Lekársky obzor 3/2010

Lekársky obzor 3/2010. Číslo venované medicínskym aspektom závislostí.

Editorial

Ivan BIELIK, Róbert OCHABA: Aby prevencia nebola len sloganom/Prevention should not to be only slogan

Pôvodné práce/Original article

Petr NOVÁK, Michal MIOVSKÝ, Lenka ŠŤASTNÁ: Mediální obraz uživatele návykových látek a jeho sociálně-psychologický rozměr/ The media portrayal of additive substances user and its social psychological perspective
Mária SALAMONOVÁ: Drogová scéna u žiakov základných škôl v okrese Stará Ľubovňa/Drug scene in pupils of elementary schools in the district of Stará Ľubovňa

Mária MARTINOVE, Oleg MARTINOVE: Liečba závislosti od drog  – štandardný terapeutický postup/Drugs dependence management – standard therapeutic process

Vieme, že len prevencia poskytuje isté predpoklady, že predchádzaním nehôd, úrazom, ochoreniam, všetkým známym (legálnym i nelegálnym) závislostiam je, ako z hľadiska zdravotného, sociálneho, morálneho, tak aj z hľadiska ekonomického oveľa praktickejšie a výhod­nejšie, ako následne venovať obrovské intelektuálne, materiálové a ekonomické úsilie pri riešení už vzniknutých zdravotných problémov. Ak primárna prevencia zahŕňa všetky prioritné, najdôležitejšie postupy smerujúce k ochrane zdravia, čiže k zamedzeniu napríklad chorob­nej závislosti, alebo k vzniku choroby, tak je namieste si neustále klásť otázku, čo všetko sme preto urobili my, aké podmienky vytvoril štát, parlament, zdravotné poisťovne, občianske združenia a pod.

Aké postavenie má dnes medicínsky interdisciplinár­ny odbor výchova k zdraviu (health promotion)?

Výchovu k zdraviu je totiž možné realizovať rôznym spôsobom a z rôznych pohľadov. U lekárov a zdravot­níkov vôbec prevažuje pohľad medicínsky. Ale s ohľadom na dejinný vývoj tejto problematiky a účasť mnohých osobností pedagogiky a kultúry na zdravotno-výchovných aktivitách sa názory na výchovu k zdraviu diferencujú tak, že podľa mienky jednotlivých realizátorov výchovy k zdraviu ide o:

1.    interdisciplinárny medicínsky odbor, ktorého posla­ním je poskytovať a rozširovať vedomosti, postoje a návyky zamerané na ochranu a podporu zdravia u jednotlivcov a populačných skupín.
2.    medicínsko-andragogicko-pedagogický odbor multi­disciplinárneho charakteru, ktorého poslaním je rozširovať a formovať vedomosti, postoje a návyky obyvateľov, zamerané na ochranu a podporu zdravia.
3.    výchovno-vzdelávaciu osvetovú činnosť, zameranú na aktívny postoj k zdraviu, zvyšovanie zdravotnej uvedomelosti a zdravotných poznatkov, rozširovanie starostlivosti o zdravý spôsob života ľudí a tvorbu zdravého životného prostredia s cieľom zvyšovať kvalitu života.

Takýto komplexný pohľad umožňuje širšie pocho­penie problematiky a zvýrazňuje skutočnosť, že výchova k zdraviu je multidisciplinárny odbor, ktorý k svojej realizácii potrebuje lekárov a zdravotníckych pracovníkov, ale aj pracovníkov iných, nemedicínskych profesií, a samozrejme, neutíchajúcu, permanentnú podporu celej spoločnosti.

Ak si pomôžeme myšlienkou nemeckého dialek­tického filozofa Hegla o tom, že: „Priateľu, suchá je každá teória, no večne zelený je strom života“, tak nám v istom ročníku Fakulty verejného zdravotníctva SZU ani jeden z 35 študentov nepotvrdil, že sa dal zaočkovať proti bež­nej chrípke... Pri otázke, koľkí fajčia, zdvihlo ruku 14 študentov. Aj napriek tomu, že z prvej ruky dôverne vedia, čo fajčenie spôsobuje. Aj napriek tomu, že ani AIDS, heroín, kokaín, alkohol, dopravné nehody či samovraždy spolu nezapríčiňuje viac predčasných úmrtí.

