna cena za založenie systematic­kého programu transplantácie srdca v Československu. Ďalej sú to opakované ceny Českej a Slovenskej kardiologickej spoločnosti, cena prezídia Československej lekárskej spoločnosti, medaila J.E. Purkyně, strieborná a zlatá medaila Slovenskej lekárskej spoločnosti, medaila J.E. Reimana a mnohé ďalšie.

Napriek maximálnemu pracovnému vyťaženiu si prof. Fabián nachádzal čas aj na iné záujmy. Vo voľných chvíľach sa v minulosti venoval poľovníctvu, relaxácii v prírode, navštevám historických pamiatok, výstav a galérií.

Prof. Fabián vyoral na poli slovenskej medicíny hlbokú brázdu. Jeho pamiatka ostane trvalo žiť v našej histórii.

Juraj Fabián, M.D., PhD., FESC.

Viera Fábryová