Dňa 25. júna 2009 prof. MUDr. Štefan Petrovič, DrSc. sa dožil životného i päťdesiatročného pracovného jubilea. Narodil sa v Nitre, maturoval na gymnáziu v Galante v roku 1953. Bol prijatý na Vojenskú lekársku akadémiu J.E. Purkyně v Hradci Králové, štúdium medicíny ukončil v r. 1959 na Fakulte všeobecného lekárstva KU v Hradci Králové.

Po promócii absolvoval trojročné postgraduálne školenie vo Vojenskej nemocnici v Bratislave. Po preložení k vojenskému útvaru do Prešova dochádzal na chirurgické oddelenie ÚNZ. V r. 1964 bol prevelený do Ústrednej vojenskej nemocnice v Prahe (ÚVN) na IV. lôžkové oddelenie – na oddelenie tvárovej a čeľustnej chirurgie vo funkcii staršieho asistenta chirurgie. V r. 1966 získal špecializáciu z odboru čeľustná a tvárová chirurgia, v r. 1969 atestáciu z chirurgie I. stupňa.

Od nástupu do ÚVN v Prahe sa zapojil do publikač­nej a prednáškovej činnosti. V roku 1968 získal titul CSc. Okupácia Československej republiky a nesúhlas s oku­páciou vojskami Varšavskej zmluvy zabrzdil jeho ďalší odborný a vedeckovýskumný rast. V roku 1973 bol prevelený do Hradca Králové. Napísal dva učebné texty a vybo­joval i dvojdňové stáže na Klinike plastickej chirur­gie v Prahe a taktiež dlhodobé stáže v rámci prípravy na atestáciu z plastickej chirurgie. Špecializáciu z odboru plastická chirurgia získal v roku 1979 na Klinike plastickej chirurgie v Prahe.

Po šesťročnej pedagogickej i odbornej činnosti bol v roku 1979 prevelený na chirurgické oddelenie Vojenskej nemocnice v Bratislave a 1. mája 1982 nastúpil na Traumatologickú kliniku NsP ak. Dérera v Bratislava. Pod vedením prednostu Traumatologickej kliniky doc. MUDr. Brixa, sa začala nová etapa jeho odbornej a pedagogic­kej činnosti v rámci Sub­katedry traumatológie, ale najmä v rámci Kated­ry vojnového zdravot­níctva ILF, vede­ného gen. MUDr. Paška­nom, kde sa venoval pre­dovšetkým proble­ma­tike vojnovej chirurgie na Katedre vojnového zdravotníctva.

Na Traumatologickej klinike NsP akad. L. Dérera popri zdokonaľovaní sa v traumatológii (atestoval r. 1987 z traumatológie) začal riešiť stratové poranenia pri otvorených zlomeninách končatín. Za dobré výsledky liečby bol kladne hodnotený pre zavedené a úspešné operácie ako prvé na oddeleniach a klinikách úrazovej chirurgie. Stal sa priekopníkom komplexnej liečby ťažko poranených končatín. O výsledkoch svojej práce predná­šal na sympóziách, konferenciách doma i v zahraničí a spracoval ich v odborných časopisoch.

V r. 1990 bol  mi­mo­súdne rehabilitovaný, reaktivovaný, povýšený do hodnosti plukovníka a ustanovený do funkcie vedúceho Katedry voj­nového zdravotníctva Inštitútu pre ďalšie vzde­lá­vanie lekárov a farma­ceutov v Bratislave. Na Traumatologickej klinike ďalej pracoval ako ordi­nár na skrátený úväzok až do zriadenia Odde­lenia úrazovej chirurgie v Nemocnici Ministerstva obrany v Bratislave,  stal sa jeho náčelníkom.

Oddelenie začal budovať od základov, po odbornej stránke oddelenie dosiahlo vysokú úroveň najmä v problematike artroskopických operácií veľkých kĺbov.

Ako vedúci Katedry vojnového zdravotníctva ILF, navrhol premenovať katedru v roku 1992 na Katedru medicíny katastrof, budoval toto pracovisku na základe nových princípov a úloh, ktoré vyžadujú likvidáciu zdravotných následkov mimoriadnych udalostí aj nevojnových doma i v zahraničí. So spoluautormi napísal učebné texty „Medicína katastrof. Zdravotnícke zabez­pečenie hromadných nešťastí a katastrof“ pre štúdium tejto problematiky.

V roku 1990 bol habilitovaný za docenta chirurgie na Vojenskej lekárskej akadémii JEP v Hradci Králové, v r. 1997 obhájil doktorskú dizertačnú prácu v Prahe na tému „Komplexné ošetrovanie otvorených zlomenín III. a IV. stupňa“. V r. 1999 predniesol inauguračnú profe­sorskú prednášku predniesol pred VLA JEP v Hradci Králové a bol vymenovaný za profesora chirurgie.