Príčiny? Nie je to až tak veľmi dávno, keď sme mali ulice plné billboardov s fajčiacim kovbojom, keď sa u nás hrala futbalová MARS – super liga. Alebo, že aj dnes máme niektorých politikov, ktorí majú problém zakázať fajčenie vo všetkých verejných miestach, reštauráciách, kaviarňach a pod. A ak sa navyše istý poslanec – lekár v rámci interpelácie opýta, kto a čo nám nahradí výpadok daní asi vo výške cca 15,5 mld. korún, a nevie (?), že len zdraví ľudia môžu robiť zdravú ekonomiku, že liečba následkov fajčenia stojí zdravotné poisťovne ročne niečo okolo 50 mld. korún, tak myšlienka, že prevencia je lacnejšia ako kuratíva, sa stáva len ošúchaným, bez­významným sloganom. Sloganom, ktorý sa vyťahuje zväčša vždy pred voľbami a s veľkou pompou sa o prevencii píše v každom zdravotníckom programe, idúc naprieč celým politickým spektrom.

Aj preto ďakujeme redakcii Lekárskeho obzoru, že venoval tejto problematike celé monotematické číslo.

Prevention should not to be only slogan

Ivan Bielik, Róbert Ochaba

 

SÚHRN

Východisko: Práca je zameraná na problematiku drogovej scény u žiakov základných škôl v okrese Stará Ľubovňa. Cieľom práce bolo sledovanie, vyhodnotenie dotazníkov a analyzovanie užívania drog u žiakov základných škôl

v okrese Stará Ľubovňa v rokoch 2001, 2005 a 2008. Ďalším cieľom bolo porovnať výsledky drogovej scény u žiakov základných škôl v okrese Stará Ľubovňa v jednotlivých rokoch sledovaného obdobia, porovnať výsledky medzi pohlaviami a jednotlivými rokmi sledovaného obdobia a následne porovnať získané výsledky s celoslovenským prieskumom TAD1 – 1998, 2002, 2006.

Súbor a metódy: Prieskum v oblasti drogovej scény sa robil u 13- až 16-ročných žiakov základných škôl v okrese Stará Ľubovňa a na zber údajov sa použil štandardizovaný dotazník. Uvedené prieskumy v roku 2001, 2005 a 2008 prebiehali v rovnakom časovom období vo februári za použitia spoloč­nej metodiky.

Výsledky: Výsledky práce v jednotlivých rokoch sledovaného obdobia jednoznačne poukazujú na nárast percenta žiakov ZŠ v okrese Stará Ľubovňa, ktorí majú prvú skúsenosť s nelegálnou drogou už za sebou. Najčastejšie uvádzanou príčinou užitia drog respodenti uvádzali zvedavosť. Každým sledovaným rokom prieskumu sa zvyšuje aj percento žiakov ZŠ okresu Stará Ľubovňa, ktorí už majú prvú skúsenosť s alkoholom. Z porovnania údajov jednoznačne vyplynulo, že alkohol ochutnalo podstatne vyššie percento žiakov z okresu Stará Ľubovňa v porovnaní so súborom žiakov základných škôl v SR.

Záver: Závery tejto práce jednoznačne vypovedajú o nutnosti prevencie užívania drog.

Kľúčové slová: drogy – drogová scéna – deti a mládež – Stará Ľubovňa – prevencia.

SUMMARY

Background: The thesis concentrates on the problems of the drug scene among pupils of elementary schools in the district of Stará Ľubovňa. The aim of the thesis was the observation, evaluation of the questionnaires and analysis of the drugs consumption among the pupils of elementary schools in the district of Stará Ľubovňa during the years of 2001, 2005 and 2008. Another aim was to compare the results of the drug consumption among the pupils of elementary schools in the district of Stará Ľubovňa in the particular years of the observation period, compare the results between sexes and the particular years of the observed period, and subsequently compare the acquired results with the Slovak survey TAD1 – 1998, 2002, 2006.