Bohatá bola jeho publikačná činnosť. Je autor a prvý autor 85 publikácií v domácich a zahraničných odbor­-ných časopisoch a zborníkoch a spoluautor ďalších 18,  autor monografie „Neural­gia trojklaného nervu a jej lieč­ba na periférii“,  55-krát citovaný,  z nich 27-raz podľa SCI. Recenzoval 6 kníh a monografií. Oponoval 20 výskum­ných úloh, dizertačných, kandidátskych a habilitačných prác.

V rámci prednáškovej činnosti predniesol 175 prednášok na konferenciách, kongresoch a sympóziách z nich 15 na zahraničných 91 prednášok na konferenciách s medzinárodnou účasťou. V rámci riešení výskumných úloh a grantových projektov bol v r. 1967 – 1970 spoluriešiteľ VÚ III - 094 „Rozštepové deformácie čeľustí a chrupu u dospelých a ich liečenie“. V r. 1986 riešiteľ VÚ 33-03-02 – „Rekonštrukcia stratových poranení mäkkých tkanív pri otvorených zlomeninách kostry človeka“.

V r. 1991 vedúci riešiteľ čiastkovej VÚ 2.6. Civilnej obrany. Zabezpečenie v stavbách CO“. V r. 1989 – 1991 spoluriešiteľ VÚ 33 - 03- 08 – Indikácie externej fixácie v traumatológii. 1991 – 1993 riešiteľ VÚ projektu A 3.5. Systém prevencie, evidencie a asanácie technic­kých havárií a živelných pohrôm. Absolvoval viacero odborných stáží a študijných pobytov, v roku 1984 a 1990 v Budapešti, v r. 1997 v Indianopolise USA. Bol viac razy ocenený a vyznamenaný. V r. 1987 pa­mätnou medailou Jonáša Bohumila Guota, 1987 Vzorný pracovník ÚNZ hlavného mesta Slovenska – Bratislavy, 1997 pamätnou medailou k 40. výročiu založenia IVZ, plaketou Národnej gardy Indiana 1997, Pamätnou striebornou medailou Trnavskej univerzity za pedagogic­kú činnosť v roku 2006.

Je člen Českej lekárskej spoločnosti od roku 1966, bol tajomník Sekcie pre čeľustnú a obličajovú chirurgiu Československej stomatologickej spoločnosti po dve funkčné obdobia. Zastával funkciu Hlavného odborníka pre úrazovú chirurgiu, po jej založení až do 1998. Bol 5 rokov členom komisie pre štátne skúšky zo stomatochirurgie na LF UK Bratislava, členom VLA (Vojenskej lekárskej akadé­mie) v Hradci Králové, člen Vedeckej rady IVZ. Bol čle­nom komisie SPAM (Slovenskej postgraduálnej akadémie medicíny) pre atestačné skúšky z úrazovej chirurgie, člen Katedry klinických disciplín Fakulty ošetrovateľstva a so­ciálnej práce univerzity Trnava.

Po dobu aktívnej činnosti pripravil alebo sa podieľal na príprave 15 lekárov pre úrazovú chirurgiu, ktorí potom úspešne získali špecializáciu z odboru – na Klinike úrazo­vej chirurgie v r. 1982 – 1995, na Oddelení úrazovej chirur­gie Nemocnice Ministerstva obrany v r. 1995 – 1998 (bol primárom oddelenia), na Oddelení úrazovej chirurgie FN Trnava od r. 1999 a od r. 2001 do r. 2007, kedy bol prednostom Traumatologickej kliniky a pred­nostom Trau­matologicko-ortopedickej kliniky.

Pred ukončením vymenovania za prednostu Trau­matologicko-ortopedickej kliniky 30. septembra 2007 bol opakovane oslovený riaditeľstvom nemocnice v NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach, aby prestrešil uvoľnenú funkciu primára Oddelenia úrazovej chirurgie. Nakoniec pristúpil a pokračoval v budovaní v r. 2006 zriadeného Oddelenia úrazovej chirurgie. Do funkcie nastúpil 1.októbra a odvtedy vykonáva funkciu primára oddelenia. Pokračuje v budovaní oddelenia na základe dostupných možností a vlastných skúseností. Pripravuje dvoch perspektívnych lekárov na atestáciu z úrazovej chirurgie, ktorí budú v dohľadnej dobe atestovať.

Na počesť k životnému sedemdesiatpäťročnému a päťdesiat ročnému pracovnému jubileu prof. MUDr. Štefana Petroviča, DrSc. sa konal v Bojniciach „Bojnický traumatologický deň“, kde jubilantovi odovzdal hlavný traumatológ prof. MUDr. Peter Šimko, CSc. diplom vysokého ocenenia Slovenskej spoločnosti úrazovej chirurgie „Soladem honoris causa“ a predseda Lekárskej spoločnosti v Prievidzi MUDr. Ladislav Frankovič „Striebor­nú medailu“ Slovenskej lekárskej spoločnosti za pracov­nú, vedeckú a pedagogickú činnosť. Jubilantovi do ďalších rokov prajem veľa zdravia, plodnej práce a príjemné prežitie jesene života.

MUDr. Ladislav Gerlich, MPH
riaditeľ NsP Prievidza so sídlom v Bojniciach