Patients and methods: The survey of the drug scene was carried out among the 13 and 16 years old pupils of elementary schools in the district of Stará Ľubovňa, and a standard questionnaire was used for the collecting of the information. The mentioned surveys from 2001, 2005 and 2008 were implemented in the same time period of February, using a common methodology.

Results: The results of the work in the particular years of the monitored period unambiguously point to an increase of the percentage of the pupils of elementary schools in the district of Stará Ľubovňa who have already had the first experience with an illegal drug. The most often mentioned reason for drug consumption in the particular years of the observed period was curiosity. Every year of observation also shows the increase of the percentage of pupils who have already had their first experience with alcohol consumption. Comparing the results has unambiguously showed that a much higher percentage of pupils from the district of Stará Ľubovňa have had an experience with alcohol compared to a sample of pupils of elementary schools from the whole Slovak Republic.

Conclusion: The conclusions of this thesis unambiguously refer to the necessity of drug consumption prevention.

Key words: drugs – drug scene – children and adolescents – Stará Ľubovňa – prevention.

Souhrn

Východisko: Analýza obsahu mediálních sdělení, jako nedílná součást analýzy diskurzu, slouží mj. k odhalení dominantních příběhů, které utvářejí názor společnosti na drogovou politiku a užívání návykových látek, ovlivňují podobu drogové politiky a pomáhají nám lépe pochopit způsob jejího utváření.

Cíle: Zjistit, jaký je mediální obraz uživatele návykových látek. Poukázat na dominující mediální příběhy a narativní konstruk­ce sociální reality, které nekorespondují s objektivními riziky jejich užívání.

Metody: Zvolili jsme metodu kvantitativní obsahové analýzy mediálních sdělení, která nám umožnila systematicky zkoumat značné množství mediálních obsahů. Pro potřebu statistické analýzy bylo nutno tyto obsahy zakódovat v rámci soustavy operacionalizovaných proměnných. Pro tento účel jsme použili původní Manuál pro kódování mediálních zpráv, jehož vývoj a ověření byly hlavními úkoly realizovaného projektu. Obecně je tento přístup založen na principu kvantifikace kvalitativních dat metodou škálování. Zjišťována byla přitom frekvence výskytu sledovaných relevantních proměnných a vzájemné vztahy mezi nimi.

Soubor: Celkem bylo do databáze v roce 2007 zakódováno v českých médiích 8 691 článků týkajících se drogové problematiky (5 317 tisk, 1 910 tiskové agentury, 1 021 tele­vize a 443 rádio).

Výsledky: Média spojují užívání drog s trestnou činností ve větší míře než s léčbou a prevencí. Tento rozdíl je způsoben převážně primární drogovou kriminalitou. V mediálních sděleních o drogách převažují články tematicky zaměřené na opatření omezující nabídku oproti poptávce. Média častěji hovoří o drogách ilegálních než o legálních.

Závěry: Média se podílejí na vytváření společenského kon­textu opatření regulujících užívání návykových látek. Způsob, jakým media prezentují skutečnost, má vliv na postoje, zna­losti a chování veřejnosti. Mediální obraz drog je prezentován negativním způsobem, což vede k stigmatizaci samotné psychiatrie a lidí s duševním onemocněním a závislostí obecně.

Klíčová slova: adiktologie – média – uživatel návykové látky – sociální psychologie – stigmatizace.

Grantová podpora: GAČR č. 406/07/0541

Summary

Background: Analysis of the content of media messages, as an integral part of discourse analysis, is also used to identify predominant stories which shape public opinion about drug policy and substance use, influence the drug policy, and help us in gaining a better understanding of the process of its development.

Aims: To find out about the media portrayal of addictive substances user. To point out stories and narrative construc­tions of social reality which predominate in media coverage but do not correspond to the objective risks of their use.

Methods: Quantitative content analysis of media messages was selected as a method which made it possible to carry out systematic research into a great deal of media coverage. In order to conduct statistical analysis, it was necessary to

encode the relevant messages using a system of operationa­lised variables. The original Manual for Coding of Media Messages, the development and testing of which were the main tasks of the project under implementation, was used for this purpose. This approach is generally based on the principle of the quantification of qualitative data using the scaling method. The rate of occurrence of the relevant variables under observation and their mutual relationships were looked for.

Sample: A total of 8,691 items presented by the Czech media in relation to the drug issue (including 5,317 printed articles, 1,910 messages provided by news agencies, and 1,021 and 443 items of television and radio coverage respectively) were encoded into the database in 2007.

Results: Media linking addictive substances with crime more often than the treatment and prevention. This difference mainly results from primary drug-related crime. The media coverage of cannabis mostly features news items whose subject matter involves measures aimed at the reduction of supply, rather than demand. Media talk more about illegal drugs than legal additive substances.

Conclusions: The media are involved in the constitution of the social context of measures intended to control the use of addictive substances. The way how the reality is presented in the media, have impact on attitudes, knowledge and behavior of the public. The medial portrayal of drugs is presented in negative way, which leads to the stigmatization of the psychiatry itself and people with mental disorder and

addic­tion in general.

Keywords: addictology, additive substances user, media, stigmatization, social psychology.

Grant: GAČR č. 406/07/0541

Abstrakt

Východisko: Závislosť je závažný problém s dramatickými individuálnymi i celospoločenskými dôsledkami. Správna liečba tejto choroby vyžaduje kvalitný štandardný tera­-

peutický postup, ktorý bolo potrebné vytvoriť v špecializo­vanom zariadení, akým je OLÚP, n. o., na Prednej Hore – okrem iného aj na získanie a následné udržiavanie certifikátu kvality.

Metódy: Vytvorené štandardy vznikli spracovaním a usporiadaním diagnostických a terapeutických postupov v adiktológii, čerpaných z odbornej literatúry. Sledovali sme základnú potrebu závislých – postupnú zmenu závislého životného štýlu pacienta, postavenú na celoživotnej abstinen­cii. Centrom nášho záujmu sa stala nefarmakologická liečba, a to najmä skupinová psychoterapia. Opisujeme štruktúru jednotlivých skupín, ich počet a zadelenie v priebehu trojmesačnej odvykacej liečby. Zmieňujeme sa o individuálnej psychoterapii, rodinnej terapii a o doliečovaní závislosti.

Záver: Vytvorené štandardy sa pre nás stali smernicou v náročnom terapeutickom procese. Zaväzujú ku kvalitnej práci, ktorá je aj vďaka nim pre terapeutický tím prehľadná a kontrolovateľná. Môžu taktiež poslúžiť aj ako podnet k vypracovaniu záväzných štandárd v slovenskej adiktológii. Pri ich uplatňovaní prechádzajú neustálou kritikou, upozor­ňujú zároveň na naše chyby a nedostatky, inšpirujú zvyšovať kvalitu práce a tým aj spájajú úsilie nás všetkých do efektív­nych výkonov. Nie nadarmo, veď hodnota ľudského života je nevyčísliteľná.

Kľúčové slová: závislosť od drog – štandardy v liečbe závis­losti – skupinová psychoterapia.

Summary

Background: Drugs dependence is a difficult problem

with dramatic, individual and social communities’ consequences. Right cure requires standard qualities of therapeutic process, which it was in specialist organization as OLUP Predna Hora is, for the first time to create and hold on.

Methods: The Standards was created from diagnostic and therapeutic process in addictology, using from specialist literature. We observed main needs of drug addict clients – Progress life style changes which it is built on lifelong abstinence. Main topic of our interest became nonpharmacological cure, mainly group therapy. We describe structural, amount and size of therapeutic groups in time of 3 months of getting rid of defence from drugs. In the end of it, we write about individual and family therapy, and drug dependence takes care after 3 months of cure. Created standards became string for us in the difficult therapeutic process. They are our motivation and guaranty for quality work, which is because of them, for therapeutic team

is work more compendious and controlled. And also they can serve for topic to make binding regulations in Slovak addictology. They are still getting feedback and they are showings our mistakes, they get inspired us for improving quality of work and so they connect our efforts to effective performances. Not for nothing because price of life is priceless.

Key words: drug dependence, standards in cure of depen­dency, group therapy.